Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жохан жазѓан Iзгi хабар 1

Иса Мєсiх — Ќ±дайдыњ адамзатќа ойын бiлдiрген «Сµзi»


1Єуел баста Сµз болатын, Сµз Ќ±дайда болатын, Сµз Ќ±дай едi.

2Сµз єуелден-аќ Ќ±дайда болатын.

3Ќ±дай бєрiн Сµз арќылы жаратќан, жаратылѓан ештење де Онсыз пайда болмаѓан.

4Сµз µмiрдiњ бастауы болѓан. Сол µмiр адамзат ‰шiн Н±р едi.

5Н±р т‰некте жарќырайды, ал т‰нек Н±рды жење алѓан емес.


6Ќ±дай жiберген Жаќия есiмдi адам болды.

7Ол Н±рдыњ куєсы болып, барлыќ адамдарды Соѓан сендiру ‰шiн келдi.

8Жаќияныњ µзi Н±р емес едi, ол Н±р туралы хабарлау ‰шiн келген болатын.


9Єр адамѓа сєулесiн т‰сiретiн шынайы Н±р б±л д‰ниеге келе жатты.

10Ол б±л д‰ниеде бар едi, бiраќ єлемдi жаратќан Сол болса да, адамдар Оны таныѓан жоќ.

11¤зi тањдап алѓан халќына келгенiмен, олар Оны ќабылдамады.

12Бiраќ Оны ќабылдап, Оѓан сенiм артќандардыњ бєрiн Ол Ќ±дайдыњ рухани балалары болуѓа ќ±ќыќты еттi.

13Б±лар табиѓи жолмен, пенденiњ ќалауы бойынша б±л д‰ниеге келгендiктен емес, Ќ±дай оларѓа шынайы µмiр бергендiктен ѓана Оныњ рухани балалары болды.*


14Сµз адамѓа айналып, арамызда µмiр с‰рдi. Сонда бiз Єкенiњ жалѓыз рухани ¦лыныњ асќан ±лылыѓын кµрдiк: Ол раќымдылыќ пен шындыќќа толы едi.

15Жаќия Ол туралы дауыстап куєлiк етiп:

— Менен кейiн Келе Жатќанныњ жолы менен ‰лкен, µйткенi Ол мен тумастан б±рын бар болатын деген Кiсiм Осы, — дедi.


16Оныњ шексiз раќымынан бєрiмiз молынан жарылќанып келемiз.

17Ќ±дай ата-бабаларымызѓа Таурат зањын М±са пайѓамбар арќылы бердi, ал раќым мен шындыќ бiзге Иса Мєсiх арќылы жеттi.

18Ќ±дайды ешкiм ешќашан кµзiмен кµрген емес. Єкесiмен тыѓыз байланыстаѓы жалѓыз рухани ¦лы бiзге Оны жаќыннан танытты.

Жаќия пайѓамбардыњ Мєсiх пен µзi туралы айтќаны


19Ал Жаќия былай деп куєлiк берген едi: яћудилердiњ басшылары дiни ќызметкерлер мен кµмекшiлердi Иерусалим ќаласынан Жаќияѓа жiберiп, «Сен кiмсiњ?» деп с±ратќан кезде ол жауап беруден бас тартпай:


20— Мен (Ќ±дай жiберемiн деп уєде берген Ќ±тќарушы) Мєсiх емеспiн, — деп ашыќ айтты.

21Олар:

— Онда сен кiмсiњ? (Мєсiхтен б±рын ќайтып келуге тиiстi) Iлияс пайѓамбарсыњ ба? — деп с±рады.

— Жоќ, ол емеспiн.

— М‰мкiн, сен (М±са Ќ±дай жiбередi деген) пайѓамбар шыѓарсыњ?

— Жоќ, — деп жауап бердi.

22Олар:

— Бiздi жiбергендерге жауап беруiмiз ‰шiн кiм екенiњдi айтшы? — деп с±рады. — ¤зiњ туралы не дейсiњ? —

23Сонда Жаќия:

— Ишая пайѓамбар «Жар салѓан дауыс шыѓады айдалада: Жаратќан Иеге т‰зу ќылып жол салыњдар!» деп алдын ала айтып кеткен болатын. Жар салѓан сол хабаршы менмiн, — дедi.


24Б±л жiберiлген кiсiлер парызшылдар ќауымынан едi.

25Олар Жаќияѓа таѓы да с±раќ ќойып:

— Егер сен не Мєсiх, не Iлияс, не келуге тиiстi пайѓамбар болмасањ, нелiктен адамдарды (Ќ±дай жолына т‰сiрiп) суѓа шомылдыру рєсiмiнен µткiзесiњ? — дедi.


26Жаќия оларѓа:

— Мен тек суѓа шомылдыру рєсiмiн ѓана орындаймын; ал араларыњда сендер танымайтын Бiреу т±р.

27Ол менен кейiн келе жатыр, бiраќ мен Оныњ ќ±лы болып кебiсiн єперуге де т±рмаймын, — деп жауап бердi.


28Б±л оќиѓа Жаќия шомылдыру рєсiмiн орындап ж‰рген Иордан µзенiнiњ шыѓысындаѓы Бетанияда болѓан.

Ќ±дайдыњ адамдарды ќ±тќару ‰шiн ќ±рбандыќќа жiберген «Тоќтысы»


29Келесi к‰нi Жаќия µзiне ќарай келе жатќан Исаны кµрiп:

— Ќарањдар, Мынау Ќ±дайдыњ ќ±рбандыќќа жiберген «Тоќтысы»! Ол адамзаттыњ к‰нєсын µз мойнына артып, сол ‰шiн жанын ќияды.


30«Менен кейiн Бiреу келе жатыр, Оныњ жолы менен ‰лкен, µйткенi Ол мен тумастан б±рын бар болатын» дегенiмде, Сол туралы айтќан едiм.

31Мен де Оныњ шынымен кiм екенiн бiлмейтiн едiм. Бiраќ Оны Исраил халќына таныстырып, адамдарды шомылдыру рєсiмiнен µткiзу ‰шiн осы жерге келдiм, — дедi.


32Содан кейiн Жаќия куєлiк етiп:

— Мен Киелi Рухтыњ кµгершiн бейнесiнде кµктен т‰сiп, Исаѓа ќонѓанын кµрдiм.


33Исаны б±рын шынымен танымайтын едiм; бiраќ менi шомылдыру рєсiмiн орындауѓа жiберген Ќ±дай маѓан: «Киелi Рухтыњ Бiреуге ќонѓанын кµргенде, Киелi Рухќа Шомылдырушыныњ Соныњ ¤зi екенiн бiлесiњ», — деген болатын.

34Мен Киелi Рухтыњ Исаѓа ќонѓанын кµрiп, Оныњ Ќ±дайдыњ рухани ¦лы екенiне куєгер болдым, — дедi.

Исаныњ алѓашќы шєкiрттерiн тањдауы


35Келесi к‰нi Жаќия мен оныњ екi шєкiртi таѓы сол жерде т±рды.

36Ол ќастарынан µтiп бара жатќан Исаны кµрiп: «Ќарањдар, Мынау — Ќ±дайдыњ ќ±рбандыќќа жiберген Тоќтысы!» — дедi.

37Екi шєкiртi Жаќияныњ айтќанын естiп, Исаныњ соњынан ере бастады.

38Иса б±рылып, олардыњ ¤зiне ергенiн кµрiп:

— Сендер не iздеп ж‰рсiњдер? — дедi. Олар Исадан:

— Раббы! — арамей тiлiндегi маѓынасы «¦стазым!» — Сiз ќайда т±рып жатырсыз? — деп с±рады.

39Иса:

— Келiњдер де кµрiњдер! — дедi. Олар келiп, т±рѓан жерiн кµрдi де, сол к‰нi Онымен бiрге болды. Уаќыт т‰стен кейiнгi саѓат тµрттер шамасы едi.


40Жаќиядан Иса туралы естiп, Оѓан ерген екеуiнiњ бiрi Шимон Петiрдiњ iнiсi Єндiр едi.

41Ол ењ алдымен аѓасы Шимонды тауып алып:

— Бiз Мєсiхтiњ ¤зiн таптыќ! — дедi. Ал «Мєсiх» Ќ±дай таѓайындаѓан Ќ±тќарушы Патша дегендi бiлдiредi.


42Содан кейiн Єндiр Шимонды Исаѓа ертiп келдi. Иса Шимонѓа ќарап:

— Сен Жоханныњ ±лы Шимонсыњ. Б±дан былай Кефа деп аталасыњ, — дедi. Кефа грекше — Петiр, яѓни «Тас».


43Келесi к‰нi Иса Ѓалилея аймаѓына бармаќшы болды. Фiлiптi тауып, оѓан: «Менiњ шєкiртiм болып, соњымнан ер», — дедi.

44Фiлiп те Єндiр мен Петiр т±ратын Бетсайда ќаласынан едi.

45Фiлiп Натанайылды тауып алып, оѓан:

— Бiз М±са Тауратта жазѓан, басќа пайѓамбарлар да µз жазбаларында айтып кеткен Мєсiхтi таптыќ! Ол — назареттiк Ж‰сiптiњ ±лы Иса! — дедi.


46Бiраќ Натанайыл:

— Сол Назареттен не жаќсылыќ шыѓар дейсiњ? — деп жауап ќатты. Фiлiп оѓан:

— Келiп, µзiњ кµр! — дедi.


47Иса µзiне ќарай келе жатќан Натанайылды кµргенде:

— Мынау — ќулыќ-с±мдыѓы жоќ, наѓыз исраилдiк, — дедi.

48Натанайыл:

— Сiз менi ќайдан бiлесiз? — деп с±рады. Иса:

— Сенi Фiлiп шаќырмай т±рып, iнжiр аѓашыныњ астынан кµрiп едiм, — дедi.

49Натанайыл (µзiн Исаныњ iнжiр аѓашыныњ ќалыњ жапыраѓыныњ астынан кµре алѓанына ќайран ќалды да):

— ¦стаз, Сiз Ќ±дайдыњ рухани ¦лысыз, Исраилдiњ Патшасысыз! Соѓан кµзiм жеттi, — деп жауап бердi.


50Иса оѓан:

— Мен «сенi iнжiр аѓашыныњ астынан кµрдiм» дегендi ѓана айтќанда, Маѓан сенiп ќалдыњ. Єлi б±дан да зорды кµресiњ! — дедi.

51— Сендерге µте мањызды шындыќты айтайын:* б±дан былай кµктiњ ашылѓанын кµресiњдер! Сонда Ќ±дайдыњ перiштелерi аспанѓа кµтерiлiп жєне Ќ±дай таѓайындаѓан Билеушi — Маѓан б±дан былай кµктiњ ашылѓанын кµресiњдер! Сонда Ќ±дайдыњ перiштелерi аспанѓа кµтерiлiп жєне Ќ±дай таѓайындаѓан Билеушi — Маѓан** т‰сiп келiп т±ратын болады.