Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2

Казахский Библия - Kazakh Bible

Яћуданыњ хаты 1

1Иса Мєсiхтiњ басыбайлы ќызметшiсi, єрi Жаќыптыњ туѓан iнiсi Яћудадан Ќ±дай Єке с‰йiспеншiлiкпен ¤зiнiњ ќасиеттi халќы болуѓа шаќырѓан, Иса Мєсiх аман саќтап ж‰рген сенушiлерге д±ѓай сєлем:

2Ол сендерге шапаѓатын жаудырып, амандыќ, тыныштыќ пен с‰йiспеншiлiктi молынан сыйлай кµрсiн!

Алдамшы ±стаздарѓа тµнген кєрлi ‰кiм


3Ќымбатты бауырластар, мен бар ынтаммен бєрiмiзге ортаќ ќ±тќарылу туралы хат жазбаќшы едiм. Алайда Ќ±дайдыњ µз халќына бiржола аманаттаѓан, бєрiмiз сенетiн шынайы iлiмiн ќорѓауды ескертiп жазуымды ќажет деп есептедiм.

4Себебi араларыња бiрќатар адамдар бiлдiртпей ±рланып енiп алыпты. Осы арсыздар сотталуѓа баяѓыда-аќ белгiленген болатын. Олар азѓындыќтарына сылтау ету ‰шiн Ќ±дайымыздыњ раќымы туралы Iзгi хабарды б±рмалап, Иса Мєсiхтi бiрден-бiр Ємiршiмiз єрi Иемiз деп мойындамайды.


5Сендер атам замандаѓы мына жайттарды т‰гел бiлсењдер де, оларды ќайтадан естерiње салып µткiм келедi: Жаратќан Ие µз халќын Мысырдан ќ±тќарып алѓан едi, ал кейiн кµпшiлiгi ќасарысып, сенбегенде Ол солардыњ кµздерiн ќ±ртты.

6Сондай-аќ, µздерiнiњ билiк ж‰ргiзуге тиесiлi орындарын саќтамай, мекен-т±раѓын тастап кеткен перiштелердi де ескерiњдер: Иемiз оларды соттайтын ±лы к‰н жеткенше тозаќтыњ ќара т‰негiнде мєњгi шынжырлап саќтап отыр.


7Сол сияќты, Содом, Ѓомора мен мањайындаѓы ќалаларды ±мытпањдар: т±рѓындары жыныстыќ азѓындыќпен єуестенiп, табиѓатќа ќайшы ±ятсыздыќтарѓа салынѓандары ‰шiн жазаланды. Сонымен олар мєњгiлiк отта азап шегетiндердiњ мысалы болды.


8Дєл осылайша, араларыњдаѓы сол «т‰с кµрушiлер» µз тєндерiн масќаралап, ешбiр билiктi елемей, абыройлы билеушiлердi балаѓаттап ж‰р.

9Ал тiптi бас перiште Михайл М±са пайѓамбардыњ мєйiтi туралы шайтанмен айтысќанда, оны балаѓат сµзбен айыптауѓа дєтi бармады. «Жаратќан Ие саѓан жазањды тартќызсын!» — деп ќана ќойды.

10Бiраќ сол алдамшылар µздерi ±ѓа алмаѓан нєрселер туралы жаман сµз айтып, ќарсыласады. Олар жабайы ањдар сияќты аќылдарымен емес, т‰йсiктерiмен ѓана ±ѓатын нєрселерi арќылы ќ±ртылып кетпек.

11Б±лар ќасiретке ќалмаќ! Олар Ќабыл тањдаѓан жолмен ж‰рiп, Балаѓам iспеттi алатын сыйына ќызыѓып, алдамшылыќќа берiледi де, Ќорах сияќты ќиќарлыќпен (ќауым жетекшiлерiне ќарсы) бас кµтергендерi ‰шiн ќ±ртылмаќ.


12Осындайлар кешкi достыќ дастарќандарыња еш ќаймыќпастан келiп, тойынып алып, сендердi лас даќтар сияќты масќаралайды. Олар жаман шопандай тек µз ќамдарын ѓана жейдi; жел айдаѓан жањбырсыз аќша б±лт iспеттi, єрi к‰зде жемiс бермейтiн, тамырымен ж±лынѓан, бiржола µлген аѓаш секiлдi ешбiр пайда келтiрмейдi.

13Ќайта, олар ±ятсыз iстерiн паш етiп, кµбiк шашып, ќоќыр-соќыр єкелiп жатќан тењiздiњ буырќанѓан толќындарына ±ќсайды. Аќќан ж±лдыздай уаќытша жарќыраѓан осы азѓырушылар ‰шiн тозаќтыњ ењ ќарањѓы ќапастары дайын т±р.


14Олар туралы адамзаттыњ жетiншi атасы Енох былай деп алдын ала айтќан едi: «Тыњдањдар, Иемiз ¤зiнiњ он мыњдаѓан ќасиеттi нµкерлерiн ертiп кµктен т‰спек!

15Ол бєрiн де соттап, єдiлетсiздердiњ з±лымдыќпен iстеген барлыќ жаман iстерiн де, арсыз к‰нєкарлардыњ Оѓан ќарсы айтќан б‰кiл кєрлi сµздерiн де єшкерелеп, жазаларын тартќызатын болады».

16М±ндайлар ±дайы наразылыќ бiлдiрiп, к‰њкiлдеп ж‰редi. Олар жаман ќ±марлыќтарына салынып, бас пайдалары ‰шiн маќтанып, µзгелерге жаѓымпазданады.

Таза µмiр с‰рiп, рухани дамып, к‰нєкарларды ќ±тќару туралы


17Ал сендер Иемiз Иса Мєсiхтiњ елшiлерiнiњ алдын ала айтып кеткендерiн естерiње т‰сiрiњдершi, ќымбатты бауырластарым!

18Олар сендерге: «Осы соњѓы заманда µздерiнiњ арсыз ќ±марлыќтарына салынып, шынайы iлiмдi келемеждеп ж‰рген адамдар шыѓады!» — деген едi.

19Ќауымдарѓа жiк салатын м±ндайларда Киелi Рух болмайды, ќайта, олар к‰нєкар болмыстарыныњ жетегiнде ж‰редi.


20Ал сендер, ќымбатты бауырластарым, µздерiњ сенетiн Тєњiрдiњ ќасиеттi iлiмiнiњ негiзiнде рухани µсiп толысуѓа ±мтылыњдар: Киелi Рухтыњ жетелеуiмен сиыныњдар,

21єрдайым Ќ±дайдыњ с‰йiспеншiлiгiне бµленiп, жамандыќ атаулыдан саќтаныњдар, єрi Иемiз Иса Мєсiхтiњ ќайта оралѓанда µздерiње шапаѓатын тигiзiп, мєњгiлiк µмiрге жеткiзуiн ањсап к‰тiњдер!

22Iзгi хабарѓа к‰мєнданып ж‰ргендерге ќайырымды болып,

23ынта-жiгермен тозаќ отынан ќ±тќарып алыњдар! Ал (жалѓан iлiмдердi ±станѓан) басќаларѓа аяушылыќ танытќанда, к‰нєныњ ыќпалынан шошынып, олардыњ азѓын болмыстарынан бастау алатын арам iстерiнен жиренiп, аулаќ ж‰рiњдер!


24Сендердi адасып кетуден саќтап, ¤зiнiњ н±рлы салтанаты кµрiнген к‰нi ќуанышпен, м‰лтiксiз таза к‰йлерiњде µз алдына т±рѓызуѓа

25бiрден-бiр Ќ±дайымыздыњ ќ±дiретi жетедi. Ол бiздi Иемiз Иса Мєсiх арќылы ќ±тќарѓан едi ѓой. Дањќ пен ±лылыќ, ќ±дiрет пен билiк к‰ллi µткен дєуiрлерде болѓандай, ќазiр де, мєњгiлiк те Онiкi! Аумин.