Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 6

1Адамдар жер бетiнде кµбейе бастап, ќыздары да кµптеп туылѓанда,

2µздерiн Ќ±дай ±лдарымыз деп есептейтiн билеушiлер адамдардыњ ќыздарыныњ с±лу, бойшањ екенiн кµрiп, тањдап алѓандарына ‰йлене беретiн.

3Сонда Жаратќан Ие: «Б±дан былай Менiњ Рухым адам ‰шiн арпалысќа т‰спейдi, себебi адам єбден б‰лiнген. Сондыќтан ол ж‰з жиырма жылдан артыќ µмiр с‰рмесiн», — дедi.


4Сол кезде де, содан кейiн де µздерiн Ќ±дай ±лдарымыз деп есептейтiн билеушiлер адамдардыњ ќыздарымен жаќындасып, олардан б±заќы алыптар туѓан болатын; б±лар µткен заманда ел танып бiлген батырлар едi.


5Жаратќан Ие жер бетiнде адамдар жасаѓан з±лымдыќтардыњ тым зор екенiн кµрдi: ж‰рек ќалаулары бойынша iстегендерiнiњ бєрi де жауыздыќќа толы едi.

6Сонда Тєњiр жер бетiнде жаратып шыѓарѓан адамдардыњ осындай к‰нєлы болып кеткенiне ќайѓырып, ќасiрет шектi.

7Сондыќтан Ол: «Мен ¤зiм жаратќан адамды да, онымен ќоса малдарды, бауырымен жорѓалаушыларды жєне аспандаѓы ќ±старды да жер бетiнен ќ±ртып жiбермекпiн. ¤зiм жаратќандардыњ к‰нєкарѓа айналѓандарына ќайѓырамын», — дедi.

8Жаратќан Иенiњ раќымына Н±х ќана ие болды.


9Мынау Н±хтыњ тарихы:

Н±х замандастарыныњ арасында єдiл, мiнсiз, Ќ±даймен байланысып µмiр с‰рген адам едi.

10Н±хтыњ Шам, Хам жєне Япшi деген ‰ш ±лы болды.


11Ќ±дайдыњ кµз алдында жер бетi б‰лiнген ‰стiне б‰лiне берiп, з±лымдыќќа толды.

12Д‰ниенiњ єбден б±зылѓанына Тєњiр кµзiн жеткiздi, себебi жер бетiндегi барлыќ адамдар азѓындыќ µмiр кештi.

13Сонда Ол Н±хќа ‰н ќатып, былай дедi: «Мен к‰ллi тiршiлiк иелерiнiњ µмiр с‰руiн тоќтатамын. Жер бетi солардыњ кесiрiнен з±лымдыќќа толды, сол себептi оларды жермен ќоса ќ±ртып жiберемiн.

14Сен мыќты аѓаштан сандыќ тєрiздi кеме т±рѓыз, оны бiрнеше бµлiмдерден т±ратын етiп жасап, iшi-сыртын ќара шайырмен майла.

15Оны былай жаса: ±зындыѓы ‰ш ж‰з, енi елу, биiктiгi отыз шынтаќ болсын.

16Кеменiњ ‰стiне шатыр т±рѓыз. Iшiн ойып, терезелер жаса, оларды ењ жоѓарѓы жерiнде бiр шынтаќ етiп айналдыра орналастыр. Ал есiгiн б‰йiрiнен шыѓар. Кеменiњ тµменгi, ортањѓы, жоѓарѓы ќабаты болсын.


17Бiлiп ал: Мен аспан астындаѓы жанды маќ±лыќтардыњ бєрiн ќ±рту ‰шiн жер бетiне топан су ќаптатамын. Жер бетiндегiнiњ барлыѓы ќ±руѓа тиiс.

18Алайда сенiмен келiсiмiмдi жасамаќпын. ¤зiњ де, ±лдарыњ, єйелiњ жєне келiндерiњ де кемеге кiресiњдер.

19Тiрi жануарлардыњ єрќайсысынан екi-екiден кемеге бiрге ала баруыњ керек, бiреуi еркек, бiреуi ±рѓашы болсын.

20Тiршiлiктi жалѓастыру ‰шiн ќ±стардыњ, малдардыњ жєне бауырымен жорѓалаушылардыњ єр т‰рiнен — барлыѓынан ќос-ќостан сенiмен бiрге iшке кiрулерi керек.

21Ал сен µзiњдi жєне оларды тамаќтандыру ‰шiн жеуге жарайтын таѓамдардыњ барлыѓынан ќор жасап ал».


22Н±х барлыѓын Ќ±дай оѓан ќалай б±йырса, солай iстедi.