Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Кыргыз тилиндеги Библия

Марк 15

1 Тањ атары менен, башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар, аксакалдар жана синедриондогулар кењешме љткљрєштє да, Ыйсаны байлап, Пилатка алып барып тапшырышты.

2 Пилат Ыйсадан: «Сен жєйєттљрдєн Падышасысыњбы?» – деп сурады. Ыйса болсо ага: «Љзєњ айтып жатасыњ», – деп жооп берди.

3 Башкы ыйык кызмат кылуучулар Ага каршы кљп нерселерди айтып айыптап жатышты.

4 Ошондо Пилат Андан: «Сен такыр жооп бербейсињби?» – деп, дагы сурады. Анан: «Сага каршы айтылган айыптоонун кљптєгєн карачы», – деди.

5 Бирок Ыйса бул суроого да жооп берген жок. Пилат буга тањ калды.

6 Ал майрам сайын эл сураган бир туткунду бошотуп берчє.

Ыйсаны эмес, Бараббаны...

7 Ошол учурда Барабба деген киши кљтљрєлєшчєлљр менен бирге камакта болчу. Алар козголоњ убагында киши љлтєрєшкљн эле.

8 Эл Пилаттан адаттагысындай эле бирљљнє бошотуп берєєсєн сурап, кыйкыра баштады.

9 Пилат болсо аларга: «Каалайсыњарбы, мен силерге жєйєттљрдєн Падышасын бошотуп берейин?» – деди.

10 Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучулардын Ыйсаны кљрљ албастыктан улам кармап беришкендигин билчє.

11 Бирок башкы ыйык кызмат кылуучулар: «Андан кљрљ Бараббаны бошотуп берєєсєн сурагыла», – деп, элди тукуруп коюшту.

12 Пилат кайрадан аларга: «Жєйєттљрдєн Падышасы деп љзєњљр атаган Адамды эмне кылышымды каалайсыњар?» – деди.

13 Алар: «Аны айкаш жыгачка када!» – деп кыйкырышты.

14 Пилат алардан: «Ал кандай жаман иш кылды эле?» – деп сурады. Алар болсо: «Аны айкаш жыгачка када!» – деп, мурдагыдан да катуу кыйкырышты.

15 Ошондо Пилат элге жагууну каалап, аларга Бараббаны бошотуп берди. Ал эми Ыйсаны камчы менен сабаткандан кийин, айкаш жыгачка кадатуу єчєн, аскерлердин колуна тапшырды.

Ыйсанын кордолуп, шылдыњдалышы

16 Аскерлер болсо Ыйсаны ак сарайдын короосуна, башкача айтканда, преторияга алып келишти да, бєт аскер бљлєгєн чогултушту.

17 Ыйсанын єстєнљ кочкул кызыл чапан жаап, башына тикенектен таажы љрєп кийгизишти.

18 Анан: «Салам, жєйєттљрдєн Падышасы!» – деп, Аны менен саламдаша башташты.

19 Алар Аны ичке чыбык менен башка чапкылашты, Ага тєкєрєштє. Тизе бєгєп, Ага таазим кылышты.

20 Аны ушинтип шылдыњдашкандан кийин, Андан кочкул кызыл чапанды чечип алып, Љзєнєн кийимин кийгизишти. Анан Аны айкаш жыгачка кадоо єчєн алып жљнљштє.

21 Алар талаадан келе жаткан Шымон деген киренеялык бир кишиге Ыйсанын айкаш жыгачын мажбурлап кљтљртєп коюшту. Ал Искендер менен Руттун атасы эле.

22 Ошентип, алар Ыйсаны Голгофа (бул «Баш сљљгє» деп которулат) деген жерге алып келишти.

23 Ага смирна кошулган шарап беришти, бирок Ал ичкен жок.

Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы жана љлєшє

24 Ыйсаны айкаш жыгачка кадагандар љкчљмљ таш ыргытып, Анын кийимдерин бљлєп алышты.

25 Єчєнчє саат чамасында Аны айкаш жыгачка кадашты.

26 Анын баш жагына «Жєйєттљрдєн Падышасы» деген айыптоо жазылган тактайчаны илип коюшту.

27 Ыйсанын жанына эки кылмышкерди: бирин Анын оњ жагына, бирин сол жагына айкаш жыгачка кадашты.

28 Ошентип, «Ал кылмышкер катары эсептелди» деген пайгамбарчылык орундалды.

29 Љтєп бара жаткандар баштарын чайкап, Ыйсаны мындай деп тилдеп жатышты: «Эй, ийбадаткананы бузуп, єч кєндљ Тургузуучу!

30 Айкаш жыгачтан тєшєп, Љзєњдє куткарбайсыњбы!»

31 Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар да шылдыњдашып, бири-бирине: «Башкаларды куткарды, Љзєн болсо куткара албайт!

32 Машайак, Ысрайылдын Падышасы, азыр айкаш жыгачтан тєшсєн, биз кљрєп, Ага ишенип калалы», – дешти. Анын жанындагы айкаш жыгачка кадалгандар да Аны тилдеп жатышты.

33 Алтынчы сааттан тогузунчу саатка чейин бєт жерди карањгылык басып турду.

34 Тогузунчу саатта Ыйса єнєн катуу чыгарып: «Элои! Элои! Ламма савахфани?» – деп кыйкырды. Бул «Кудайым ай, Кудайым ай! Мени эмнеге жалгыз калтырдыњ?» деп которулат.

35 Ал жерде тургандардын кээ бирљљлљрє муну укканда: «Ал Илиясты чакырып жатат», – дешти.

36 Ошондо бирљљ жєгєрєп барып, соргучту ачуу ичимдикке малды да, аны ичке таякка илип, Ыйсага берди. Анан: «Токтогула, Илияс келип, Аны тєшєрєп алар бекен, кљрљлє», – деди.

37 Ыйса болсо катуу єн чыгарып, жан берди.

38 Ошондо ийбадатканадагы кљшљгљ жогорудан ылдый айрылып, экиге бљлєнєп калды.

39 Ыйсанын мањдайында турган жєз башы Анын ушундай катуу єн чыгарып жан бергенин кљргљндљ: «Бул Адам, чын эле, Кудайдын Уулу болчу», – деди.

40 Ал жерде алыстан карап турган аялдар да бар болчу. Алардын арасында магдалалык Мариям, кичинекей Жакып менен Жосенин энеси Мариям, Саломе бар эле.

41 Ыйса Галилеяда жєргљндљ, алар Анын артынан ээрчип, Ага кызмат кылышчу. Ал жерде Аны менен Иерусалимге келген башка да кљптљгљн аялдар бар эле.

Ыйсанын кљргљ коюлушу

42 Кеч кирип, жума кєнє аяктап, ишемби кєнгљ таяп калганда,

43 синедриондун бир кадырлуу мєчљсє, Кудайдын Падышачылыгын кєтєп жєргљн ариматаялык Жусуп келди. Ал Пилатка кирєєгљ батынып, Ыйсанын сљљгєн сурады.

44 Пилат Анын љлєп калганына тањ калды. Анан ал жєз башыны чакырып: «Љлгљнєнљ кљп болдубу?» – деп сурады.

45 Жєз башыдан билгенден кийин, Жусупка сљљктє бердиртти.

46 Жусуп ак болотнай сатып алды да, Ыйсанын сљљгєн айкаш жыгачтан тєшєрєп, кепиндеди. Анан ал сљљктє асканын бооруна оюлган мєрзљгљ коюп, мєрзљнєн оозун таш тоголотуп келип жапты.

47 Магдалалык Мариям менен Жосенин энеси Мариям болсо Анын кайсы жерге коюлганын карап турушту.