Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 7

1Сонан кейiн Жаратќан Ие Н±хќа былай дедi: «‡й iшiњмен бiрге кемеге кiр! Себебi Мен сенiњ замандастарыњныњ арасында єдiл екенiњдi кµрдiм.

2Жер бетiндегi жануарлардыњ єр т‰рлерi µмiрлерiн жалѓастыру ‰шiн, адал жануарлардыњ єрќайсысынан жетi ж±птан ал.

3Арам жануарлардан екеуден ал, бiр еркек, бiр ±рѓашы болсын жєне аспандаѓы ќ±стардыњ єр т‰рiнен де жетi ж±птан ал.

4Жетi к‰н µткен соњ Мен жер бетiне ќырыќ к‰н, ќырыќ т‰н бойы жауын жауѓызамын, жер бетiндегi ¤зiм жаратќан жаны барлардыњ бєрiн жоќ ќыламын».


5Н±х бєрiн де Жаратќан Ие б±йырѓандай iстедi.


6Жер бетiн топан су ќаптаѓан кезде Н±х алты ж‰з жаста едi.

7Ол µзiнiњ ±лдары, єйелi жєне келiндерiмен жерге топан су жайылмас б±рын кемеге кiрiп алды.

8Ж±пталып алынѓан адал жєне арам жануарлар, ќ±стар мен жер бетiнде жорѓалаушылардыњ барлыѓы бiр еркек, бiр ±рѓашыдан

9Ќ±дай Н±хќа б±йырѓандай оныњ ќасына кемеге кiрдi.

10Жетi к‰н µткеннен кейiн жер бетiн топан су жапты.


11Н±х алты ж‰з жасќа келгенде, екiншi айдыњ он жетiсiнде — дєл сол к‰нi терењ т±њѓиыќтаѓы барлыќ ќайнар кµздерден су атќылап, єрi аспан ќаќпалары айќара ашылып,

12жерге ќырыќ к‰н, ќырыќ т‰н бойы жањбыр ќ±йып т±рды.


13Ал Н±х, оныњ ±лдары Шам, Хам жєне Япшi, Н±хтыњ єйелi мен келiндерi сол к‰нi кемеге кiрген едi.

14Солармен бiрге жабайы ањдардыњ, малдардыњ, жер бетiнде бауырымен жорѓалаушылардыњ жєне ќ±стардыњ, ќос ќанаттылардыњ барлыќ т‰рлерiнен,

15яѓни жаны барлардыњ бєрiнен де ж±птасып Н±хтыњ ќасына кемеге енгендер болды.

16Олар Ќ±дай Н±хќа б±йрыќ еткендей, барлыќ ањдардан бiр еркек, бiр ±рѓашы болып, iшке кiрдi. Содан кейiн Жаратќан Ие есiктi жауып тастады.


17Сонымен жер бетiн ќырыќ к‰н бойы топан су ќаптады, судыњ кµтерiлгенi соншалыќты, кеме ќалќып ж‰рдi.

18Жер бетiнде су тiптен кµбейiп асып-тасып кеттi, кеме судыњ ‰стiнде ж‰зiп ж‰рдi.

19Су жер бетiнде кµбейiп, кµтерiлген ‰стiне кµтерiле бердi, тiптi аспан астындаѓы барлыќ биiк таулар да судыњ астында ќалды.

20Су таулардыњ ‰стiн басып, жетi жарым метрге таяу биiктiкке кµтерiлiп, олар су астында ќалды.

21Сонда жер бетiнде ќыбырлап ж‰рген к‰ллi тiрi маќ±лыќтар: ќ±стар, малдар, жабайы ањдар, жер бетiнде ќаптап ж‰рген жєндiктер т‰гелiмен жєне барлыќ адамзат та суѓа батып кеттi.

22Осылайша ќ±рѓаќ жердегi тiршiлiк атаулыныњ иелерi т‰гел опат болып,

23жер бетiндегiнiњ барлыѓы жойылды: адамнан бастап малѓа дейiн, бауырымен жорѓалаушылардан бастап аспандаѓы ќ±старѓа дейiн бєрi де жер бетiнен ќ±рып кеттi. Тек Н±хпен бiрге кеменiњ iшiнде болѓандар ѓана аман ќалды.


24Ж‰з елу к‰н бойы жер бетiнде су ‰здiксiз кµтерiлумен болды.