Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2

Казахский Библия - Kazakh Bible

Фiлимонѓа арналѓан хат 1

1Мєсiх Исаѓа арнаѓан ќызметiм ‰шiн т‰рмеде отырѓан Пауылдан жєне бауырласымыз Тiмотеден с‰йiктi ќызметтесiмiз Фiлимонѓа,

2бауырласымыз Єпияѓа, бiзбен бiрге Iзгi хабар ‰шiн жан сала ќызмет етiп ж‰рген Арќыпќа жєне оныњ ‰йiнде жиналатын ќауымѓа д±ѓай сєлем.

3Ќ±дай Єкемiз жєне Иемiз Иса Мєсiх сендерге раќымын жаудырып, тыныштыќ сыйлай кµрсiн!

Фiлимонныњ с‰йiспеншiлiгi мен сенiмi ‰шiн ш‰кiрлiк


4Мен Ќ±дайѓа сиынып, сенi есiме т‰сiргенде єрдайым ш‰кiрлiк етемiн.

5¤йткенi Иемiз Исаѓа деген сенiмiњ жєне Тєњiрдiњ барлыќ адамдарына кµрсеткен с‰йiспеншiлiгiњ туралы естiдiм.

6Мєсiхке деген сенiмiњ жєне Ќ±дайдыњ бєрiмiзге берген к‰ллi игiлiктерiн т‰сiнуiњ арќылы басќа сенушiлермен байланысыњ Мєсiхтiњ дањќын асыруѓа єсерлi болсын деп мiнажат етемiн.


7Осы с‰йiспеншiлiгiњнен зор ќуаныш пен ж±баныш таптыќ, µйткенi сен, бауырым, Ќ±дайдыњ адамдарыныњ ж‰ректерiн орныќтырып келесiњ.

Фiлимонѓа µтiнiш


8Сондыќтан Мєсiхтiњ елшiсi ретiнде керек iстi саѓан б±йыруѓа батылым барса да,

9с‰йiспеншiлiгiње бола µтiнiп с±раймын. Иє, басќа бiреу емес, мен — Пауыл ќария, Мєсiх Исаѓа ќызмет еткенiм ‰шiн ќазiр т‰рмеде отырѓан менiњ µзiм,

10сенен ±лым жайында µтiнемiн. Мен осында т±тќында отырып, оѓан Iзгi хабарды айтып берген едiм. Ќайта туылып, рухани ±лыма айналѓан сол жан — Онисым («Пайдалы»).

11Ол µткен кезењде сен ‰шiн пайдасыз болѓанмен, ендi маѓан да, саѓан да пайдалы. Оны µзiње ќайтарып отырмын,

12ал онымен бiрге µз ж‰регiмдi жiберiп отырѓандаймын!

13Iзгi хабар ‰шiн т‰рмеге ќамалѓан мен оны сенiњ орныњда µзiме кµмектесу ‰шiн ќарамаѓымда ќалдыруды ойлаѓан едiм.

14Алайда жаќсылыќ жасауыњ мєжб‰рлiктен емес, µз еркiњмен болсын деп, сенiњ келiсiмiњсiз ешбiр шешiм ќабылдаѓым келмедi.


15М‰мкiн оныњ уаќытша сенен ќашыќтаѓаныныњ маќсаты — оны мєњгiлiкке ќабылдауыњ шыѓар.

16Ал ќазiр ол ќ±лыњ ѓана емес, одан єлдеќайда жоѓары — с‰йiктi бауырласыњ ретiнде µзiње ќайта оралады. Ол мен ‰шiн дєл сондай, ал сен ‰шiн адам ретiнде де, Иемiзбен ж‰рген бауырласыњ ретiнде де одан бетер жаќын болады.

17Сондыќтан маѓан шынымен дос болсањ, оны менi ќабылдаѓандай ќабылдаѓайсыњ.


18Ал егер ол саѓан жамандыќ жасаѓан не ќарыздар болса, онысын менiњ мойнымда деп есепте.

19Мен, Пауыл, µз ќолыммен жазып отырмын: онысын µзiм µтеймiн! Алайда сенiњ µз рухани µмiрiњ ‰шiн маѓан ќарыздар екенiњдi айтпай-аќ ќояйын.


20Сонымен, бауырласым, Иемiз Мєсiх ‰шiн маѓан осылай бiр жаќсылыќ етiп, Оѓан деген с‰йiспеншiлiгiњ арќылы менiњ ж‰регiмдi орныќтыр.

21Сен ќ±лаќ асар деп ‰мiттенiп, айтќанымнан да артыќ орындайтыныњды бiле отырып, осыны жаздым.

Соњѓы сєлемдер жєне аќ бата


22Сонымен бiрге маѓан баспана дайындаѓайсыњ. Ќ±дай мiнажаттарыња мейiрiммен ќ±лаќ асып, Менi сендерге жiберер деп ‰мiттенемiн.

23Мєсiх Исаѓа ќызмет еткенi ‰шiн менiмен бiрге б±ѓауда отырѓан Епафрас, ќызметтестерiм Марќа, Арыстарќ, Димас, Л±ќа да саѓан сєлем жолдауда.


24Лайым жан д‰ниелерiњ Иемiз Иса Мєсiхтiњ раќымына кенеле берсiн! Аумин.