Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Казахский Библия - Kazakh Bible

Римдiктерге арналѓан хат 1

Арнау жєне сєлем


1Иса Мєсiхтiњ ќызметшiсi Пауылдан д±ѓай сєлем. Мєсiх маѓан елшi болуды б±йырып, менi Ќ±дайдыњ Iзгi хабарын жариялау ‰шiн тањдап алды.

2Осы хабарды жiберемiн деп, Ќ±дай ерте заманда ¤зiнiњ пайѓамбарлары арќылы Киелi жазбаларда уєде берген болатын.

3Б±л Iзгi хабарда Ќ±дайдыњ рухани ¦лы туралы сµз болады. Ол адам ретiнде Дєуiт пайѓамбардыњ єулетiнен шыќќан едi.

4Ал Оныњ ќ±дайлыќ ќасиетiне келсек, Ќ±дай Оны ќайта тiрiлтуi арќылы ¤зiнiњ рухани ¦лы екенiн зор ќ±дiретпен дєлелдедi. Осы Iзгi хабар Иемiз Иса Мєсiх туралы.

5Ол арќылы Ќ±дай µз раќымымен бiзге Мєсiх атынан елшi болуды, єрi барлыќ ±лттардыњ адамдарын Оѓан сенiп, мойынс±нуѓа шаќыруды тапсырды.

6Сол адамдардыњ iшiнде сендер де барсыњдар, себебi Ќ±дай сендердi Иса Мєсiхпен тыѓыз байланыста болуѓа шаќырды.


7Мен сєлемiмдi Ќ±дайдыњ Римдегi барлыќ с‰йiктiлерiне, яѓни Оныњ µз халќы болуѓа шаќырылѓандарѓа, жолдаймын. Сендерге Ќ±дай Єкемiз жєне Иемiз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, амандыќ пен тыныштыќ сыйлай берсiн!

Пауылдыњ римдiктерге баруды ањсауы


8Сендердiњ сенiмдерiњ туралы хабар єлемнiњ шартарабына тарап жатќандыќтан, ењ алдымен бєрiњ ‰шiн Иса Мєсiх арќылы Ќ±дайыма ризашылыѓымды бiлдiремiн.

9Мен рухани ¦лы туралы Iзгi хабарды жариялап, шын ж‰регiммен ќызмет етiп ж‰рген Ќ±дай мынаѓан кує: Оѓан сиынѓан сайын сендердi ‰немi

10ендi ќастарыња баруѓа б±йырса екен деп жалбарынамын.

11Себебi µздерiњдi кµрудi ќатты ањсаудамын. Сендердi к‰шейту ‰шiн рухани дарындарыммен бµлiссем,

12яѓни сендермен болѓан кезiмде Ќ±дайѓа деген ортаќ сенiмiмiздi кµрiп, бiр-бiрiмiздi жiгерлендiрсек деймiн.


13Бауырластар, сендерге шынын айтайын: µздерiње бiрнеше рет бармаќшы болдым, бiраќ єр жолы маѓан єлдене бµгет болып отырды. ¤зге жерлердегi басќа ±лттардыњ арасында болѓанымдай, мен сендердiњ де араларыњда ењбек етiп, соныњ рухани жемiсiн кµргiм келедi.


14Гректер мен басќа ±лттарѓа бiлiмдiлер мен бiлiмсiздерге Iзгi хабарды жариялау менiњ парызым.

15Сондыќтан Римде т±ратын сендерге де оны уаѓыздауѓа деген ыќылас менде жетерлiк.

Iзгi хабар к‰нєкарды ќ±тќаратын ќ±дiрет


16Мен Iзгi хабар ‰шiн еш ±ялмаймын, ол — Мєсiхке сенетiн барлыќ адамдарды, алдымен яћудилердi, сондай-аќ басќа ±лт адамдарын да ќ±тќаратын Ќ±дайдыњ ќ±дiретi!


17Себебi Ќ±дайдыњ адамдарды аќтау жолы мынадан бiлiнедi: ол басынан аяѓына дейiн сенiмдi ќажет етедi. Пайѓамбарлар жазбаларында «Сенiмi арќылы аќталѓан адам шынайы µмiр с‰редi» деп жазылѓан ѓой.

Адамзаттыњ єдiлетсiздiгiне ќарсы Ќ±дайдыњ ќаћары


18Ќ±дай кµктен адамдардыњ барлыќ азѓындыѓы мен єдiлетсiздiгiне ќарсы µз ќаћарын бiлдiредi. Себебi олар єдiлетсiз iстерi арќылы шындыќты аяќќа басады.

19Ќ±дай туралы бiлуге болатын шындыќ адамдарѓа белгiлi, м±ны оларѓа Ќ±дайдыњ ¤зi бiлдiрген.

20¤йткенi Тєњiрдiњ кµзге кµрiнбейтiн ќасиеттерi — Оныњ мєњгiлiк ќ±дiретi мен ќ±дайлыќ болмысы д‰ние жаратылѓаннан берi айќын: б±ларды Оныњ жаратќан нєрселерiнен байќап, т‰сiнуге болады. Сондыќтан адамдар Ќ±дайды бiле алмадыќ деп сылтаурата алмайды.


21Олар Ќ±дай туралы бiлсе де, Оны Ќ±дай деп дєрiптеп, ш‰кiршiлiк еткен жоќ. Керiсiнше, адамдар т‰кке т±рѓысыз ойѓа берiлiп, надан кµњiлдерiн ќара т‰нек басты.

22¤здерiн аќылдымыз деп ж‰рiп, шын мєнiнде аќымаќ болып шыќты.

23Осылай олар мєњгi Ќ±дайдыњ ±лылыѓына табынудыњ орнына ажалды пенденiњ, ќ±стыњ, тµрт аяќты не бауырымен жорѓалаушы жануардыњ м‰сiндерiне ќ±лшылыќ ететiн болды.


24Сондыќтан да Ќ±дай оларды кµњiлдерi ынтыќќан єдепсiздiктiњ былыѓына батырып жiбердi, осылай олар µз тєндерiн µздерi ќорлауда.

25¤йткенi адамдар Ќ±дай туралы шындыќты мойындамай, жалѓан тєњiрлерге сиынып, Жаратушы Иеге бас ±рып ѓибадат етудiњ орнына жаратылѓан нєрселерге ќ±лшылыќ еттi. Ал Жаратушы Ќ±дай мєњгiлiк мадаќталуѓа лайыќ! Аумин.


26Сол себептен де Ќ±дай адамдарды µздерiн ќорлайтын ќ±марлыќтарѓа батырып жiбердi. Араларындаѓы кейбiр єйелдер табиѓи жыныстыќ ќатынасты табиѓи емес ќатынаспен ауыстырды.

27Дєл солай кейбiр еркектер де єйелдерiмен табиѓи ќатынасты ќойып, бiр-бiрiне ќ±марлыќпен ынтыѓып, єдепсiздiк iстейтiн болды. Олар тура жолдан тайып кеткендiктерiнiњ тиiстi жазаларын µз бойларында тартып жатты.


28Б±ѓан ќоса м±ндайлар Ќ±дайды танудыњ ќажетi жоќ деп шештi. Сондыќтан Ол соларды б±зыќ пейiлдерiнде ќалдырып, ±ятты нєрселер iстеуге тастады.

29Олардыњ т±ла бойлары т±нѓан єдiлетсiздiк, б±зыќтыќ, д‰ниеќорлыќ, залымдыќ, ќызѓаншаќтыќ, кiсi µлтiруге ќ±марлыќ, даукестiк, алдамшылыќ жєне арам ниеттiлiк.

30Олар жасырын жамандап, ашыќ та µсектегiш, Ќ±дайды жек кµретiн, к‰ш кµрсеткiш, µр кµкiрек, маќтаншаќ, жамандыќты ойлап тапќыш, ата-анасын сыйламайтын,

31санасыз, сенiмсiз, тасбауыр, мейiрiмсiз жандар.


32Сол адамдар осындай к‰нєлар жасаѓандардыњ тартатын жазалары — µлiм деген Ќ±дайдыњ єдiл ‰кiмiн бiле т±ра, оларды µздерi iстеп ќана ќоймай, солармен айналысатын басќаларды маќ±лдап та отырады.