Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Казахский Библия - Kazakh Bible

Матай жазѓан Iзгi хабар 1

Ќ±дай уєде еткен Ќ±тќарушы Патшаныњ ата-тегiнiњ шежiресi


1Ыбырайым атаныњ ±рпаѓы Дєуiт патшаныњ єулетiнен шыќќан Иса Мєсiхтiњ ата-тегiнiњ шежiресi былай ќ±ралѓан:


2Ыбырайымнан Ысќаќ, Ысќаќтан Жаќып, Жаќыптан Яћуда мен оныњ аѓа-iнiлерi,

3ал Яћудадан Парес пен Зарах туды, олардыњ анасы Тамар болатын. Парестен Хезрон, Хезроннан Рам,

4Рамнан Єминадап, Єминадаптан Наѓасон, Наѓасоннан Салмон,

5Салмоннан Боѓоз тарады, оныњ анасы Рахаб болатын. Боѓоздан Ѓабит туды, оныњ анасы Рут едi. Ѓабиттен Есей,

6Есейден Дєуiт патша, ал Дєуiттен С‰леймен туды, оныњ анасы ¦рияныњ б±рынѓы єйелi болатын.


7С‰лейменнен Рохабоѓам, Рохабоѓамнан Абиях, Абиядан Аса,

8Асадан Жосафат, Жосафаттан Жорам, Жорамнан Озия,

9Озиядан Жоќатам, Жоќатамнан Ахаз, Ахаздан Езекия,

10Езекиядан Манаса, Манасадан Амон, Амоннан Жосия,

11Жосиядан Еќония мен оныњ iнiлерi тарады.

Б±л, яћуди халќыныњ кµпшiлiгi Бабыл елiне жер аударылмас б±рын болѓан едi.

12Бабылѓа жер аударылѓаннан кейiн Еќониядан Салател, Салателден Зоробабел,

13Зоробабелден Єбиуд, Єбиудтен Елiєкiм, Елiєкiмнен Азор,

14Азордан Садыќ, Садыќтан Єкiм, Єкiмнен Елиуд,

15Елиудтен Елазар, Елазардан Маттан, Маттаннан Жаќып,

16Жаќыптан Мєриямныњ к‰йеуi Ж‰сiп тарады. Ал Мєриямнан Иса д‰ниеге келдi, Ол Мєсiх деп аталады.


17Осылай Ыбырайымнан Дєуiтке дейiн он тµрт ата, Дєуiттен халыќтыњ Бабыл елiне жер аударылѓанына дейiн де он тµрт ата, жер аударылѓаннан Мєсiхке дейiн де он тµрт ата болды.

Ќ±тќарушы Патшаныњ д‰ниеге келуi


18Иса Мєсiхтiњ д‰ниеге келуi былай болды: Оныњ анасы Мєриям Ж‰сiпке айттырылѓан едi. Ал екеуi єлi ќосылмай т±рѓанда-аќ, Мєриямныњ Киелi Рухтыњ ќ±дiретiмен аяѓы ауыр екендiгi белгiлi болды.

19Болашаќ к‰йеуi Ж‰сiп єдiл кiсi болѓандыќтан, ќалыњдыѓын ел алдында ±ятќа ќалдырмау ‰шiн ешкiмге бiлдiрмей келiсiмдерiнен бас тартпаќ болды.

20Бiраќ ол осыны ойлап ж‰ргенде Жаратќан Иенiњ перiштесi т‰сiнде аян берiп:

«Дєуiттiњ ±рпаѓы Ж‰сiп, ќалыњдыѓыњ Мєриямѓа ‰йленуден шошынба! Себебi ќ±рсаѓындаѓы Баласы Киелi Рухтан.

21Мєриям ¦л таппаќ, Оныњ атын Иса деп ќой, себебi Ол халќын к‰нєларынан ќ±тќаратын болады», — дедi.


22М±ныњ бєрi Жаратќан Иенiњ пайѓамбар арќылы алдын ала айтќаныныњ ж‰зеге асуы ‰шiн солай болды.

23Ол былай деген: «Бiлiп ал, пєк ќыз ќ±рсаќ кµтерiп, ¦л туады. Оѓан Имануил, яѓни «Ќ±дай бiзбен бiрге» деген ат ќояды».


24Ж‰сiп оянып, орнынан т±рѓаннан кейiн Жаратќан Иенiњ перiштесiнiњ б±йрыѓын орындап Мєриямѓа ‰йлендi.

25Ал Мєриям босанып, ¦лын тапќанша, Ж‰сiп онымен жаќындасќан жоќ. Нєресте д‰ниеге келгеннен кейiн Оныњ атын Иса деп ќойды.