Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

Казахский Библия - Kazakh Bible

Фiлiпiлiктерге арналѓан хат 1

Арнау жєне сєлем


1Фiлiпi ќаласында т±ратын, Иса Мєсiхпен тыѓыз байланыстаѓы ќауым басќарушылары мен ќызметшiлерiне ќоса Ќ±дайдыњ барлыќ адамдарына Иса Мєсiхтiњ ќызметшiлерi Пауыл мен Тiмотеден д±ѓай сєлем:

2сендерге Ќ±дай Єкемiз бен Иемiз Иса Мєсiх раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай кµрсiн!

Ш‰кiрлiк пен тiлек мiнажаты


3Сендердi еске алѓан сайын Ќ±дайѓа ризашылыќ бiлдiрiп,

4бєрiњ ‰шiн єрдайым ќуана-ќуана тiлек тiлеп сиынудамын.

5Себебi сендерге Iзгi хабар жеткен алѓашќы к‰ннен бастап оны таратуѓа бiзбен ортаќтасып келе жатырсыњдар.

6¤мiрлерiњде игi iсiн бастаѓан Ќ±дайдыњ оны жалѓастыра берiп, Мєсiх ќайта оралар к‰нге дейiн толыќтай аяќтайтынына кємiл сенемiн.

7Барлыѓыњ туралы осындай жаќсы пiкiрде болуым д±рыс, себебi менiњ ж‰регiмнен берiк орын алдыњдар, ќазiр мен т±тќында отырѓанда да, Iзгi хабардыњ шындыѓын ќорѓап, ныѓайтќанда да Ќ±дайдыњ маѓан мейiрiмдiлiкпен тапсырѓан ќызметiне ортаќтасып келесiњдер.

8Бєрiњдi Иса Мєсiх дарытќан с‰йiспеншiлiкпен саѓынып ж‰ргенiме Ќ±дай кує.


9Мен Оѓан сиынып, сендердiњ с‰йiспеншiлiктерiњмен ќатар жан-жаќты рухани бiлiмдерiњ мен кµрегендiктерiњ б±дан да арта берсiн,

10соныњ нєтижесiнде єр жаѓдайда ненiњ iзгiлiктi екенiн ажырата бiлсењдер екен деп тiлеп отырмын. Осылай сендер Мєсiх ќайта оралар к‰нi мiнсiз, пєк болып,

11Иса Мєсiхтiњ кµмегiмен молынан єдiлеттi iс-єрекет жасап келген боласыњдар. Осылай Ќ±дайдыњ ±лылыѓы кµрiнiп, мадаќталмаќ.

Шексiз ќуаныш пен сарќылмас ‰мiт


12Бауырластар, мен басымдаѓы жаѓдайымныњ Iзгi хабарды бµгетпей, керiсiнше, оныњ кењ таралуына ‰лес ќосып жатќанын сендер бiлсењдер екен деймiн.

13Патшаныњ б‰кiл к‰зетшi жасаѓына жєне м±ндаѓы барлыќ басќаларѓа да менiњ Мєсiхке ќызмет еткенiм ‰шiн б±ѓауда отырѓаным мєлiм болды.

14Сонымен ќатар, т±тќындалуым бауырластардыњ басым кµпшiлiгiнiњ Иемiзге деген сенiмдерiн ныѓайта т‰стi, олар Ќ±дай сµзiн б±рынѓыдан бетер ќорыќпай уаѓыздауѓа батылданды.


15Рас, кейбiреулерi Мєсiхтi ќызѓаныш пен к‰ншiлдiктен, ал басќалары аќ ниеттен уаѓыздап ж‰р.

16Бiрќатарлары Мєсiхтi аќ пейiлден емес, µз абырой-атаќтары ‰шiн уаѓыздайды: олар б±ѓаудаѓы маѓан одан да кµп ќасiрет тартќызбаќшы.

17Ал µзгелерi Ќ±дай менi Iзгi хабарды ќорѓауѓа таѓайындаѓанын ±ѓып, оны с‰йiспеншiлiкпен таратуда.

18Бiраќ м±нда т±рѓан не бар? Мейлi, жалѓан не адал ниетпен, Мєсiх уаѓыздалса болѓаны, мен соѓан ќуанамын.

Оѓан б±дан былай да ќуанамын,

19µйткенi сендер сиынып, Иса Мєсiхтiњ Киелi Рухы кµмек кµрсеткендiктен осы жаѓдайымныњ мен ‰шiн жаќсылыќпен аяќталатынын бiлемiн.

20Себебi мен ешбiр ±ятќа ќалмайтыныма, ќайта, батылдыќќа кенелiп тiрi ж‰рем бе, не µлем бе µз бойымда єрдайым болѓандай, ќазiр де Иса Мєсiхтiњ дєрiптелетiнiне ‰мiт артып, нанамын.

21Себебi Мєсiх — менiњ µмiрiм, ал µлiм мен ‰шiн ±тыспен тењ.

22Егер тєнiм сау болса, µнiмдi ењбек ете аламын. Ендi ненi тањдауды бiлмей,

23екеуiне де ќ±штармын: б± д‰ниеден кетiп, Мєсiхпен бiрге болѓым келедi, б±л бєрiнен де анаѓ±рлым жаќсы,

24ал тєнiмнiњ аман ќалѓаны сендер ‰шiн ќажеттiрек.

25Б±ѓан кµзiм жеткендiктен тiрi ж‰рiп, ќастарыњда болатынымды бiлемiн. Сонда сенiмдерiњ арта т‰сiп, ќуанышќа кенелесiњдер.

26Сендерге таѓы да келгенiмде менi ќ±тќарѓаны ‰шiн Иса Мєсiхке ±лан-ѓайыр маќтау айтатын боласыњдар.

Мєсiх ‰шiн рухани к‰рестегi табандылыќ


27Ќандай жаѓдай болмасын, тек Мєсiх жайлы Iзгi хабарѓа сай µмiр с‰рiњдер! Мен келiп, сендердi кµрем бе, я болмаса алыста ж‰рем бе, бєрiбiр — сендер туралы «бiрдей ниетпен табанды т±рады, Iзгi хабарѓа деген сенiмдерi ‰шiн бiр кiсiдей ж±мылып, жан аямай к‰реседi,

28ќарсыластарынан еш ќорыќпайды» дегендi естiгiм келедi. Сендердiњ тайсалмас жiгерлерiњ ќарсыластарыњныњ мєњгi жойылып кететiнiн, ал µздерiњнiњ ќ±тќарылатындарыњды алдын ала бiлдiредi. М±ны iске асырушы — Ќ±дай.

29Ол сендерге раќым етiп, Мєсiхке сенудi ѓана емес, Ол ‰шiн азап шегудi де белгiледi.

30Осылайша б±рын менен кµрiп, ќазiр де айналысып жатќанымды естiген рухани к‰реске сендер де араласудасыњдар.