Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 8

1Ќ±дай Н±хты жєне онымен бiрге кемедегi барлыќ жабайы ањдар мен малдарѓа мейiрiмдiлiк кµрсетiп, жер бетiнде жел т±рѓызды. Осылай су тартыла бастады.

2Т±њѓиыќтаѓы ќайнар кµздер бiтелiп, аспан ќаќпалары жабылып, жањбыр басылды.

3Жер ж‰зiндегi судыњ бетi ќайтып, ж‰з елу к‰н бойы су бiртiндеп тартыла бердi.

4Содан жетiншi айдыњ он жетiншi к‰нi болѓанда, кеме Арарат тауыныњ ‰стiне тоќтады.

5Су оныншы айѓа дейiн ‰здiксiз азайып, оныншы айдыњ бiрiншi к‰нi тау шыњдары кµрiне бастады.


6Ќырыќ к‰н µткенде Н±х кемеде µзi жасаѓан терезенi ашып,

7бiр ќ±зѓынды сыртќа ±шырып жiбердi. Ќ±зѓын жер бетiндегi су кепкенше келiп-кетiп ±шып ж‰рдi.

8Содан кейiн Н±х жер бетiндегi судыњ азайѓанын тексеру ‰шiн бiр кµгершiндi сыртќа ±шырып жiбердi.

9Бiраќ кµгершiн ќонаќтауѓа орын таппай, кемеге ќайта оралды, себебi жер бетiн єлi де су басып т±р едi. Н±х ќолын сыртќа созып, кµгершiндi ќайтадан кемеге кiргiзiп алды.

10Жетi к‰н к‰те т±рып, таѓы да сол кµгершiндi кемеден ±шырып жiбердi.

11Кµгершiн кешке ќарай оѓан ќайтып оралѓанда, жања кµктеген зєйт‰н аѓашыныњ бiр жапыраѓын т±мсыѓына ќыстырып ала келдi. Осылайша Н±х жер бетiндегi судыњ ќайтќанын бiлдi.

12Дегенмен ол таѓы жетi к‰н к‰ттi, содан кейiн таѓы бiр кµгершiндi сыртќа ±шырып жiбердi. Б±л жолы кµгершiн ќайта оралмады.


13Н±хтыњ алты ж‰з бiр жасќа толѓан жылыныњ бiрiншi айыныњ бiрiншi к‰нi жер бетiндегi су тартылѓан едi. Н±х кеменiњ шатырын ашып, жердiњ кепкенiн кµрдi.

14Екiншi айдыњ жиырма жетiншi к‰нi жер бетi м‰лдем ќ±рѓап болды.


15Сол кезде Ќ±дай Н±хќа былай дедi:

16«Єйелiњ екеуiњ кемеден шыѓыњдар, ±лдарыњ мен келiндерiњ де шыќсын.

17Кемеде болѓан т‰рлi ќ±старды, малдарды жєне жер бетiнде жорѓалап ж‰ргендердi сыртќа алып шыќ, олар жер бетiн жайлап, µсiп-µнiп кµбейсiн».


18Сонда Н±х ±лдары, єйелi жєне келiндерiмен бiрге кемеден шыќты.

19Барлыќ ањдар мен малдар, ќ±стар мен жер бетiнде жорѓалаушылар т‰р-т‰рiмен, ‰йiрiмен т‰гел кемеден сыртќа шыќты.

Ќ±дайдыњ Н±хпен жасаѓан келiсiмi


20Н±х Жаратќан Иеге арнап ќ±рбандыќ беретiн орын жасады да, малдыњ жєне ќ±стыњ бєрiнiњ адалынан алып, оларды ќ±рбандыќќа шалып, µртеп жiбердi.

21Шалынѓан ќ±рбандыќтыњ жаѓымды иiсi Иемiзге жеткенде, Ол iштей мынадай ой т‰йдi: «Адамныњ iшкi ниетi бала кезден-аќ з±лымдыќќа бейiм болса да, Мен б±дан былай еш уаќытта жердi адамдарѓа бола ќарѓамаймын. Ендi ешќашан да ¤зiм жасаѓандай барлыќ тiршiлiк атаулыны ќ±ртып жiбермейтiн боламын.

22Б±дан былай, жер жер болып т±рѓан уаќытта, т±ќым себу мен егiн ору, аяз бен ыстыќ, жаз бен ќыс, к‰н мен т‰н ‰здiксiз бола бермек».