Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 9

1Ќ±дай Н±х пен оныњ ±лдарына былай деп бата бердi: «¤сiп-µнiп, ±рпаќтарыњ кµбейiп, жердi толтырыњдар.

2Сендердi кµргенде, барлыќ жер бетiндегi ањдар мен аспандаѓы ќ±старды, жер ‰стiнде ќыбырлап ж‰ргендер мен тењiздегi балыќтарды ‰рей мен ќорќыныш билесiн. Себебi олар сендердiњ иелiктерiње берiлдi.

3Ќимылдап ж‰ргендер мен кеудесiнде жаны барлардыњ бєрi сендерге ќорек болады. ¤сiмдiктердi бергенiм сияќты, ќазiрден бастап сендерге бєрiн де беремiн.


4Алайда ќанын шыѓармай т±рып, олардыњ етiн жеушi болмањдар, жаны ќанында ѓой.

5Ал егер сендердiњ ќандарыњ тµгiлетiн болса, Мен сол ‰шiн есеп берудi талап ететiн боламын. Кез келген ањнан жєне кiсiден адамныњ µмiрi ‰шiн есеп берудi талап етемiн.

6Кiмде-кiм адамныњ ќанын тµксе, оныњ да ќаны адам арќылы тµгiлетiн болады, себебi Ќ±дай адамды ¤зiне ±ќсас етiп жаратты.

7Ал сендер µсiп-µнiп кµбейiп, жер бетiн жайлањдар».


8Ќ±дай Н±хќа жєне оныњ ±лдарына таѓы да ‰н ќатып:

9«Осылай Мен сендермен, келешек ±рпаќтарыњмен

10жєне сендердегi барлыќ тiрi маќ±лыќтармен: ќ±стармен, малдармен, жабайы ањдармен, сендермен бiрге кемеден шыќќан жер бетiндегi барлыќ жан-жануарлармен келiсiм жасаймын.

11Б±дан былай еш уаќытта барлыќ тiршiлiк атаулы топан судан ќ±рымайды жєне жердi б‰лдiретiн топан су ешќашан ќайтып болмайды деп, сендермен келiсiм жасаймын», — дедi.


12М±нан соњ Ќ±дай таѓы былай дедi: «Менiњ сендермен жєне ќастарыњда ж‰рген б‰кiл тiршiлiк иелерiмен барлыќ болашаќ ±рпаќтар ‰шiн де жасаѓан келiсiмiмнiњ белгiсi мынау:

13Мен садаќќа ±ќсас кемпiрќосаѓымды б±лтќа орнатамын, б±л — Менiмен жердiњ арасындаѓы келiсiмнiњ белгiсi.


14Мен жерге жањбырдыњ б±лттарын жiбергенде, олардыњ арасынан кемпiрќосаќ кµрiнетiн болады.

15Сол кездерде Мен ¤зiмнiњ сендермен жєне барлыќ тiршiлiк иелерiмен жасаѓан келiсiмiмдi есiме т‰сiремiн: су б±дан былай ешќашан да барлыќ тiршiлiк иелерiн ќ±ртатын топан суѓа айналмайды.

16Б±лттыњ арасында т±рѓан кемпiрќосаќты кµрген сайын, Мен жер бетiндегi єр т‰рлi тiршiлiк иелерiмен мєњгiлiкке жасасќан келiсiмiмдi есiме аламын».


17Сонымен Ќ±дай Н±хќа: «Б±л — Менiњ жер бетiндегi барлыќ тiршiлiк атаулымен бекiткен келiсiмiмнiњ белгiсi», — дедi.

Н±хтыњ ±лдары


18Кемеден шыќќан Н±хтыњ ±лдарыныњ есiмдерi: Шам, Хам, Япшi. Хам Ќанаханныњ єкесi едi.

19Б±лар Н±хтыњ ‰ш ±лы болатын, осылардан жер бетiндегi барлыќ халыќтар тарады.


20Н±х жер µњдеп, жер бетiнде бiрiншi болып ж‰зiм ектi.

21Бiрде ол шарап iшiп, мас болып, шатырдыњ iшiнде жалањаш жатты.

22Ќанаханныњ єкесi Хам µз єкесiнiњ жалањаш денесiн кµрiп, сыртќа шыѓып, оны екi бауырына хабарлады.

23Ал Шам мен Япшi бiр жамылѓыны иыќтарына iле салып, терiс ќарап iшке кiрiп, єкелерiнiњ денесiн жапты. Ж‰здерiн басќа жаќќа б±рѓандыќтан, олар оныњ жалањаш денесiн кµрген жоќ.


24Н±х мастыѓынан айыѓып, оянѓаннан кейiн, кiшi ±лыныњ µзiн келеке еткенi туралы естiп,

25былай дедi:
«Ќанаханды ќарѓыс атсын!
Ол аѓайындыларыныњ ењ бейшара ќ±лына айналсын!»


26Содан соњ ол:
«Шамныњ Ќ±дай Иесi мадаќталсын!
Ал Ќанахан Шамныњ ќ±лы болсын!

27Ќ±дай Япшiнiњ µрiсiн кењейтсiн,
Ол Шамныњ шатырларында т±рсын!
Ал Ќанахан оныњ ќ±лы болсын!» — дедi.


28Топан судан соњ Н±х ‰ш ж‰з елу жыл µмiр с‰рдi.

29Н±х барлыѓы тоѓыз ж‰з елу жыл µмiр с‰рiп, ќайтыс болды.