Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Казахский Библия - Kazakh Bible

Л±ќа жазѓан Iзгi хабар 1

Арнау


1-2 Ќадiрлi Теофил! Iзгi хабарды уаѓыздаушылар арамызда єбден белгiлi болѓан оќиѓаларды басынан бастап µз кµздерiмен кµрiп, бiзге ќалай айтып жеткiзсе, дєл солай єњгiмелеп беруге кµп адамдар кiрiсiп кеттi.

3-4 Олар iспеттi мен де µзiњiз ‰йренген осы iлiмнiњ берiк негiзiне єбден кµз жеткiзуiњiз ‰шiн бєрiн басынан бастап ±ќыпты зерттеп, рет-ретiмен жазып берсем игi болар едi деп ±йѓардым.

Жаќия пайѓамбардыњ д‰ниеге келетiнi туралы алдын ала бiлдiру


5Яћудея елiнiњ патшасы Иродтыњ заманында дiни ќызметкерлердiњ Абия тобында Зєкєрия есiмдi бiреу бар болатын. Єйелi Елiзабет Ћарон єулетiнен едi.

6Екеуi де Ќ±дай алдында єдiл жандар болып, Жаратќан Иенiњ* барлыќ µсиеттерi мен ережелерiне сай ќалтќысыз µмiр с‰рiп жатты.

7Елiзабет ќ±рсаќ кµтермегендiктен, балалары болмады. Ал екеуiнiњ жасы ±лѓайып та ќалѓан едi.


8Бiр к‰нi Зєкєрия µз тобыныњ кезегi келiп, Ќ±дайѓа ќызмет атќарып т±рѓанда,

9дiни ќызметкерлер даѓдылы єдет бойынша ортаѓа жеребе тастап, атќаратын мiндеттерiнiњ ретiн бµлiстi. Сонда Жаратќан Иенiњ киелi ‰йiне кiрiп, Оѓан тарту ретiнде хош иiстi шайыр т‰тету мiндетi Зєкєрияныњ ‰лесiне тидi.

10Ол шайырды т‰теткен уаќытта сыртта ќалыњ жамаѓат Ќ±дайѓа сиынып мiнажат етiп т±рды.


11Сол заматта Зєкєрияѓа Жаратќан Иенiњ бiр перiштесi кµрiнiп, т‰тету ‰стелiнiњ оњ жаѓында т±ра ќалды.

12Зєкєрия оны кµргенде абыржып, зєресi ±шып кеттi.

13Бiраќ перiште оѓан тiл ќатып былай дедi:

— Зєкєрия, ќорыќпа! Тiлегiњ ќабыл болып, єйелiњ Елiзабет саѓан ±л туып бередi. Оныњ атын Жаќия деп ќоясыњ.

14Тµбењ кµкке жете ќуанып, шаттанасыњ, кµпшiлiк те оныњ д‰ниеге келгенiне ќуанады.

15Ол Жаратќан Иенiњ алдында мєртебелi болып, шарап, сыра атаулыдан аулаќ ж‰ретiн болады. Ана ќ±рсаѓында жатќанда-аќ Киелi Рухќа кенеледi.

16Исраилдiктердiњ кµбiн ќайтадан Ќ±дай Иелерiне келтiредi.

17Iлияс* пайѓамбарѓа дарыѓан Ќ±дай Рухы мен к‰шiне ол да бµленiп, Иемiздiњ алдынан ж‰ретiн болады. Єкелердi балаларымен татуластырып, ќырсыќтарды єдiлдердiњ тура жолына бет б±рѓызады. Осылай халыќты Иемiздiњ келуiне єзiрлейдi.


18Алайда Зєкєрия перiштеге:

— Б±ѓан ќалай кµз жеткiзе аламын? ¤зiм ќартайдым, єйелiмнiњ де жасы ±лѓайды ѓой, — деп жауап ќайтарды.

19Перiште:

— Мен Ќ±дайѓа ќызмет етушi Жєбiрейiлмiн. Ол менi саѓан осы iзгi хабарды жеткiзуге жiбердi.


20Ал сен мезгiлiнде орындалатын сµздерiме сенбегендiктен, олар ж‰зеге асатын к‰нге дейiн сµйлей алмайтын мылќау болып ќаласыњ, — дедi.


21Осы екi арада жамаѓат Зєкєрияныњ киелi ‰йде кiдiрiп ќалѓанына тањданып, тосып т±рѓан едi.

22Ол сыртќа шыќќанда тiлi к‰рмелiп оларѓа сµйлей алмай ќалды. Сонда ж±рт оныњ киелi ‰йде аян кµргенiн ±ќты, себебi Зєкєрия оларѓа ыммен белгi берiп, мылќау к‰йiнде ќала бердi.


23¤зiнiњ киелi ‰йдегi ќызмет атќару к‰ндерi бiткеннен кейiн Зєкєрия ‰йiне ќайтты.


24Б±дан кейiн єйелi Елiзабет ќ±рсаќ кµтерiп, бес ай бойы ж±рт кµзiнен тасаланып ж‰рдi.

25«Жаратќан Ие б±л к‰ндерi маѓан назар аударып, менi адамдар арасында ±ятќа ќалдырмау ‰шiн осылай жарылќады!» — деп Елiзабет Тєњiр Иеге ризашылыѓын бiлдiрдi.

Ќ±тќарушымыз Исаныњ д‰ниеге келетiнi


26Алтыншы айда Ќ±дай Жєбiрейiл перiштенi Ѓалилея аймаѓыныњ Назарет ќаласындаѓы бiр ќызѓа жiбердi.

27Ќыздыњ есiмi Мєриям болатын, ол Дєуiттiњ єулетiнен шыќќан Ж‰сiп есiмдi жiгiтке айттырылѓан едi.

28Перiште ‰йге кiрiп, оѓан:

— Сєлем саѓан, Ќ±дай жарылќаѓан жан, Жаратќан Ие саѓан жар! — деп тiл ќатты.


29Мєриям перiштенi кµрiп, оныњ айтќан сµздерiне ќатты абыржып, б±л ќандай сєлемдесу деп ойланып т±рып ќалды.

30Ал перiште оѓан:

— Ќорыќпа, Мєриям, саѓан Ќ±дай раќымын т‰сiрдi.

31Ендi ќ±рсаќ кµтерiп, ¦л табасыњ, Оныњ атын Иса деп ќоясыњ.

32Ол µте мєртебелi болып, Ќ±дай Таѓаланыњ* рухани ¦лы** деп аталады. Ќ±дай Ие Оѓан арѓы атасы Дєуiттiњ таѓын сыйлайды.

33Иса Жаќыптыњ ‰рiм-б±таѓына мєњгi-баќи Патшалыќ ќ±ратын болады. Оныњ Патшалыѓыныњ шегi болмайды, — дедi.


34Сонда Мєриям:

— Б±л ќалай болады? Мен еркекпен жаќындасќан емеспiн ѓой, — деп с±рады.

35Перiште оѓан былай деп жауап бердi:

— Сенiњ ‰стiње Киелi Рух келiп, Ќ±дай Таѓаланыњ ќ±дiретi саѓан кµлењкесiн т‰сiредi. Сондыќтан да сен табатын Киелi Бала «Ќ±дайдыњ рухани ¦лы» деп аталмаќ.


36Б±рын ќ±рсаќ кµтермейдi деп саналѓан жаќын апањ Елiзабет те ќартайѓан шаѓында ±л бала табатын болады. Алты айдан берi оныњ аяѓы ауыр.

37Себебi Ќ±дайдыњ ешбiр сµзi де ж‰зеге аспай ќалмас!


38Сонда Мєриям:

— Мен Жаратќан Иенiњ к‰њiмiн; айтќаныњыз болсын! — дедi. Б±дан кейiн перiште оныњ ќасынан ѓайып болды.

Елiзабет пен Мєриямныњ Жаратќан Иенi мадаќтауы


39Сол к‰ндерi Мєриям жолѓа жиналып, Яћуда руыныњ таулы µњiрiндегi бiр ќалаѓа жедел ж‰рiп кеттi.

40Сол жерде ол Зєкєрияныњ ‰йiне т‰сiп, Елiзабетпен амандасты.

41Елiзабет Мєриямныњ берген сєлемiн естiгенде, iшiндегi нєрестесi тыпырлап кеттi. Елiзабет Киелi Рухќа кенелiп,

42былай деп дауыстады:

— Ќ±дай єйелдердiњ арасында сенi жарылќап, ќ±рсаѓыњдаѓы Нєрестенi де жарылќаѓан!

43Иемнiњ шешесi маѓан келетiндей мен сонша кiммiн?

44Кµрдiњ бе, сєлем берген даусыњ ќ±лаѓыма жеткенде, iшiмдегi балам ќуанып, тыпырлап ќоя бердi!

45Жаратќан Иеге сенген сен баќыттысыњ, Оныњ саѓан айтќаны ж‰зеге аспаќ!


46Сонда Мєриям былай дедi:

— Жан д‰нием Иемдi мадаќтайды,47Ќ±тќарушым Ќ±дайѓа ќуанады:

48К‰њiнiњ ќарапайым дєрежесiне

Ќ±дай раќыммен назар аударады.


Б±дан былай менi к‰ллi ±рпаќтар


«Ќ±дай жарылќаѓан жан» деп атайды:49Есiмi киелi Ќ±дiреттi Ќ±дай

Маѓан керемет ±лы iстер жасайды!50Раќымы ¤зiн ќастерлеушiлердiњ

¦рпаѓынан ±рпаѓына жалѓасады;51¤з ќолыныњ ќ±дiретiн танытып,

Пањдардыњ ойларын шашыратады.52Билiк иелерiн таќтан ќ±латып,

Атаќсыздарды жоѓарылатады.53Ашыќќандарды игiлiкке кенелтiп,

Байларды ќ±р ќол ќуып жiбередi.54Тєњiр µз ќайырымын ескерiп,

Ќызметшiсi Исраилдi ќамќорлайды:55Ежелгi ата-бабаларымызѓа,

Ыбырайым мен оныњ ±рпаќтарына,

Ќ±дай осылай айтќан болатын да.56Мєриям ‰ш айдай Елiзабетпен бiрге т±рѓаннан кейiн ‰йiне оралды.

Жаќия пайѓамбардыњ д‰ниеге келуi


57Елiзабеттiњ босанатын уаќыты жетiп, ±л тапты.

58Кµршiлерi мен туыстары Жаратќан Иенiњ оѓан ќайырымдылыќ жасаѓанын естiп, ќуанышына ортаќтасты.

59Сегiзiншi к‰нi олар баланы с‰ндеттеуге келiп, оѓан Зєкєрия деп єкесiнiњ атын ќоймаќшы болды.

60Бiраќ шешесi б±ѓан:

— Жоќ, оныњ есiмi Жаќия болады! — дедi.

61Олар:

— Туысќандарыњыздыњ арасында сондай есiмдi ешкiм жоќ едi ѓой! — деп,

62єкесiнен нєрестеге ќандай ат ќойѓысы келетiнiн ымдап с±рады.

63Ол бiр жазу таќтайшасын с±рап алып, «Оныњ есiмi Жаќия болады!» деп жазды. Б±ѓан бєрi де тањѓалысты.


64Сол сєтте-аќ Зєкєрияѓа ќайтадан тiл бiтiп, Ќ±дайды мадаќтай бастады.


65Ал тµњiрегiнде т±рѓан халыќтыњ бєрi ‰рейленiп ќалды; осы оќиѓалар Яћудея елiнiњ б‰кiл таулы µњiрiне єњгiме болып кеттi.

66Естiгендердiњ бєрi оны кµњiлдерiне т‰йiп: «Б±л нєресте кiм болар екен?» — дестi. Себебi Жаратќан Иенiњ ¤зi Жаќияны ќолдап, ќорѓап ж‰рдi.

Зєкєрияныњ мадаќтау жыры мен


67Баланыњ єкесi Зєкєрия Ќ±дайдыњ Киелi Рухына кенелiп, Оныњ хабарын жеткiзiп былай дедi:

68«Исраилдiњ сиынатын Ќ±дайы

Мадаќтала берсiн: Жаратќан Иесi!


Ол тањдап алѓан халќына келедi,


Оны ќ±тќарып ап азат етедi!69Ќ±лы Дєуiттiњ єулетiнен бiзге

Мыќты Ќ±тќарушыны шыѓарады.


70Киелi пайѓамбарларына Ол ежелде

Осылай алдын ала айтќызды.71Ондаѓы маќсаты — бар жауымыздан,

Бiздi жек кµретiндердiњ ќолынан


Ќ±тќарып ап азат ету бiздердi.72Ќ±дай арѓы ата-бабаларымызѓа

Осылай шапаѓатын танытады,


Олармен жасаѓан µз ќасиеттi


Келiсiмiн ендi есiне алады,73Т‰п атамыз Ыбырайымѓа ¤зi

Берген антын есiне т‰сiредi.74Бiзге жаулардыњ ќолынан ќ±тылып,

¤зiне еш алањсыз ќызмет етiп,75Жаратќан Иемiздiњ кµз алдында

Ќасиеттi де єдiл µмiр с‰руге

Мєњгi м‰мкiндiк беретiн болады.76Осылай сен, балам, Ќ±дай Таѓаланыњ

Пайѓамбары деп аталатын боласыњ.


Дайындауѓа Иемiздiњ ж‰рер жолын:77¤зiнiњ тањдаѓан халќын ќ±тќарып,

К‰нєсын кешiретiнiн хабарлайсыњ,


Оныњ алдынан ж‰ретiн боласыњ:78-79 Ќ±дайымыздыњ мейiрiмдi раќымымен

Бейбiт жолѓа баѓыттап бетiмiздi


Алшаќ ќара т‰нектегi бiздерге


Жаратќан Иенiњ н±рын тµгуге


Ш±ѓылалы Тањ, мiне, атып келедi!»


80Ал Жаќия ер ж‰рек, зейiндi бала болып есейе бердi. Исраил халќыныњ алдына келiп кµрiнгенше ол айдалада т±рды.