Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Кыргыз тилиндеги Библия

Марк 2

1 Бир нече кєндљн кийин Ыйса кайрадан Капернаумга келди. Анын єйдљ экендиги маалым болор замат,

2 кљп эл чогулуп калды, ал эмес, эшиктин алдында да орун калбай калды. Ыйса болсо элге Кудайдын сљзєн айтып жатты.

3 Ошондо тљрт киши Ага бир шал оорулууну кљтљрєп келди.

4 Алар элдин кљптєгєнљн Ыйсага жакын бара алышпай, єйдєн чатырын ачышты да, Ал турган єйдєн тљбљсєн тешип, шал оорулууну тљшљгє менен тєшєрєштє.

5 Алардын ишенимин кљргљн Ыйса шал оорулууга: «Балам, кєнљљлљрєњ кечирилди», – деди.

6 Бул жерде бир нече мыйзам окутуучулар отурушкан эле.

7 Алар: «Эмне єчєн Ал ушинтип айтып жатат? Ал Кудайга акарат келтирип жатат! Кєнљљлљрдє бир Кудайдан башка ким кечире алат?» – деп ойлошту.

8 Ошол замат Ыйса руху менен алардын оюн билип: «Эмне єчєн ушинтип ойлоп жатасыњар?

9 Шал оорулууга кайсынысын айткан оњой: “Кєнљљлљрєњ кечирилди” дегенби же “Ордуњан туруп, тљшљгєњдє ал да, баргын” дегенби?

10 Бирок Адам Уулунун жер єстєндљ кєнљљлљрдє кечирєєгљ бийлиги бар экенин билишињер єчєн, – деди да, анан шал оорулууга –

11 Сага айтамын: Ордуњан туруп, тљшљгєњдє ал да, єйєњљ бар», – деди.

12 Ал ошол замат ордунан турду да, тљшљгєн кљтљрєп алып, бардыгынын кљз алдында сыртка чыгып кетти. Ошондо бардыгы тањ калып: «Биз эч качан мындай нерсени кљргљн эмес элек!» – деп, Кудайды дањкташты.

Лебинин (Матайдын) чакырылышы

13 Ыйса кайрадан кљлдєн жээгине келди. Ошондо элдин баары Анын жанына келди. Ал элди окутту.

14 Ал кетип бара жатып, бажыканада отурган Алпей уулу Лебини кљрєп, ага: «Менин артымдан ээрчи», – деди. Леби ордунан туруп, Анын артынан ээрчип жљнљдє.

15 Ыйса Лебинин єйєндљ шакирттер, салык жыйноочулар жана кєнљљкљрлљр менен бир дасторкондо отурду. Анткени Анын артынан ээрчигендер кљп болчу.

16 Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Ыйсанын кєнљљкљрлљр жана салык жыйноочулар менен тамактанып отурганын кљрєшєп, Анын шакирттеринен: «Эмне єчєн Ал салык жыйноочулар жана кєнљљкљрлљр менен чогуу тамактанып жатат?» – деп сурашты.

17 Муну уккан Ыйса аларга: «Дарыгер соо адамдарга эмес, оорулууларга керек. Мен тобо кылууга адил адамдарды эмес, кєнљљкљрлљрдє чакырганы келдим», – деди.

Орозо жљнєндљ суроо

18 Жакандын шакирттери менен фарисейлер орозо кармашчу. Алар Ыйсага келип: «Жакандын жана фарисейлердин шакирттери орозо кармашат, эмне єчєн Сенин шакирттерињ орозо кармашпайт?» – деп сурашты.

19 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Кєйљљ єйлљнєє тоюндагылардын жанында болгондо, алар орозо кармашмак беле? Алар орозо кармашпайт, азырынча Кєйљљ алардын жанында!

20 Бирок Кєйљљ алардын жанынан алынып кете турган да кєндљр келет, алар ошол кєндљрє орозо кармашат.

Кийим жана чанач жљнєндљ єлгє-насаат ањгеме

21 Эч ким эски кийимге жањы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жањы кездемеден салынган жамаачы эски кийимден чычылып калат да, жыртык ого бетер чоњоюп кетет.

22 Эч ким эски чаначка жањы шарап куйбайт. Анткени чанач айрылып, шарап тљгєлљт, чанач жараксыз болуп калат. Тескерисинче, жањы шарапты жањы чаначка куюу керек».

Ыйса – ишемби кєндєн да Кожоюну

23 Ишемби кєндљрєнєн биринде Ыйса эгин талаасынан љтєп бара жатты. Анын шакирттери жолдо бара жатканда, буудайдын баштарын єзєп ала башташты.

24 Ошондо фарисейлер Ыйсага: «Карачы, эмне єчєн алар ишемби кєнє кылууга болбой турган ишти кылып жатышат?» – дешти.

25 Ыйса аларга: «Дљљт муктаж болуп, љзє да, жанындагылар да ачка болушканда, эмне кылганын силер таптакыр окуган жок белењер?

26 Ыйык кызмат кылуучу Абыйатардын убагында ал Кудай єйєнљ кирип, ыйык кызмат кылуучулардан башка эч кимге жегенге болбой турган нан курмандыгынан жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле», – деди.

27 Анан аларга: «Адам ишемби кєн єчєн эмес, ишемби кєн – адам єчєн!

28 Ошондуктан Адам Уулу – ишембинин да кожоюну», – деди.