Jauna Deriba

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
J. Mt. Mk. Lk. Jn. Drb. Ro. 1Ko. 2Ko. Ga. Ef. Flp. Kol. 1Tes. 2Tes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Ebr. Jek. 1Pe. 2Pe. 1Jn. 2Jn. 3Jn. Jud. Atk.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jauna Deriba

Marka evangelijs 1

1 Un pзc daювm dienвm Viтр atkal gвja uz Kafarnaumu;

2 Un, kad kпuva zinвms, ka Viтр ir namв, daudzi sapulcзjвs tв, ka tiem pat durvju priekрв nebija vietas; un Viтр tiem sludinвja vвrdu.

3 Un pie Viтa nвca ar triekas piemeklзto, ko иetri nesa.

4 Un kad tie nevarзja aiznest to pie Viтa пauюu pulku dзп, tie atsedza jumtu tur, kur Viтр bija, un, atvзruрi to, viтi nolaida gultu, kurв gulзja triekas skartais.

5 Bet Jзzus, redzзdams viтu ticоbu, sacоja triekas skartajam: Dзls, tavi grзki tev tiek piedoti!

6 Bet tur bija daюi no rakstu mвcоtвjiem, kas sзdзja un domвja savвs sirdоs:

7 Ko Viтр tв runв? Viтр zaimo Dievu. Kas cits var grзkus piedot, kв vienоgi Dievs?

8 Jзzus savв garв tыdaп nomanоja, ka tie sevо tв domвja, un sacоja viтiem: Kвpзc jыs tв domвjat savвs sirdоs?

9 Ko vieglвk pateikt triekas slimajam: tavi grзki tev tiek piedoti, vai teikt: celies, тem savu gultu un staigв?

10 Bet lai jыs zinвtu, ka Cilvзka Dзlam ir vara virs zemes grзkus piedot, – Viтр sacоja triekas slimajam:

11 Es tev saku: celies, тem savu gultu un ej savвs mвjвs!

12 Un tas tыlоt uzcзlвs un, gultu paтзmis, aizgвja, visiem redzot, tв ka visi brоnоjвs un godinвja Dievu, sacоdami: To mзs vзl nekad neesam redzзjuрi.

13 Un Viтр izgвja atkal pie jыras, un visi пaudis gвja pie Viтa, un Viтр tos mвcоja.

14 Un Viтр, garвm iedams, redzзja Levi, Alfeja dзlu, sзюam pie muitas, un sacоja tam: Seko man! Un tas uzcзlies gвja Viтam lоdz.

15 Un notika, ka Viтam, tв mвjв esot pie galda, daudzi muitnieki un grзcinieki bija pie galda lоdz ar Jзzu un Viтa mвcekпiem, jo to bija daudz, kas arо Viтam gвja lоdz.

16 Un rakstu mвcоtвji un farizeji, redzзdami, ka Viтр зd kopв ar muitniekiem un grзciniekiem, sacоja Viтa mвcekпiem: Kвpзc jыsu Mвcоtвjs зd un dzer kopв ar muitniekiem un grзciniekiem?

17 Un Jзzus, to dzirdзjis, sacоja viтiem: Veseliem вrsts nav nepiecieрams, bet gan slimiem, jo es neesmu nвcis aicinвt taisnоgos, bet gan grзciniekus.

18 Un Jвтa mвcekпi un farizeji gavзja; un tie nвca un sacоja Viтam: Kвpзc Jвтa mвcekпi un farizeji gavз, bet Tavi mвcekпi negavз?

19 Un Jзzus sacоja viтiem: Vai kвzu viesi var gavзt, kamзr lоgavainis pie viтiem? Tik ilgi, kamзr lоgavainis pie viтiem, tie nevar gavзt.

20 Bet nвks dienas, kad lоgavaini viтiem atтems, tad tanоs dienвs tie gavзs.

21 Neviens neliek jaunas drвnas ielвpu uz vecвm drзbзm: citвdi jaunais ielвps izplоst no vecajвm drзbзm, un plоsums top lielвks.

22 Un neviens nelej jaunu vоnu vecos вdas maisos: citвdi vоns pвrplзр maisus, un vоns izlоst, un maisi iet bojв. Bet jauno vоnu vajag liet jaunajos maisos.

23 Un notika atkal, ka Kungs sabatв gвja cauri druvai, un Viтa mвcekпi iedami sвka raut vвrpas.

24 Bet farizeji sacоja Viтam: Lыk, tie dara sabatв to, ko nav brоv.

25 Un Viтр sacоja tiem: Vai jыs nekad neesat lasоjuрi, ko darоja Dвvids, kad tam bija trыkums, un viтр pats bija izsalcis, un tie, kas ar viтu bija?

26 Kв viтр augstв priestera Abiatara laikв iegвja dievnamв un зda upura maizi, kuru nevienam nenвcвs зst, kв vien priesteriem; un viтр deva tiem, kas ar viтu bija.

27 Un Viтр tiem sacоja: Sabats ir iecelts cilvзka dзп, bet ne cilvзks sabata dзп.

28 Tвpзc Cilvзka Dзls ir Kungs arо pвr sabatu.