Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Казахский Библия - Kazakh Bible

С‰леймен патшаныњ наќыл сµздерi 1

Жазбаныњ маќсаты — даналыќќа ‰йрету

1Б±л жазбада Исраил патшасы, Дєуiт ±лы С‰лейменнiњ наќыл сµздерi берiлген.

2Наќыл сµздердiњ маќсаты мынау:

Даналыќ пен таѓылымды бiлдiрiп,


Парасатты сµздердi ±ѓындыру,3Єдiлдiк, д±рыс iс, аќ ниетке баѓыттап,

Тєрбиелi, саналы µмiрдi иеленту,4Аќылы толмаѓанѓа аќыл берiп,

Жастарѓа бiлiм, саналылыќ сыйлау.5Саналы тыњдап, аќыл-кењес табады,

Данышпан бiлiмiне бiлiм ќосады,6Осылай наќыл да астарлы сµздердi,

Данышпан жандар айтып кеткендердi


Жєне ж±мбаќтарын да т‰сiнедi.


Бiлiмнiњ бастауы

7Бiлiмнiњ бастауы — Тєњiр Иенi

Терењ ќастерлеп, Оѓан мойынс±ну.


Ал Ќ±дайдан безген надандар болса,


Даналыќ пен тєрбиенi елемейдi.8Балам, єкењнiњ тєрбиесiн тыњда,

Шешењ берген тєлiмнен де бас тартпа!9Олар басыњдаѓы тєждей тамаша,

Мойныњдаѓы моншаќтай ±намды да.


Арам табыстан саќтандыру

10Балам, к‰нєкарлар елiктiргенде

Айтќандарына сен ешќашан кµнбе,11Олар сенi шаќырып былай десе:

«Кєнеки, кеттiк, бiреудi ањдиыќ!


Сол бiр айыпсыздыњ жолын ториыќ,


Ањдаусызда бас салып, ќанын тµгейiк!


12Сондайларды тып-типыл тонайыќ,

Кµрге т‰сiргендей т‰гел бiтiрейiк.13Алуан асыл заттарѓа ие боламыз,

‡йлерiмiздi олжаѓа толтырамыз.14Тєуекелге бiзбен бiрге бел байла,

Бар байлыѓымыз ортаќ болады да!»15Балам, сондайлармен бiрге жолѓа шыќпа,

Олардыњ жолдарына лайым жолама!16Ќылмыс жасауѓа олар ќ±лшынады,

Ќан тµгуге асыѓа ќ±мартады.17Тор ќ±ру ќ±стардыњ кµз алдында

Ќ±р бекер, пайдасыз iс болмай ма?18Ал сол адамдар µз жандарын ањдиды,

¤здерiне тор ќ±рып, соњында ќ±риды!19Арам табысќа ќ±мардыњ таѓдыры сол:

Д‰ниеќор иесiн жалмайды ол.


Даналыќтыњ ±раны

20Даналыќ кµшелерде шаќырады,

Алањдарда дауыстап жар салады,21Ж±рт жиналѓан жерлерде даусы шыѓады,

Ќала ќаќпасы алдында уаѓыз айтады:22«Парыќсыздар, ќашанѓы парыќсыздыќты с‰йесiњдер,

Мазаќшылдар, ќашанѓы мазаќтай бересiњдер,


Ањѓалдар, ќашанѓы бiлiмдi жек кµресiњдер?23Кєне, менiњ тєрбиеме ќ±лаќ т‰рiњдер!

Сонда сендерге рухымды молынан тµгемiн,


ћєм айтатын сµздерiмдi т‰гел бiлдiремiн.24Мен шаќырсам да, сендер тыњдаудан бас тарттыњдар,

Ќ±шаѓымды жайсам да, назар аудармадыњдар,25Аќыл-кењесiмнiњ бєрiне ден ќоймадыњдар,

Ескертулерiмдi м‰лдем ќабылдамадыњдар!26Сол ‰шiн де ќиналѓан кездерiњде к‰лемiн,

‡рейлерiњ ±шќанда келеке етемiн27Ќорќыныш с±рапыл дауылдай соќќанда,

Зобалањ бастарыња ќ±йындай туѓанда,


Ќайѓыѓа ±шырап сендер тарыќќанда.28Сонда естiмеймiн олар шаќырѓанмен,

Менi таппайды шарќ ±рып iздегенмен.29¤йткенi олар бiлiмдi жек кµредi,

Жаратќанды ќастерлегiлерi келмейдi,30Аќыл-кењесiмнен менiњ безедi,

Бар ескертулерiмдi менсiнбейдi.31Сондыќтан µз iстерiнiњ жемiсiн жейдi,

¤з ќулыќ-с±мдыќтарына «кенеледi».32Ањѓырттыњ ќыњырлыѓы µзiн к‰йретедi,

Ањѓалдыњ бейќамдыѓы µз т‰бiне жетедi.33Ал менi тыњдаѓан ќауiпсiз т±рады,

Еш пєледен ќорыќпай, алањсыз болады».