Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Библия на молдавском

Judecatorii 1

1 Dupã moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, ºi au zis: ,,Cine dintre noi sã se suie întîi împotriva Cananiþilor, ca sã porneascã lupta cu ei?``

2 Domnul a rãspuns: ,,Iuda sã se suie; iatã cã am dat þara în mînile lui.`

3 ªi Iuda a zis fratelui sãu Simeon: ,,Suie-te împreunã cu mine în þara care mi -a cãzut la sorþ, ºi sã luptãm împotriva Cananiþilor; ºi voi merge ºi eu cu tine în þara care þi -a cãzut la sorþ.`` ªi Simeon s`a dus cu el.

4 Iuda s`a suit, ºi Domnul a dat pe Cananiþi ºi pe Fereziþi în mînile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

5 Au gãsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui, ºi au bãtut pe Cananiþi ºi Fereziþi.

6 Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmãrit ºi l-au prins, ºi i-au tãiat degetele cele mari dela mîni ºi dela picioare.

7 Adoni-Bezec a zis: ,,ªapte zeci de împãraþi, cu degetele cele mari dela mîni ºi dela picioare tãiate, strîngeau mîncare subt masa mea; Dumnezeu îmi rãsplãteºte ºi mie cum am fãcut`.` L-au dus la Ierusalim ºi a murit acolo.

8 Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului ºi l-au luat; l-au trecut prin ascuþiºul sãbiei ºi au dat foc cetãþii.

9 Fiii lui Iuda s`au pogorît apoi, ca sã batã pe Cananiþi, cari locuiau muntele, þinutul de miazãzi ºi cîmpia.

10 Iuda a pornit împotriva Cananiþilor cari locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba; ºi a bãtut pe ªeºai, pe Ahiman ºi Talmai.

11 De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.

12 Caleb a zis: ,,Voi da pe fiicã-mea Acsa de nevastã cui va bate Chiriat-Seferul ºi -l va lua.``

13 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mîna pe cetate; ºi Caleb i -a dat de nevastã pe fiicã-sa Acsa.

14 Cînd a intrat ea la Otniel, l -a îndemnat sã cearã un ogor dela tatãl ei. Ea s`a pogorît depe mãgar; ºi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

15 Ea i -a rãspuns: ,,Dã-mi un dar, cãci mi-ai dat un pãmînt secetos; dã-mi ºi izvoare de apã.`` ªi Caleb i -a dat Izvoarele de sus ºi Izvoarele de jos.

16 Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s`au suit din cetatea Finicilor, împreunã cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazãzi de Arad, ºi s`au dus de s`au aºezat între popor.

17 Iuda a pornit cu fratele sãu Simeon, ºi au bãtut pe Cananiþi cari locuiau la Þefat; au nimicit cetatea cu desãvîrºire, ºi au numit -o Horma (Nimicire).

18 Iuda a mai pus mîna pe Gaza ºi pe þinutul ei, pe Ascalon ºi pe þinutul lui, ºi pe Ecron ºi pe þinutul lui.

19 Domnul a fost cu Iuda; ºi Iuda a pus stãpînire pe munte, dar n`a putut sã izgoneascã pe locuitorii din cîmpie, pentrucã aveau carã de fer.

20 Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; ºi el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai lui Anac.``

21 Fiii lui Beniamin n`au izgonit pe Iebusiþii cari locuiau la Ierusalim; ºi Iebusiþii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin pînã în ziua de azi.

22 Casa lui Iosif s`a suit ºi ea împotriva Betelului, ºi Domnul a fost cu ei.

23 Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz.

24 Strãjerii au vãzut pe un om ieºind din cetate, ºi i-au zis: ,,Aratã-ne pe unde putem intra în cetate, ºi vom avea milã de tine.``

25 El le -a arãtat pe unde ar putea sã intre în cetate. ªi au trecut cetatea prin ascuþiºul sãbiei; dar pe omul acela l-au lãsat sã plece cu toatã familia lui.

26 Omul acela s`a dus în þara Hetiþilor; a zidit o cetate, ºi i -a pus numele Luz, nume pe care l -a purtat pînã în ziua de azi.

27 Manase n`a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-ªean ºi din satele dimprejurul lui, din Taanac ºi satele lui, din Dor ºi satele dimprejurul lui, din Iibleam ºi satele dimprejurul lui, din Meghido ºi satele dimprejurul lui; aºa încît Cananiþii au izbutit sã rãmînã în þara aceasta.

28 Cînd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiþi la un bir, dar nu i -a izgonit.

29 Efraim n`a izgonit pe Cananiþii cari locuiau la Ghezer, ºi Cananiþii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.

30 Zabulon n`a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; ºi Cananiþii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuºi la un bir.

31 Nici Aºer n`a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic ºi din Rehob;

32 ºi Aºeriþii au locuit în mijlocul Cananiþilor, locuitorii þãrii, cãci nu i-au izgonit.

33 Neftali n`a izgonit pe locuitorii din Bet-ªemeº, nici pe locuitorii din Bet-Anat, ºi a locuit în mijlocul Cananiþilor, locuitorii þãrii; dar locuitorii din Bet-ªemeº ºi din Bet-Anat au fost supuºi la un bir.

34 Amoriþii au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan, ºi nu i-au lãsat sã se coboare în cîmpie.

35 Amoriþii au izbutit sã rãmînã la Har-Heres, la Aialon ºi la ªaalbim; dar mîna casei lui Iosif a apãsat asupra lor, ºi au fost supuºi la un bir.

36 Þinutul Amoriþilor se întindea dela suiºul Acrabim, dela Sela, ºi în sus.