Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4

Библия на молдавском

Rut 1

1 Pe vremea judecãtorilor, a fost o foamete în þarã. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastã-sa ºi cu cei doi fii ai lui, sã locuiascã pentru o vreme în þara Moabului.

2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, ºi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon ºi Chilion: erau Efratiþi, din Betleemul lui Iuda. Ajungînd în þara Moabului, ºi-au aºezat locuinþa acolo.

3 Elimelec, bãrbatul Naomei, a murit, ºi ea a rãmas cu cei doi fii ai ei.

4 Ei ºi-au luat neveste Moabite. Una se numea Orpa, ºi cealaltã Rut, ºi au locuit acolo aproape zece ani.

5 Mahlon ºi Chilion au murit ºi ei amîndoi, ºi Naomi a rãmas fãrã cei doi fii ai ei ºi fãrã bãrbat.

6 Apoi s`a sculat, ea ºi nurorile ei, ca sã se întoarcã în þara ei din þara Moabului, cãci aflase în þara Moabului cã Domnul cercetase pe poporul Sãu ºi -i dãduse pîne.

7 Ea a ieºit din locul în care locuia însoþitã de cele douã nurori ale ei, ºi a pornit ca sã se întoarcã în þara lui Iuda.

8 Naomi a zis atunci celor douã nurori ale ei: ,,Duceþi-vã ºi întoarceþi-vã fiecare la casa mamei ei! Domnul sã Se îndure de voi, cum v`aþi îndurat ºi voi de cei ce au murit ºi de mine!

9 Sã vã dea Domnul sã gãsiþi odihnã fiecare în casa unui bãrbat!`` ªi le -a sãrutat. Ele au ridicat glasul, ºi au plîns;

10 ºi i-au zis: ,,Nu; noi vom merge cu tine la poporul tãu.``

11 Naomi a zis: ,,Întoarceþi-vã, fiicele mele! Pentruce sã veniþi voi cu mine? Mai am eu oare fii în pîntecele meu, ca sã poatã fi bãrbaþii voºtri?

12 Întoarceþi-vã, fiicele mele, ºi duceþi-vã! Eu sînt prea bãtrînã ca sã mã mãrit din nou. ªi chiar dacã aº zice cã trag nãdejde; chiar dacã în noaptea aceasta aº fi cu un bãrbat, ºi aº naºte fii,

13 aþi mai aºtepta voi pînã sã se facã mari ºi aþi vrea voi sã nu vã mãritaþi din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sînt mult mai amãrîtã decît voi, pentrucã mîna Domnului s`a întins împotriva mea.``

14 ªi ele au ridicat glasul, ºi iar㺠au plîns. Orpa a sãrutat pe soacrã-sa ºi a plecat, dar Rut s`a þinut de ea.

15 Naomi a zis cãtre Rut: ,,Iatã, cumnatã-ta s`a întors la poporul ei ºi la dumnezeii ei; întoarce-te ºi tu dupã cumnatã-ta.``

16 Rut a rãspuns: ,,Nu sta de mine sã te las, ºi sã mã întorc dela tine! Încotro vei merge tu voi merge ºi eu, unde vei locui tu, voi locui ºi eu; poporul tãu va fi poporul meu, ºi Dumnezeul tãu va fi Dumnezeul meu;

17 unde vei muri tu, voi muri ºi eu, ºi voi fi îngropatã acolo. Facã-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mã va despãrþi de tine de cît moartea!``

18 Naomi, vãzînd -o hotãrîtã sã meargã cu ea, n`a mai stãruit.

19 Au cãlãtorit împreunã pînã ce au ajuns la Betleem. ªi cînd au intrat în Betleem, toatã cetatea s`a pus în miºcare din pricina lor ºi femeile ziceau: ,,Naomi (Plãcutã) este aceasta?``

20 Ea le -a zis: ,,Nu-mi mai ziceþi Naomi; ziceþi-mi Mara (Amãrãciune), cãci cel Atotputernic m`a umplut de amãrãciune.

21 La plecare eram în belºug, ºi acum Domnul mã aduce înapoi cu mînile goale. De ce sã-mi mai ziceþi Naomi, cînd Domnul S`a rostit împotriva mea, ºi Cel Atotputernic m`a întristat?``

22 Astfel s`au întors din þara Moabului Naomi ºi noru-sa Rut, Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor.