Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 6

1 Cînd au început oamenii sã se înmulþeascã pe faþa pãmîntului, ºi li s`au nãscut fete,

2 fiii lui Dumnezeu au vãzut cã fetele oamenilor erau frumoase; ºi din toate ºi-au luat de neveste pe acelea pe cari ºi le-au ales.

3 Atunci Domnul a zis: ,,Duhul Meu nu va rãmînea pururea în om, cãci ºi omul nu este decît carne pãcãtoasã: totuº zilele lui vor fi de o sutã douãzeci de ani.``

4 Uriaºii erau pe pãmînt în vremurile acelea, ºi chiar ºi dupã ce s`au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, ºi le-au nãscut ele copii: aceºtia erau vitejii cari au fost în vechime, oameni cu nume.

5 Domnul a vãzut cã rãutatea omului era mare pe pãmînt, ºi cã toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rãu.

6 I -a pãrut rãu Domnului cã a fãcut pe om pe pãmînt, ºi S`a mîhnit în inima Lui.

7 ªi Domnul a zis: ,,Am sã ºterg de pe faþa pãmîntului pe omul pe care l-am fãcut, dela om pînã la vite, pînã la tîrîtoare, ºi pînã la pãsãrile cerului; cãci Îmi pare rãu cã i-am fãcut.``

8 Dar Noe a cãpãtat milã înaintea Domnului.

9 Iatã cari sînt urmaºii lui Noe. Noe era un om neprihãnit ºi fãrã patã între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

10 Noe a nãscut trei fii: Sem, Ham ºi Iafet.

11 Pãmîntul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pãmîntul era plin de silnicie.

12 Dumnezeu S`a uitat spre pãmînt, ºi iatã cã pãmîntul era stricat; cãci orice fãpturã îºi stricase calea pe pãmînt.

13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfîrºitul oricãrei fãpturi este hotãrît înaintea Mea, fiindcã au umplut pãmîntul de silnicie; iatã, am sã -i nimicesc împreunã cu pãmîntul.

14 Fã-þi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s`o împarþi în cãmãruþe, ºi s`o tencuieºti cu smoalã pe dinlãuntru ºi pe dinafarã.

15 Iatã cum s`o faci: corabia sã aibã trei sute de coþi în lungime, cincizeci de coþi în lãþime ºi treizeci de coþi în înãlþime.

16 Sã faci corãbiei o fereastrã, sus, latã de un cot; uºa s`o pui în laturea corãbiei; ºi sã faci un rînd de cãmãri jos, altul la mijloc ºi altul sus.

17 ªi, iatã cã Eu am sã fac sã vinã un potop de ape pe pãmînt, ca sã nimiceascã orice fãpturã de supt cer, care are suflare de viaþã; tot ce este pe pãmînt va pieri.

18 Dar cu tine fac un legãmînt; sã intri în corabie, tu ºi fiii tãi, nevastã-ta ºi nevestele fiilor tãi împreunã cu tine.

19 Din tot ce trãieºte, din orice fãpturã, sã iei în corabie cîte douã din fiecare soi, ca sã le þii vii cu tine: sã fie o parte bãrbãteascã ºi o parte femeiascã.

20 Din pãsãri dupã soiul lor, din vite dupã soiul lor, ºi din toate tîrîtoarele de pe pãmînt dupã soiul lor, sã vinã la tine înlãuntru cîte douã din fiecare soi, ca sã le þii cu viaþã.

21 ªi tu, ia-þi din toate bucatele cari se mãnîncã, ºi fã-þi merinde din ele, ca sã-þi slujeascã de hranã þie ºi lor.``

22 Aºa a ºi fãcut Noe: a fãcut tot ce -i poruncise Dumnezeu.