Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

Казахский Библия - Kazakh Bible

Титке арналѓан хат 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дайдыњ ќызметшiсi, Иса Мєсiхтiњ елшiсi Пауылдан д±ѓай сєлем.

Ќ±дай тањдап алѓандарын Мєсiхке сендiрiп, ¤зiне ±намды µмiр туралы шындыќты бiлуге жетелеу ‰шiн менi таѓайындап жiбердi.

2Осы сенiм мен бiлiм мєњгiлiк µмiрге деген ‰мiтiмiзге негiзделген. Жалѓан сµйлемейтiн Ќ±дай бiзге сол µмiрдi єуел бастан-аќ уєде етiп,

3¤зi белгiлеген уаќытында хабарын уаѓыздатып, паш еткiздi. Соны уаѓыздау Ќ±тќарушымыз Ќ±дайдыњ б±йрыѓымен маѓан да аманатталды.

4Менiмен бiрге бiр сенiмдегi шынайы балам iспеттi Титке Ќ±дай Єке мен Ќ±тќарушымыз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай кµрсiн!

Ќауым жетекшiлерiне ќажеттi ќасиеттер


5Мен сенi Критте аяќталмай ќалѓан iстердi реттеп, єрбiр ќаладаѓы ќауымѓа жетекшiлер таѓайындау ‰шiн ќалдырѓан едiм. Менiњ н±сќауларымды ±мытпа:

6жетекшi ешбiр кiнєратсыз, єйелiне адал, ал балаларыныњ сенушi болуы ќажет. Ж±рт оларѓа мiнез-ќ±лыќтары жаман, ешкiмге мойынс±нбайды деп айып таќпауѓа тиiс.

7Себебi ќауым басќарушысына Ќ±дайдыњ ж±мысына жетекшiлiк ету сенiп тапсырылады, сондыќтан ол мiнсiз болып, менмен, ашушањ, араќ-шарапќа салынѓан, ±рыншаќ, пайдак‰нем болмауы керек.

8Керiсiнше, ќонаќжай, iзгiлiк атаулыны с‰йетiн, байсалды, єдiл, пєк таза, єрi ±стамды болуѓа мiндеттi.

9Сондай-аќ, ол басќаларды д±рыс iлiмге ‰йретiп, соѓан еруге жiгерлендiрiп, Iзгi хабардыњ ќарсыластарын терiске шыѓара алуы ‰шiн iлiмiмiзге сєйкес шынайы хабарды берiк ±стануѓа тиiс.

Ќате iлiмдерге тойтарыс беру туралы


10¤йткенi баѓынбайтындар, бос сµйлеушiлер мен алдаушылар кµп, єсiресе яћуди дєст‰рлерiн ±станушылар арасында.

11М±ндайлардыњ ауыздарын жабу ќажет, себебi олар оќытпауѓа тиiстi нєрселердi арам пайдалары ‰шiн насихаттап, кейбiр отбасыларын т‰гелдей тура жолдан адастырады.


12Криттiктердiњ бiреуi, µздерiнiњ пайѓамбары: «Криттiктер — єрдайым µтiрiкшiлер, зиянды хайуандар, ерiншек мешкейлер», — деген.

13Б±л — шынайы куєлiк. Сол себептен де оларѓа мыќтап ескерт: д±рыс сенiмдi ±станып,

14яћуди ањыздарына, шындыќтан адасќан адамдардыњ ережелерiне ден ќоймасын!

15Кµњiлi тазаларѓа бєрi де таза, ал к‰нєѓа былѓанып, сенбейтiндер ‰шiн еш нєрсе де таза емес, олар аќыл-естерi де, ар-±ждандары да арамданѓандар.

16Ќ±дайды бiлемiз десе де, м±нысын iс-єрекеттерiмен жоќќа шыѓарады; олар жек кµрiнiштi, ешкiмге баѓынбайтын, ешќандай игi iстер жасауѓа жарамсыз жандар.