Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Казахский Библия - Kazakh Bible

Марќа жазѓан Iзгi хабар 1

Жаќия пайѓамбардыњ Мєсiхтiњ келуiн жариялауы


1Б±л Ќ±дайдыњ рухани ¦лы Иса Мєсiх туралы Iзгi хабардыњ бастамасы жайындаѓы баяндама.

2Пайѓамбарлар жазбаларында Ќ±дайдыњ мына тєрiздi сµздерi алдын ала жазылѓан едi:

«Бiлiп ал, Мен хабаршымды алдыњнан жiберемiн.


Ол ж‰ретiн жолыњды дайындап ќояды».3«Жар салѓан дауыс шыѓады айдалада:

Жаратќан Иеге жол дайындањдар,


Т‰зу ќылып дањѓыл жолды салыњдар!»4Осы сµздерге сай, айдалада шомылдыру рєсiмiн орындаушы Жаќия пайѓамбар шыќты. Ол былай деп уаѓыз айтты: «К‰нєларыњныњ кешiрiлуi ‰шiн терiс жолдан ќайтып, Ќ±дай жолына т‰сiњдер, єрi шомылдыру рєсiмiнен µтiњдер!»

5Сонда б‰кiл Яћудея аймаѓы мен Иерусалим ќаласынан адамдар Жаќияныњ ќасына аѓылып келiп жатты. Олар к‰нєларын мойындаѓан соњ Жаќия оларды Иордан µзенiнде шомылдыру рєсiмiнен µткiздi.


6Жаќия т‰йе ж‰нiнен киiм киiп, ќайыс белбеумен белiн буып, шегiрткелердi жєне жабайы араныњ балын жеп ќоректендi.*

7Ол былай деп те уаѓыз айтты: «Менен ќ±дiреттi Бiреу соњымнан келе жатыр. Оныњ ќ±лы болып кебiсiн єперуге де т±рмаймын.

8Мен сендердi суѓа шомылдыру рєсiмiнен ѓана µткiздiм, ал Ол сендердi Ќ±дайдыњ Киелi Рухына шомылдырады».

Ќ±дайдыњ Мєсiхке ризашылыѓын бiлдiруi


9Сол к‰ндерi б±л жерге Ѓалилея аймаѓындаѓы Назарет ќаласынан Иса келдi. Жаќия Оны Иордан µзенiнде шомылдыру рєсiмiнен µткiздi.

10Иса судан шыќќан бойда кµктiњ ашылып, Киелi Рухтыњ кµгершiн сияќты ¤зiнiњ ‰стiне ќонѓанын кµрдi.

11Кµктен: «Сен Менiњ с‰йiктi рухани ¦лымсыњ, Саѓан толыќтай ризамын!» — деген дауыс шыќты.


12М±нан кейiн кµп ±замай Киелi Рух Исаны айдалаѓа алып барды.

13Жабайы ањдар мекендейтiн сол жерде Иса ќырыќ к‰н болып, єзєзiл шайтан Оны сынаќтан µткiздi. Содан кейiн перiштелер Исаѓа ќызмет кµрсеттi.

Мєсiхтiњ ќызметiне кiрiсiп,


14Жаќия пайѓамбар т±тќындалѓаннан кейiн, Иса Ѓалилея аймаѓына барып, Ќ±дай Патшалыѓы туралы Iзгi хабарды жариялап:

15«Ендi уаќыт жетiп, Ќ±дай Патшалыѓыныњ жер бетiне орнайтын кезi таяп ќалды! Терiс жолдан ќайтып, Ќ±дай жолына т‰сiп, Iзгi хабарѓа сенiњдер!» — дедi.


16Бiрде Иса Ѓалилея кµлiнiњ жаѓасымен келе жатып, Шимон мен оныњ бауыры Єндiрдi кµрдi. Балыќшы болып к‰нелтiп ж‰рген олар кµлге ау салып жатты.

17Иса оларѓа:

— Соњымнан ерiњдер! Мен сендердi балыќ аулаѓандарыњ сияќты б±дан былай адамдарды жинап єкелетiн етемiн, — дедi.


18Екеуi дереу ауларын тастап, Исаѓа шєкiрт болып ердi.


19Иса таѓы бiразыраќ ж‰ргеннен кейiн Зебедей ±лдары Жаќып пен Жоханды кµрдi. Екеуi ќайыќта ауларын жамап отыр екен.

20Иса оларды да бiрден ¤зiне шаќырды. Екеуi єкелерi Зебедейдi ж±мысшыларымен бiрге ќайыќта ќалдырып, Исаѓа шєкiрт болып ердi.

Мєсiхтiњ уаѓыз айтып, ќ±дiретiн кµрсете бастауы


21Иса шєкiрттерiмен бiрге Ќапарнаум ќаласына барды. Демалыс к‰нi Иса мєжiлiсханаѓа барып, ж±ртќа тєлiм бере бастады.

22Олар Оныњ тєлiмiне тањданып, ќатты ќайран ќалды. Себебi Иса оларѓа дiн м±ѓалiмдерi сияќты емес, Ќ±дайдан келген ерекше билiкпен таѓылым бердi.


23Сол кезде мєжiлiсханада жын соќќан бiр кiсi де болды. Ол:


24— Назареттiк Иса, бiзде нењ бар? Ќ±ртуѓа келдiњ ѓой бiздi! Кiм екенiњдi бiлемiн: Сен Ќ±дайдыњ Киелiсiсiњ! — деп айќайлады.

25Иса жынѓа:

— ‡нiњдi µшiр, шыќ одан! — деп ќатањ б±йырды.

26Сонда жын ауру адамды ќалшылдатып, ќатты дауыспен айќай салып, денесiнен шыѓып кеттi.

27Барлыќ ж±рт ‰рейлерi ±шып:

— Б±л немене? Не ќылѓан жања iлiм? Ол тiптi жындарѓа билiкпен б±йрыќ берiп, олар Оѓан баѓынады ѓой! — деп µзара с±расып, тањѓалысты.

28Тез арада Иса туралы хабар сол тµњiректегi Ѓалилея аймаѓыныњ барлыќ жерiне жайылды.


29Кµп ±замай Иса мєжiлiсханадан шыѓып, Жаќып, Жоханмен бiрге Шимон мен Єндiрдiњ ‰йiне барды.

30Шимонныњ ќайын енесi безгекпен ауырып, тµсек тартып жатыр екен. ‡йдегiлер бiрден б±л туралы Исаѓа айтып бердi.

31Ол єйелдiњ ќасына барып, оны ќолынан ±стап орнынан т±рѓызды. Сол сєтте ќызуы басылып, єйел оларды к‰тiп ќызмет ете бастады.


32К‰н батып, кеш т‰се ж±рт науќастар мен жын соќќандардыњ барлыѓын Исаѓа алып келдi.

33К‰ллi ќала халќы сыртта, есiк алдына жиналды.

34Иса алуан т‰рлi аурулармен азап шеккен талай науќастарды сауыќтырып, кµптеген жындарды ќуып шыѓарды. ¤зiнiњ Мєсiх екенiн жындар бiлгендiктен, Иса оларды сµйлетпей тастады.


35Ертењiне тањ атпай т±рып, ‰йден шыќќан Иса оњаша бiр жерге барып, мiнажат еттi.

36Ал Шимон мен ќасындаѓылар Исаны iздеп шыќты.

37Оны тапќаннан кейiн Оѓан:

— Елдiњ бєрi Сiздi iздеп ж‰р, — дедi.

38Иса оларѓа:

— Жаќын мањайдаѓы ауылдар мен ќалаларѓа барайыќ! Сол жерлерде де уаѓыз ж‰ргiзейiн. Себебi Мен сол ‰шiн де осы д‰ниеге келдiм, — деп жауап бердi.

39Б±дан кейiн Иса б‰кiл Ѓалилея аймаѓын аралап ж‰рiп, мєжiлiсханаларында уаѓыз айтып, адамдардыњ бойындаѓы жындарды ќуып шыѓарды.


40Бiрде алапеспен ауырѓан бiр кiсi Исаныњ ќасына келдi де, тiзе б‰гiп таѓзым етiп:

— Егер ќаласањыз, менi ќ±лантаза сауыќтыра аласыз, — деп µтiндi.

41Оѓан жаны ашыѓан Иса ќолын созып, денесiне тигiздi де:

— Ќалаймын, ќ±лантаза сауыѓып кет! — дедi.

42Сол сєтте-аќ ауру адам алапесiнен арылып, тазарды.

43Кµп ±замай Иса оны жолѓа шыѓарып:


44— Байќа, б±л туралы ешкiмге де тiс жарушы болма! Бiраќ дiни ќызметкерге барып, ќарал. Содан кейiн тазаруыњ ‰шiн М±са пайѓамбар б±йырѓан ќ±рбандыќты ±сын. Б±л ж±ртќа сенiњ сауыќќаныњныњ дєлелi болады, — деп ќатањ тапсырды.

45Алайда єлгi адам сол жерден шыѓысымен-аќ болѓан оќиѓа туралы б‰кпесiз айтып, хабарды тарата бастады. Сондыќтан Иса б±дан кейiн ќалаларѓа ашыќ т‰рде кiре алмай, ќала сыртындаѓы елсiз далада т±ратын болды. Ал халыќ Оныњ ќасына єр жаќтан аѓылып келiп жатты.