Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Библия на молдавском

Iosua 1

1 Dupã moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:

2 ,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoalã-te, treci Iordanul acesta, tu ºi tot poporul acesta, ºi intraþi în þara pe care o dau copiilor lui Israel.

3 Orice loc pe care -l va cãlca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise.

4 Þinutul vostru se va întinde dela pustie ºi Liban pînã la rîul cel mare, rîul Eufrat, toatã þara Hetiþilor, ºi pînã la marea cea mare, spre apusul soarelui.

5 Nimeni nu va putea sã stea împotriva ta, cît vei trãi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lãsa, nici nu te voi pãrãsi.

6 Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te, cãci tu vei da în stãpînire poporului acestuia þara pe care am jurat pãrinþilor lor cã le -o voi da.

7 Întãreºte-te numai, ºi îmbãrbãteazã-te, lucrînd cu credincioºie dupã toatã legea pe care þi -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca sã isbuteºti în tot ce vei face.

8 Cartea aceasta a legii sã nu se depãrteze de gura ta; cugetã asupra ei zi ºi noapte, cãutînd sã faci tot ce este scris în ea; cãci atunci vei izbîndi în toate lucrãrile tale, ºi atunci vei lucra cu înþelepciune.

9 Nu þi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te? Nu te înspãimînta ºi nu te îngrozi, cãci Domnul, Dumnezeul tãu, este cu tine în tot ce vei face.``

10 Iosua a dat cãpeteniilor oºtirii poporului urmãtoarea poruncã:

11 ,,Treceþi prin tabãrã, ºi iatã ce sã porunciþi poporului: ,Pregãtiþi-vã merinde, cãci peste trei zile veþi trece Iordanul acesta ca sã mergeþi sã cuceriþi þara, pe care v`o dã în stãpînire Domnul, Dumnezeul vostru.``

12 Iosua a zis Rubeniþilor, Gadiþilor ºi jumãtãþii din seminþia lui Manase:

13 ,,Aduceþi-vã aminte ce v`a poruncit Moise, robul Domnului, cînd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v`a dat odihnã, ºi v`a dat þara aceasta.

14 Nevestele voastre, pruncii voºtri ºi vitele voastre sã rãmînã în þara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toþi bãrbaþii voinici, sã treceþi înarmaþi înaintea fraþilor voºtri, ºi sã -i ajutaþi,

15 pînã ce Domnul va da odihnã fraþilor voºtri ca ºi vouã, ºi pînã ce vor fi ºi ei în stãpînirea þãrii pe care le -o dã Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi sã vã întoarceþi sã stãpîniþi þara care este moºia voastrã, ºi pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre rãsãritul soarelui.``

16 Ei au rãspuns lui Iosua, ºi au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, ºi ne vom duce ori unde ne vei trimete.

17 Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tãu, sã fie cu tine, cum a fost cu Moise!

18 Orice om care se va rãzvrãti împotriva poruncii tale, ºi care nu va asculta de tot ce -i vei porunci, sã fie pedepsit cu moartea! Întãreºte-te numai, ºi îmbãrbãteazã-te!``