Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Кыргыз тилиндеги Библия

Марк 8

1 Ошол кєндљрдљ Ыйсанын жанына дагы кљп эл чогулду. Бирок алардын жээрге тамагы жок болчу. Ошондо Ыйса шакирттерин жанына чакырып: «Элге боорум ооруп жатат.

2 Алар єч кєндљн бери Менин жанымда жєрєшљт, жей турган эч нерселери жок.

3 Эгерде аларды єйлљрєнљ ачка коё берсем, жолдо алсырап калышат, анткени алардын кээ бири алыстан келишкен», – деди.

4 Шакирттери Ага: «Бул ээн жерде алар тойгудай нанды кайдан тапмак элек?» – дешти.

5 Ыйса алардан: «Силерде канча нан бар?» – деп сурады. Алар: «Жети», – дешти.

6 Ошондо Ыйса элдин жерге отуруусун буйруду. Анан жети нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирип, нанды сындырды да, элге таратып бериш єчєн, шакирттерине берди. Шакирттер нанды элге таратып беришти.

7 Аларда бир аз майда балык да бар эле. Ыйса Кудайга ыраазычылык билдиргенден кийин, балыктарды да таратып берєєнє буйруду.

8 Бардыгы тоё жешти. Артып калган нанды чогултканда, жети себет болду.

9 Тамактангандардын саны тљрт мињге жакын эле. Андан кийин Ыйса элди таратты.

Фарисейлердин жышаан талап кылышы

10 Ошол замат Ал шакирттери менен кайыкка тєшєп, Далманут аймагына сєзєп келди.

11 Фарисейлер чыгып, Ыйса менен талаша башташты. Аны сынаш єчєн, асмандан жышаан кљрсљтєшєн талап кылышты.

12 Ошондо Ал оор кєрсєнєп: «Бул муун эмне єчєн жышаан талап кылып жатат? Силерге чындыкты айтып коёюн, бул муунга жышаан кљрсљтєлбљйт», – деди.

13 Анан Ыйса алардын жанынан кетти да, кайрадан кайыкка тєшєп, наркы љйєзгљ сєзєп кетти.

Фарисейлердин жана Ироддун ачыткысынан сак болуу

14 Шакирттер нан алып алууну унутуп калышты. Кайыкта, алардын жанында бир эле нан бар болчу.

15 Ошондо Ыйса аларга: «Байкагыла, фарисейлердин жана Ироддун ачыткысынан сак болгула», – деп эскертти.

16 Шакирттер болсо љз ара: «Наныбыз жок болгон єчєн ушинтип айтып жатат», – деп сєйлљшєштє.

17 Ыйса муну билип, аларга: «Силер эмне єчєн наныбыз жок деп жатасыњар? Дагы эле тєшєнљ элексињерби? Дагы эле биле элексињерби? Дагы эле жєрљгєњљр таш боюнчабы?

18 Кљзєњљр бар туруп, кљрбљй жатасыњарбы? Кулагыњар бар туруп, укпай жатасыњарбы? Эмне, эсињерде жокпу?

19 Мен беш нанды беш мињ адамга бљлєп бергенимден кийин, артып калган нанды чогултканыњарда, канча себет толду эле?» – деди. Алар Ага: «Он эки», – дешти.

20 «Ал эми жети нанды тљрт мињ адамга бљлєп бергенимден кийин, артып калган нанды чогултканыњарда, канча себет толду эле?» «Жети», – дешти.

21 Ошондо Ыйса аларга: «Кантип тєшєнбљйсєњљр?» – деди.

Сокур адамдын айыгышы

22 Алар Бетсайидага келишкенде, Ыйсанын алдына бир сокур кишини алып келишип: «Буга колуњду тийгизип кой», – деп љтєнєштє.

23 Ыйса сокурду колунан жетелеп, кыштактын сыртына чыгарды да, анын кљзєнљ тєкєрєп, єстєнљ колдорун коюп: «Бир нерсе кљрєп жатасыњбы?» – деп сурады.

24 Ал айланасын карап: «Дарактарга окшогон, ары-бери љткљн кишилерди кљрєп жатам», – деди.

25 Ошондон кийин Ыйса анын кљздљрєнљ кайрадан колдорун тийгизип, ага айланасын кароону буйруду. Сокур адам айыгып, бардыгын ачык кљрљ баштады.

26 Анан Ыйса ага: «Кыштакка кирбе. Муну эч кимге айтпа», – деп, аны єйєнљ жљнљттє.

Петирдин Ыйсаны Машайак катары таанышы

27 Ыйса шакирттери менен бирге Филиптин Кейсареясына тиешелєє айылдарга жљнљдє. Жолдо Ал шакирттеринен: «Эл Мени ким деп эсептейт?» – деп сурады.

28 Алар мындай деп жооп беришти: «Бирљљлљр “чљмєлдєрєєчє Жакан” деп, бирљљлљр “Илияс пайгамбар” деп, дагы бирљљлљр “мурунку пайгамбарлардын бири” деп эсептешет».

29 Ошондо Ыйса алардан: «Ал эми силер Мени ким деп эсептейсињер?» – деп сурады. Петир Ага: «Сен Машайаксыњ», – деп жооп берди.

30 Ошондо Ыйса аларга Љзє жљнєндљ эч кимге айтпоону эскертти.

Ыйсанын Љзєнєн азап чегери жљнєндљ биринчи жолу айтышы

31 Анан Ыйса шакирттерине: «Адам Уулу кљп азап чегиши, аксакалдар, ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар тарабынан четке кагылышы, љлтєрєлєшє жана єчєнчє кєнє тирилиши керек», – деп тєшєндєрљ баштады.

32 Ыйса бул жљнєндљ аларга ачык эле айтты. Ошондо Петир Ыйсаны четке чакырып, Ага каршы болду.

33 Бирок Ыйса шакирттерине бурулуп, Петирге: «Кет жанымдан, шайтан! Анткени сенин ойлоруњ – Кудайдын эмес, адамдын ойлору», – деп тыюу салды.

Чыныгы кызмат

34 Ошондон кийин Ыйса эл менен бирге шакирттерин да жанына чакырып, мындай деди: «Ким Менин артымдан жєргєсє келсе, ал љзєнљн баш тартсын жана кєн сайын љзєнєн айкаш жыгачын алып, Менин артымдан ээрчисин.

35 Ким љз жанын сактап калгысы келсе, ал андан тєбљлєккљ ажырайт. Ал эми ким Мен єчєн жана Жакшы Кабар єчєн љз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.

36 Анткени адам бєт дєйнљгљ ээ болуп, бирок љз жанына зыян келтирсе, андан ага кандай пайда?

37 Же адам љз жанын куткарып алуу єчєн, кандай кун тљлљй алат?

38 Бул бузулган, кєнљљкљр муундун алдында ким Менден жана Менин сљздљрємдљн уялса, Љзєнєн Атасынын дањкы менен, ыйык периштелер менен келгенде, Адам Уулу да ошол адамдан уялат».