Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5

Казахский Библия - Kazakh Bible

Ж‰нiс пайѓамбар 1

Ж‰нiстiњ Ќ±дайдан жасырынып ќалуѓа тырысуы


1Аматтай ±лы Ж‰нiске Жаратќан Иенiњ:

2«Сапарѓа жиналып, ±лы ќала Ниневиге бар да, оны соттамаќ екенiмдi жарияла! Олардыњ з±лым ќылыќтары Менiњ кµз алдымда» деген б±йрыѓы жеттi.


3Сонда Ж‰нiс жолѓа жиналды, алайда ол Жаратќан Иенiњ назарынан алысќа, Тарсис ќаласына ќашып кетуге бел буды. Ол Яффа ќаласына* барып, сол жерден Тарсиске аттанѓалы т±рѓан кеменi iздеп тапты. Жол аќысын тµлеп, кемеге отырып, Жаратќан Иеден ќашып кету ‰шiн Тарсиске ж‰зiп кеттi.


4Бiраќ Жаратќан Ие тењiзге ќатты жел жiберiп, с±рапыл дауыл т±рѓызды. Кемеге ќирау ќаупi тµндi.

5Тењiзшiлер ‰рейленiп, єрќайсысы µзi табынатын тєњiрiне жалбарына сиынды. Олар кеменiњ салмаѓын жењiлдетiп, ќауiптi азайту ‰шiн ж‰ктердi суѓа лаќтыра бастады.

Б±л кезде Ж‰нiс кеменiњ тµменгi ќабатына т‰сiп, ќатты ±йќыѓа кеткен болатын.

6Кеме бастыѓы оѓан келiп: «Єй, сен не ѓып ±йыќтап жатырсыњ?! Т±рып, Тєњiрiње жалбарын! М‰мкiн, Ол бiздi ойына алып, ажалдан саќтап ќалар», — деп б±йырды.


7Тењiзшiлер µзара: «Жеребе тастап, бiздiњ осы пєлеге душар болѓанымызѓа кiмнiњ кiнєлы екенiн бiлiп алайыќ», — дестi. Олар солай iстегенде жеребе Ж‰нiске т‰стi.

8Тењiзшiлер оѓан:

— Бiзге айтып бершi: осы апаттыњ басымызѓа т‰скенiне кiм айыпты? Кєсiбiњ не? Ќайдан келдiњ? Туѓан елiњ ќайда? Ќай ±лтсыњ? — деген с±раќтарды жаудырды. Ж‰нiс:


9— Мен исраилдiкпiн. Кµктегi Ќ±дайды, яѓни тењiз бен ќ±рлыќты жаратќан Тєњiр Иенi ќастерлеймiн, — деп жауап ќайырып,

10оларѓа µзiнiњ Жаратќан Иеден ќашып ж‰ргенiн ашыќ айтып бердi. Сонда тењiзшiлердiњ зєрелерi ±шып сасќалаќтап, Ж‰нiстен: «Неге б±лай iстедiњ?!» — деп с±рады.


11Осы екi арада тењiз толќындары к‰шейген ‰стiне к‰шейе т‰стi. Сондыќтан тењiзшiлер Ж‰нiске:

— Тењiздiњ тыншуы ‰шiн саѓан не iстеуiмiз керек? — деген сауал ќойды.


12— Менi тењiзге лаќтырсањдар, ол басылады. ¤йткенi осы с±рапыл дауылѓа ±шырап отырѓандарыњ менiњ кесiрiмнен екенiн бiлемiн, — деп жауап бердi Ж‰нiс.


13Алайда сол жiгiттер бар к‰штерiмен есе берiп, кеменi жаѓаѓа жеткiзуге тырысты. Бiраќ дауыл долданып, к‰шейе т‰сiп, ењбектерi зая кеттi.

14Сондыќтан олар Жаратќан Иеге жалбарына сиынып:

— Уа, Жаратќан Ие, мына адамныњ жанын алу ‰шiн бiздi де ажалѓа б±йыра кµрме! Ал егер ол кiнєсыз болса, ќанын бiздiњ мойнымызѓа ж‰ктей кµрме! Себебi Сен, Жаратќан Ие, осыны µз ќалауыња сай iстедiњ, — дедi.

15Тењiзшiлер Ж‰нiстi кµтерiп алып, тењiзге лаќтырып жiбердi. Сонда буырќанып т±рѓан тењiз тыныштала ќалды.

16Б±дан сол адамдардыњ зєрелерi ±шып, Жаратќан Иеден ќатты ќорыќты. Оѓан арнап ќ±рбандыќ шалып, б±дан былай Жаратќан Иенi ќастерлеуге ант бердi.