Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Библия на молдавском

Numeri 1

1 Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întîlnirii, în cea dintîi zi a lunii a doua, în al doilea an dupã ieºirea lor din þara Egiptului. El a zis:

2 ,,Faceþi numãrãtoarea întregei adunãri a copiilor lui Israel, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor,

3 dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei din Israel cari sînt în stare sã poarte armele; sã le faceþi numãrãtoarea dupã cetele lor, tu ºi Aaron.

4 Sã fie cu voi cîte un bãrbat de fiecare seminþie, cãpetenie a casei pãrinþilor sãi.

5 Iatã numele bãrbaþilor cari vor fi împreunã cu voi. Pentru Ruben: Eliþur, fiul lui ªedeur;

6 pentru Simeon: ªelumiel, fiul lui Þuriºadai;

7 pentru Iuda: Nahºon, fiul lui Aminadab;

8 pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Þuar;

9 pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 pentru fiii lui Iosif, -pentru Efraim: Eliºama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahþur;

11 pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;

12 pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amiºadai;

13 pentru Aºer: Paguiel, fiul lui Ocran;

14 pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;

15 pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

16 Aceºtia sînt cei ce au fost aleºi de adunare, mai marii seminþiilor pãrinþilor lor, cãpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise ºi Aaron au luat pe bãrbaþii aceºtia cari fuseserã chemaþi pe nume,

18 ºi au strîns toatã adunarea, în cea dintîi zi a lunii a doua. I-au trecut în cãrþile cari cuprindeau spiþa neamului, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus.

19 Moise a fãcut numãrãtoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul.

20 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Ruben, întîiul nãscut al lui Israel, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

21 bãrbaþii din seminþia lui Ruben ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci ºi ºase de mii cinci sute.

22 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Simeon, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor; le-au fãcut numãrãtoarea, numãrînd pe cap numele tuturor bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, toþi cei în stare sã poarte armele:

23 bãrbaþii din seminþia lui Simeon ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi nouã de mii trei sute.

24 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Gad, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

25 bãrbaþii din seminþia lui Gad ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci ºi cinci de mii ºase sute cincizeci.

26 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Iuda, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

27 bãrbaþii din seminþia lui Iuda ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºaptezeci ºi patru de mii ºase sute.

28 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Isahar, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

29 bãrbaþii din seminþia lui Isahar, ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi patru de mii patru sute.

30 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Zabulon, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

31 bãrbaþii din seminþia lui Zabulon ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi ºapte de mii patru sute.

32 Au trecut în cãrþile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

33 bãrbaþii din seminþia lui Efraim ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Manase, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

35 bãrbaþii din seminþia lui Manase ieºiþi la numãrãtoare, au fost treizeci ºi douã de mii douã sute.

36 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Beniamin, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

37 bãrbaþii din seminþia lui Beniamin ieºiþi la numãrãtoare, au fost treizeci ºi cinci de mii patru sute.

38 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Dan, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

39 bãrbaþii din seminþia lui Dan ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºasezeci ºi douã de mii ºapte sute.

40 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Aºer, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

41 bãrbaþii din seminþia lui Aºer, ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci ºi una de mii cinci sute.

42 Au trecut în cãrþile neamului pe fiii lui Neftali, dupã familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrînd numele bãrbaþilor dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte armele:

43 bãrbaþii din seminþia lui Neftali ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci ºi trei de mii patru sute.

44 Aceºtia sînt aceia a cãror numãrãtoare a fost fãcutã de Moise ºi Aaron, ºi de cei doisprezece bãrbaþi, mai mari ai lui Israel; era cîte un bãrbat pentru fiecare din casele pãrinþilor lor.

45 Toþi aceia dintre copiii lui Israel ieºiþi la numãrãtoare, dupã casele pãrinþilor lor, dela vîrsta de douãzeci de ani în sus, toþi aceia din Israel cari erau în stare sã poarte armele,

46 toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºase sute trei mii cincisute cinci zeci.

47 Leviþii, dupã seminþia pãrinþilor lor, n`au intrat în numãrãtoarea aceasta.

48 Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis:

49 ,,Sã nu faci numãrãtoarea seminþiei lui Levi, ºi sã nu -i numeri capetele în mijlocul celorlalþi copii ai lui Israel.

50 Dã în grija Leviþilor cortul întîlnirii, toate uneltele lui ºi tot ce þine de el. Ei vor duce cortul ºi toate uneltele lui, vor face slujba în el, ºi vor tãbãrî în jurul cortului.

51 Cînd va porni cortul, Leviþii sã -l desfacã; ºi cînd se va opri cortul, Leviþii sã -l întindã; iar strãinul care se va apropia de el, sã fie pedepsit cu moartea.

52 Copiii lui Israel sã tãbãrascã fiecare în tabãra lui, fiecare lîngã steagul lui, dupã cetele lor.

53 Dar Leviþii sã tãbãrascã în jurul cortului întîlnirii, pentru ca sã nu izbucneascã mînia Mea împotriva adunãrii copiilor lui Israel; ºi Leviþii sã aibã paza cortului întîlnirii.``

54 Copiii lui Israel au fãcut întocmai dupã toate poruncile, pe cari le dãduse lui Moise Domnul; aºa au fãcut.