Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 Кыргыз тилиндеги Библия

Жеремия 1

1 Бенжемин жериндеги Анатотто жашаган ыйык кызмат кылуучулардын бири Хилкиянын уулу Жеремиянын сљздљрє.

2 Ага Жєйєт падышасы Амон уулу Жошиянын тушунда, анын падышачылыгынын он єчєнчє жылында Тењирден сљз болду.

3 Ага Жєйєт падышасы Жошия уулу Жайакимдин тушунда, Жєйєт падышасы Жошия уулу Ситкиянын падышачылыгынын он биринчи жылынын акырына чейин, Иерусалимдегилер туткундалып кеткенге чейинки бешинчи айда Тењирден дагы сљз болду.

Жеремиянын пайгамбарлыкка дайындалышы

4 Ошондо Тењирден мага мындай сљз болду:

5 «Мен сени энењдин ичинде Љзєм жаратканга чейин эле билчємєн, сен тљрљлгљнгљ чейин эле, Мен сени ыйыктагам: сени элдерге пайгамбар кылып койгом».

6 Бирок мен: «Оо Кудай-Тењир! Мен сљз сєйлљгљндє билбейм, анткени љтљ эле жашмын», – дедим.

7 Бирок Тењир мага мындай деди: «“Жашмын”, – дебе, анткени Мен сени кимге жиберсем, ошолордун бардыгына барасыњ; Мен сага эмнени буйрусам, ошону айтасыњ.

8 Алардан коркпо. Сени куткаруу єчєн, Мен сени мененмин, – деди Тењир».

9 Ошондо Тењир Љз колун сунуп, менин оозума тийгизди, анан Тењир мага мындай деди: «Мына, Мен Љзємдєн сљздљрємдє сенин оозуња салдым.

10 Байка, бєгєн Мен сени элдердин, падышачылыктардын єстєнљ аларды жок кылуу жана талкалоо єчєн, кыруу жана кыйратуу єчєн, кайра тургузуу жана отургузуу єчєн койдум».

Бадам жыгачынан жасалган таяк жана казан жљнєндљ кљрєнєш

11 Тењирден мага мындай сљз болду: «Жеремия, сен эмнени кљрєп турасыњ?» Мен: «Бадам жыгачынан жасалган таякты кљрєп турам», – дедим.

12 Тењир мага: «Сен туура кљрєп турасыњ, анткени Менин сљзєм жакында аткарылышы єчєн, Мен Љз сљзємљ кљз салып турам», – деди.

13 Дагы бир жолу Тењирден мага мындай сљз болду: «Сен эмнени кљрєп турасыњ?» Мен: «Тєндєк жакты караган, кайнап жаткан казанды кљрєп турам», – дедим.

14 Тењир мага мындай деди: «Бул жерде жашоочулардын бардыгына кайгы тєндєк тараптан келет.

15 Анткени мына, Мен тєндєк падышачылыктарынын бардык урууларын чакырам, – дейт Тењир, – алар келип, ар бири Иерусалимдин дарбазасынын кире беришине, анын бєт дубалдарын тегерете, Жєйєттєн бардык шаарларына љз тактысын орнотот.

16 Бєт мыйзамсыздыктары єчєн, Мени таштап кетишкени єчєн, бљтљн жерликтердин кудайларына жыпар жыттуу зат тєтљтєшкљнє єчєн, љз колдору менен жасаган нерселерге табынышкандыгы єчєн, Мен аларга Љз љкємдљрємдє жарыялайм.

17 Сен болсо белињди бек бууп, ордуњан тургун да, Мен сага эмнени буйрусам, аларга ошонун бардыгын айт. Алардын алдында коркпо, болбосо Мен сени алардын кљз алдында љлтєрєп салам.

18 Мына, азыр Мен сени бєт љлкљгљ каршы, Жєйєт падышаларына каршы, анын тљрљлљрєнљ каршы, анын ыйык кызмат кылуучуларына каршы, ушул жердин элине каршы чептєє шаар, темир мамы жана жез дубал кылып койдум.

19 Алар сага каршы кєрљшљт, бирок сени жење алышпайт, анткени сени куткарыш єчєн, Мен сени мененмин, – дейт Тењир».