Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Казахский Библия - Kazakh Bible

Еврейлерге арналѓан хат 1

Ќ±дайдыњ ¤зiн адамзатќа аныќ т‰рде кµрсетуi


1¤ткен заманда Ќ±дай єлденеше рет т‰рлi жолдармен µз хабарын ата-бабаларымызѓа пайѓамбарлар арќылы жеткiзiп отырѓан.

2Ал осы соњѓы заманда Ол бiзге хабарын ¤зiнiњ рухани ¦лын жiберiп жеткiздi. Сол арќылы єлемдi жаратып, Оны барлыѓыныњ иесi етiп таѓайындады да.

3Одан Ќ±дайдыњ салтанатты ±лылыѓы жарќырап кµрiнедi: Ол — Тєњiрдiњ болмысыныњ дєлме-дєл сипаты. ¦л б‰кiл єлемдi ќ±дiреттi сµзiмен ќолдап ±стап т±р. ¤зiнiњ ќ±рбандыќ µлiмi арќылы к‰нєдан тазару жолын ашып бергеннен кейiн Ол кµктегi ¦лылыќ Иесiне барып, Оныњ оњ жаѓындаѓы ењ ќ±рметтi орынѓа жайѓасты.

Мєсiх перiштелерден єлдеќайда жоѓары


4Сонымен, иемденген Атаѓы перiштелердiкiнен ќаншама жоѓары болса, ¦лдыњ жолы да олардiкiнен соншама ‰лкен.

5Себебi Ќ±дай перiштелердiњ ешќайсысына да былай деп айтќан емес:

«Сен Менiњ рухани ¦лымсыњ,


Б‰гiн Єкењ екендiгiмдi жарияладым».

«Мен Оѓан Єке, Ол Маѓан ¦л болады».


6Ќ±дай осы д‰ниеге жолы бєрiнен де ‰лкен рухани ¦лын жiбергенде Ол туралы:

«Ќ±дайдыњ к‰ллi перiштелерi Оѓан таѓзым етсiн!» —7Перiштелер жайлы Киелi жазбада былай делiнген:

«Ол перiштелерiн жел секiлдi етедi,


Нµкерлерiн де от жалыны iспеттi».


8Ал ¦л туралы былай делiнген:

«Уа, Ќ±дай, Сенiњ таѓыњ саќталады мєњгiлiк,


Ж‰ргiзесiњ Патшалыѓыња єдiл билiк.


9Єдiлетсiздiктi жек кµрiп, с‰йесiњ Сен єдiлдiк,

Сол себептен Сенi Ќ±дай, µз Тєњiрiњ, таѓайындаѓан,

Ќасыњда ж‰рген басќалардан гµрi Саѓан


Ќуаныш пен ќ±рмет сыйлады молынан».10Ол туралы таѓы да былай делiнген:

«Єуел баста Сен жердiњ негiзiн салдыњ,


Ием, аспанды да µз ќолыњмен жасадыњ.11Аспан мен жер жойылады,

Ал Сен ќалатын боласыњ,


Олар киiм-кешектей тозады,12Кµйлектей оларды ауыстырасыњ,

Шапандай б‰ктеп алып та ќоясыњ,


Ал Сен мєњгiлiк µзгермейсiњ де,


¤мiрiњ ешќашан µшпейдi де».


13Ал ендi, Ќ±дай ќай кезде ќай перiштеге:

«Мен Сенiњ жауларыњды табаныњныњ астына


Салып бергенiмше ±зiњ отыр оњ жаѓымда!» —


14Перiште атаулы — ќызмет кµрсететiн рухтар ѓана. Тєњiр Ие оларды мєњгiлiк ќ±тќарылуѓа ие болатын адамдарѓа ќызмет етуге жiбередi.