Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 50

1 Iosif s`a aruncat pe faþa tatãlui sãu, l -a plîns, ºi l -a sãrutat.

2 A poruncit doftorilor, cari erau în slujba lui, sã îmbãlsãmeze pe tatãl sãu; ºi doftorii au îmbãlsãmat pe Israel.

3 Patruzeci de zile au trecut astfel ºi au fost întrebuinþate cu îmbãlsãmarea lui. ªi Egiptenii l-au plîns ºaptezeci de zile.

4 Dupãce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon, ºi le -a zis: ,,Dacã am cãpãtat trecere înaintea voastrã, spuneþi, vã rog, lui Faraon, ce vã spun eu.

5 Tatãl meu m`a pus sã jur, zicînd: ,,Iatã, în curînd eu am sã mor! Sã mã îngropi în mormîntul, pe care mi l-am sãpat în þara Canaan.` Aº vrea dar sã mã sui acolo, ca sã îngrop pe tatãl meu; ºi dupã aceea mã voi întoarce.``

6 Faraon a rãspuns: ,,Suie-te, ºi îngroapã pe tatãl tãu, dupã jurãmîntul pe care te -a pus sã -l faci.``

7 Iosif s`a suit, ca sã îngroape pe tatãl sãu. Împreunã cu el s`au suit toþi slujitorii lui Faraon, bãtrînii casei lui, toþi bãtrînii þãrii Egiptului,

8 toatã casa lui Iosif, fraþii sãi, ºi casa tatãlui sãu; n`au lãsat în þinutul Gosen decît pruncii, oile ºi boii.

9 Împreunã cu Iosif mai erau carã ºi cãlãreþi, aºa cã alaiul era foarte mare.

10 Cînd au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au fãcut plîngere mare ºi jalnicã; ºi Iosif a þinut în cinstea tatãlui sãu un bocet de ºapte zile.

11 Locuitorii þãrii, Cananiþii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad, ºi au zis: ,,Iatã un mare bocet printre Egipteni!`` De aceea s`a dat acestei arii numele Abel-Miþraim (Jalea Egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.

12 Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatãlui lor.

13 L-au dus în þara Canaan ºi l-au îngropat în peºtera din ogorul Macpela, pe care -l cumpãrase Avraam dela Hetitul Efron, ca moºie de înmormîntare, ºi care este faþã în faþã cu Mamre.

14 Iosif, dupã ce a îngropat pe tatãl sãu, s`a întors în Egipt, împreunã cu fraþii sãi ºi cu toþi cei ce se suiserã cu el, ca sã îngroape pe tatãl sãu.

15 Cînd au vãzut fraþii lui Iosif cã tatãl lor a murit, au zis: ,,Dacã va prinde Iosif urã pe noi, ºi ne va întoarce tot rãul, pe care i l-am fãcut?``

16 ªi au trimes sã spunã lui Iosif: ,,Tatãl tãu a dat porunca aceasta înainte de moarte:

17 ,,Aºa sã vorbiþi lui Iosif: ,Oh! iartã nelegiuirea fraþilor tãi ºi pãcatul lor, cãci þi-au fãcut rãu!` Iartã acum pãcatul robilor Dumnezeului tatãlui tãu!`` Iosif a plîns cînd a auzit cuvintele acestea.

18 Fraþii lui au venit ºi s`au aruncat ei înºiºi cu faþa la pãmînt înaintea lui, ºi i-au zis: ,,Sîntem robii tãi.``

19 Iosif le -a zis: ,,Fiþi fãrã teamã; cãci sînt eu oare în locul lui Dumnezeu?

20 Voi, negreºit, v`aþi gîndit sã-mi faceþi rãu: dar Dumnezeu a schimbat rãul în bine, ca sã împlineascã ceeace se vede azi, ºi anume, sã scape viaþa unui popor în mare numãr.

21 Fiþi dar fãrã teamã, cãci eu vã voi hrãni, pe voi ºi pe copiii voºtri.`` ªi i -a mîngãiat, ºi le -a îmbãrbãtat inimile.

22 Iosif a locuit în Egipt, el ºi casa tatãlui sãu; ºi a trãit o sutã zece ani.

23 Iosif a vãzut pe fiii lui Efraim pînã la al treilea neam; ºi fiii lui Machir, fiul lui Manase, s`au nãscut pe genunchii lui.

24 Iosif a zis fraþilor sãi: ,,Eu am sã mor! Dar Dumnezeu vã va cerceta, ºi vã va face sã vã suiþi din þara aceasta în þara, pe care a jurat cã o va da lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov.``

25 Iosif a pus pe fiii lui Israel sã jure, zicînd: ,,Cînd vã va cerceta Dumnezeu, sã luaþi ºi oasele mele de aici.``

26 Iosif a murit, în vîrstã de o sutã zece ani. L-au îmbãlsãmat, ºi l-au pus într`un sicriu în Egipt