Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Казахский Библия - Kazakh Bible

Аян 1

Таќырып, арнау жєне сєлем


1Б±л — Иса Мєсiхтiњ кµрiнiп, Ќ±дайдыњ ќ±пия жоспарын ашып, аян бергенi туралы жазба. Жаќын арада болуѓа тиiстi оќиѓаларды µз ќызметшiлерiне кµрсету ‰шiн Ќ±дай осы аянды Иса Мєсiхке тапсырып, Ол б±ларды перiштесi арќылы ќызметшiсi Жоханѓа бiлдiрдi.

2Ал Жохан кµргендерiнiњ бєрiн: Ќ±дайдыњ хабарын жєне Иса Мєсiхтiњ аян еткендерiн, баяндап бердi.

3Осы пайѓамбарлыќ хабардыњ сµздерiн оќып беретiндер де, оларды тыњдап, жазылѓандарды ±станатындар да баќытты! Себебi б±лардыњ iске асатын уаќыты таяп ќалды.


4Жоханнан Азия аймаѓындаѓы жетi ќауымѓа д±ѓай сєлем: єрдайым бар, мєњгi болып келген жєне болашаќта келетiн (Ќ±дай Ие), Оныњ таѓыныњ алдындаѓы жетi Рухы

5жєне шынайы хабарды адал жеткiзген Иса Мєсiх — µлiмнен ќайта тiрiлгендердiњ Алѓашќысы, єрi жер бетiндегi патшалыќтардыњ Ємiршiсi — сендерге раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай кµрсiн!

Мєсiх бiздi с‰йiп, ¤зiн ќ±рбан етiп, ќанын тµгуiмен к‰нєларымыздан тазартып арылтты,

6Ћєм бiздi µз Ќ±дайы жєне Єкесiне баѓышталѓан ќызметкерлердiњ патшалыѓы ќылды. Оныњ салтанатты ±лылыѓы мен ќ±дiретi мєњгiлiк бола бермек! Аумин.

7Мiне, Ол б±лттармен келе жатыр!

Єрбiр кµз, Оны т‰йрегендер де Мєсiхтi кµрiп,


Жер бетiндегi барлыќ рулар ‰рейленiп,


Ол туралы ќайѓырып, жылайды ењiреп.

Ол солай болады да! Аумин.8Б‰кiл єлемнiњ Иесi — єрдайым бар, мєњгi болып келген жєне болашаќта келетiн Ќ±дай:?«Алѓашќы да, Соњѓы да Менмiн!» — дейдi.

Мєсiхтiњ н±рлы салтанатпен кµрiнуi


9Мен, Жохан, сендердiњ бауырластарыњ жєне Иса Мєсiхке бола азап шегiп, Оныњ Патшалыѓына ќызмет етiп, ќайта оралуын тµзiмдiлiкпен к‰тудегi серiктестерiњмiн. Ќ±дай сµзiн жєне Иса Мєсiхтiњ шынайы хабарын уаѓыздаѓаным ‰шiн Патмос аралында т±рдым.

10-11 Иемiзге баѓышталѓан жексенбi к‰нi мен Киелi Рухќа ерекше бµленiп, арт жаѓымнан керней ‰нi сияќты ќатты дауыс естiдiм. Ол былай дедi: «Кµргендерiњдi ќаѓазѓа т‰сiрiп, Азия аймаѓыныњ мына жетi ќаласындаѓы ќауымдарѓа салып жiбер: Ефес, Iзмiр, Перѓам, Тиятир, Сард, Фiладелфи жєне Лаудiки».


12Мен кiмнiњ сµйлеп т±рѓанын кµру ‰шiн жалт б±рылдым. Б±рылып ќараѓанда жетi алтын шыраѓданды кµрдiм.

13Олардыњ арасында адам баласына ±ќсас, аяѓыныњ басына дейiн жететiн ±зын шапан киiп, кеудесiне алтын аспа бау таќќан Бiреу бар екен.

14Оныњ басындаѓы шашы аќ мамыќтай, єрi ќардай аппаќ, ал кµздерi оттай жалындап т±рды.

15Аяќтары пеште балќыѓан ќоладай жалтырап, даусы сарќырап аќќан судыњ г‰рiлiндей естiлдi.

16Оныњ оњ ќолында ±стаѓан жетi ж±лдызы бар екен. Аузынан екi ж‰здi µткiр семсер шыѓып, бетi тал т‰стегi к‰ндей н±рын тµгiп т±рды.


17Мен Оны кµргенде µлi адамдай алдына ќ±лап т‰стiм. Сонда Ол оњ ќолын ‰стiме ќойып, былай дедi: «Ќорыќпа! Мен Алѓашќымын жєне Соњѓымын,

18єрi Тiрiмiн. Мен µлген едiм, ал ендi мєњгiлiк µмiр с‰ремiн. ¤лiмнiњ де, о д‰ниенiњ де кiлттерi Менде.


19Кµргендерiњдi, ќазiргi барды жєне одан кейiн болатындарды жазып ќой!

20Менiњ оњ ќолымнан кµрiп т±рѓан жетi ж±лдыздыњ жєне жетi алтын шыраѓданныњ ќ±пия маѓынасы мынау: жетi ж±лдыз — жетi ќауымныњ перiштелерiн, ал жетi шыраѓдан — жетi ќауымды бiлдiредi.