Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаќыптыњ хаты 1

Арнау жєне сєлем


1Ќ±дайдыњ жєне Иемiз Иса Мєсiхтiњ басыбайлы ќызметшiсi Жаќыптан д‰ние ж‰зiне тарап кеткен Исраилдiњ он екi руына д±ѓай сєлем!

Сенiмнiњ сыналуына тµзiп, адал µмiр с‰ру жайында


2Бауырластарым менiњ, алуан т‰рлi ќиын-ќыстау сынаќтарѓа ±шыраѓанда, б±л жайтты зор ќуанышпен ќабылдањдар.

3Себебi сенiмдерiњнiњ сыналып, берiк те шынайы екендiгiнiњ дєлелденуi тµзiмдiлiк тудыратынын бiлесiњдер.

4Тек тµзiмдiлiктерiњ iс ж‰зiнде соњына дейiн жетуге тиiс, сонда сендер рухани жаѓынан толыќтай жетiлiп, ешбiр кемшiлiктерiњ ќалмайды.


5Ал егер кейбiреулерiњ даналыќќа м±ќтаж болсањдар, Ќ±дайдан с±рањдар, Ол бередi де; Тєњiрiмiз еш жазѓырмай-аќ бєрiне жомарттыќпен бере салады.

6Тек ш‰бєланбай, сенiммен с±рауларыњ керек. К‰мєнданѓан адам жел айдап, соќтыѓысќан тењiз толќынына ±ќсас.

7М±ндай кiсi Жаратќан Иеден бiр нєрсе аламын деп к‰тпесiн:

8ол екi ойлы, барлыќ iс-єрекетiнде т±раќсыз адам.


9Ќарапайым бауырластарыњ жоѓары дєрежесiмен,

10ал бай адам ќарапайым дєрежесiмен маќтансын. ¤йткенi ол шµп арасындаѓы жабайы г‰л iспеттi бiрден ќ±рып кетпек.

11К‰н шыѓып, аптап ыстыќ басќанда шµп ќурап, г‰л де солып, бар с±лулыѓынан айырылады. Дєл солай, бай адам да к‰нделiктi iс-єрекетiмен ш±ѓылданып ж‰ргенде-аќ ќалжырап, ќ±рып кетпек.


12Сынаќты тµзiмдiлiкпен басынан µткiзiп жатќан єркiм баќытты! Содан µтiп, сенiмдi екендiгi дєлелденгеннен кейiн ол бєйге ж‰лдесiндей «шынайы µмiрдiњ тєжiн» иемденбек. М±ны Тєњiрiмiз ¤зiн с‰йгендерге сыйлауѓа уєде еттi.


13К‰нєѓа елiккен ешќайсыњ да: «Ќ±дай менi елiктiредi» деп айтпањдар! Ќ±дай к‰нєѓа еш елiкпейдi де, ешкiмдi елiктiрмейдi де.

14Ќайта, єр адам µз ќ±марлыќтарына елiгiп, торѓа т‰сiп, азѓырылады.

15Сонда ќ±марлыќќа берiлу к‰нєны тудырады, ал к‰нє жасау рухани µлiмге ±шыратады.


16Ќымбатты бауырластарым, алданып ќалмањдар:

17кµктегi Єкемiз берген ќай нєрсе де игi. Н±р шашќан аспан денелерiн жаратќан Ол бiзге ¤зiнiњ м‰лтiксiз жарылќауын жаудырады. Аспан денелерiнiњ кµлењкелерi ќозѓала бергенмен, Ќ±дайда ешќандай т±раќсыздыќ жоќ.

18Ол шынайы хабары арќылы бiзге мєњгiлiк µмiр сыйлап, жања жаратылысындаѓы т±њѓыш рухани балалары болуымызды ќалады.

Ќ±дайдыњ хабарын есту жєне iске асыру


19Ал ендi, ќымбатты бауырластарым, мынаны ескерiњдер:

Єркiм тыњдауѓа ж‰йрiк, ал сµйлеуге шабан,


Єрi ашулануѓа баяу болсын.20Ашу-ызаныњ жетегiндегi адам Ќ±дайѓа ±намды, єдiл iстердi жасай алмайды.

21Ендеше, µздерiњде ќалѓан барлыќ арамдыќ пен жамандыќ атаулыны тастап, ж‰ректерiње себiлiп жатќан Iзгi хабарды кiшi пейiлдiлiкпен ќабылдањдар! Ол сендердi к‰нєныњ ќ±лдыѓынан ќ±тќара алады.


22Ќ±дайдыњ айтќандарын ќ±р естiп ќана ќоймай, iске асырушы болыњдар! Єйтпесе µздерiњдi-µздерiњ алдайсыњдар.

23Тєњiрдiњ хабарын естiгенмен, iске асырмайтын єркiм айнаѓа ќарап, бет єлпетiн кµрген адамѓа ±ќсайды:

24ол µзiне байыппен ќарап, былай шыѓа бере-аќ µз т‰рiн ±мытып ќалады.

25Ал кiм кемелдi таѓылымѓа — к‰нєныњ ќ±рсауынан азат ететiн Iзгi хабарѓа — ±ќыпты ден ќойып, онысын ±дайы жалѓастыра берсе, сол ±мытшаќ тыњдаушы емес, ж‰зеге асырушы болып, iс-єрекетiнде жарылќанбаќ.

26¤зiн дiншiлмiн деп санаѓанмен, тiлiне ие бола алмайтын єркiм µзiн-µзi алдап ж‰р. Оныњ дiншiлдiгi еш пайдасыз.

27Ќ±дай Єкемiздiњ алдындаѓы таза да мiнсiз дiншiлдiк — м±ќтаждыќ кµрген жетiм-жесiрлердiњ ќамын ойлап, µзiн осы д‰ниелiк арамдыќтардан кiршiксiз пєк ±стау.