Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

Казахский Библия - Kazakh Bible

Рут 1

Жесiр єйелдiњ адал келiнi


1Исраилдi билер басќарып т±рѓан заманда бiрде елдi аштыќ жайлады. Сонда Яћуда руыныњ Бетлехем ќаласынан Елiмєлiк есiмдi бiреу єйелi мен екi ±лын ертiп, Моаб елiне уаќытша кµшiп барды.

2Елiмєлiктiњ єйелiнiњ аты Наѓима, ал екi ±лыныњ аттары Махлон жєне Килион болатын. Олар ефраталыќтар, Яћуда жерiндегi Бетлехем ќаласыныњ т±рѓындары едi. Осылай отбасы Моаб елiне жетiп, сонда т±рып ќалды.


3Алайда к‰йеуi Елiмєлiк ќайтыс болып, Наѓима екi баласымен жесiр ќалады.

4¦лдары моабтыќ ќыздарѓа ‰йленедi, бiр келiнiнiњ аты Орпа, екiншiсiнiкi Рут болды. Отбасы Моаб елiнде он жылдай т±рѓаннан кейiн

5Наѓиманыњ ±лдары Махлон мен Килион да ќайтыс болады. Сонымен єйел к‰йеуi мен ±лдарынан айырылып, жалѓыз ќалады.


6Моаб елiнде ж‰рген Наѓима Ќ±дай ¤зiнiњ тањдап алѓан халќы Исраилдi жарылќап, елде астыќтыњ бiтiк шыќќанын естидi. Сонда ол Моаб жерiнен екi келiнiн ертiп µз елiне керi ќайтуѓа жиналады.

7Сонымен олар уаќытша т±рѓан мекен-жайын тастап, Яћуданыњ жерiне ќарай сапарѓа шыѓады.


8Жолшыбай Наѓима келiндерiне:

— Ал ендi, сендер єке-шешелерiњнiњ ‰йлерiне ќайтыњдар. Менiњ µзiме, марќ±м ±лдарыма адал да мейiрiмдi болып келдiњдер. Лайым сендерге сол ‰шiн Жаратќан Ие раќымын т‰сiрiп,

9жаќсы к‰йеу мен жайлы баспана сыйлай кµрсiн! — деп батасын берiп, беттерiнен с‰йдi.

Бiраќ олар зар ењiреп жылап:


10— Сiзбен бiрге бiз де ел-ж±ртыњызѓа барайыќшы, — деп µтiндi.


11Алайда Наѓима:

— Ќыздарым, ‰йлерiње ќайтсањдаршы! Маѓан несiне ересiњдер? Сендерге ‰йлене алатын басќа ±лдарым жоќ ќой.

12Керi ќайтыњдар, ќараќтарым! ¤зiм ендi к‰йеуге шыѓуѓа кєрiмiн. Тiптен б‰гiн к‰йеуге шыѓып, ±лды болармын деген ‰мiтiм болѓан к‰нде де,

13олар ер жеткенше к‰те алар ма едiњдер? Соларѓа бола к‰йеуге шыќпай ж‰ре берер ме едiњдер? Жоќ, ќыздарым, Жаратќан Иенiњ маѓан жiберген ќайѓысын бiрге бµлiсiњдер деп сендердi ±стауым д±рыс болмас, — деп жауап бердi.


14Екеуi б±рынѓыдан бетер зар ењiреп жылады. Соњында Орпа енесiнiњ бетiнен с‰йiп ќоштасты, ал Рут одан айырылмай ќалып ќойды.

15Наѓима Рутќа:

— Кµрдiњ ѓой, абысыныњ ел-ж±ртына жєне сиынатын тєњiрлерiне ќайта оралды. Сен де оныњ iзiмен керi ќайт, — дедi.


16Алайда Рут:

— Сiздi тастап, ќайта оралуѓа менi ќинай кµрмењiз. Сiз ќайда барсањыз, мен де сонда барамын. Ќайда т±рсањыз, мен де сонда т±рамын. Сiздiњ халќыњыз менiњ халќым, сiздiњ Ќ±дайыњыз менiњ Ќ±дайым болады!

17Ќайда µлсењiз, мен де сонда µлiп, жерленемiн. Егер мен б± д‰ниеден кеткенше сiзден ажырасам, менi Жаратќан Ие жазалаѓан ‰стiне жазалай т‰ссiн! — деп т±рып алды.


18Руттыњ µзiмен бiрге ж‰руге белдi бекем буѓанына кµзi жеткен Наѓима оны єрi ќарай ‰гiттеуiн доѓарды.


19Сонымен екеуi Бетлехемдi бетке алып, ж‰рiп кеттi. Оѓан жеткенде ќала халќы толќып:

— Ойбай-ау, мынау Наѓима ѓой?! — дестi.


20Сонда ол:

— Менi Наѓима емес, Мара деп атањдар, — дедi. (Наѓима «Баќытты», ал Мара «Ќайѓылы» дегендi бiлдiредi.) — Себебi ќ±дiреттi Ќ±дай маѓан ќайѓылы µмiр б±йырды.


21Б±л жерден ‰й iшiмiз т‰гел аттанѓан едiк, ал ендi Тєњiр Ие менiњ ќу басымды ќайтарып отыр. Ќ±дiреттi Ќ±дай басыма ќайѓы-ќасiрет т‰сiрген соњ, сендер менi несiне Баќытты деп атайсыњдар?


22Осылай Наѓима моабтыќ келiнi Рутпен бiрге Моаб елiнен ќайта оралѓан едi. Олар Бетлехем ќаласына келгенде арпаны жања жинай бастаѓан кез болатын.