Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 50

1Сонда Ж‰сiп єкесiн бас салып ќ±шаќтап, жылап бетiнен с‰йдi.

2Содан кейiн ол µзiне ќызмет жасап ж‰рген дєрiгерлерге єкесiнiњ денесiн бальзамдауѓа б±йрыќ бердi. Олар Исраилдiњ с‰йегiне ќырыќ к‰н бойы иiсмайлар жаќты,

3себебi бальзамдау ‰шiн осынша уаќыт керек болатын. Мысырлыќтар Исраилдi жетпiс к‰н бойы жоќтап аза т±тты.


4Ќаралы к‰ндер аяќталѓанда Ж‰сiп перѓауынныњ уєзiрлерiне:

— Маѓан мейiрiмдiлiк кµрсетiп, перѓауынѓа мынаны жеткiзiњдер:

5єкем марќ±м кµзi тiрiсiнде маѓан: «Бiлiп ал, мен жуырда µлемiн. С‰йегiмдi µзiм Ќанахан жерiнде дайындап ќойѓан ќабiрге апарып ќоярсыњ!» деп µсиеттеп, осылай iстеуге менен ант алѓан едi. Сондыќтан ендi єкемнiњ мєйiтiн ќабiрге ќою ‰шiн сол жерге барып, ќайтып келейiн, — деп µтiнiш жасады.

6М±ны естiген перѓауын Ж‰сiпке:

— Єкење берген антыња сай сол жаќќа барып, с‰йегiн зиратќа ќойып ќайт! — деп р±ќсатын бердi.


7Сонымен Ж‰сiп жолѓа шыќты. Оѓан перѓауынныњ б‰кiл нµкерлерi — сарайындаѓы уєзiрлерi жєне Мысыр елiнiњ рубасылары т‰гел ердi.

8Б±лармен бiрге Ж‰сiптiњ ‰й iшi, аѓа-iнiлерi жєне єкесiнiњ ‰йiндегi барлыќ адамдар iлестi. Гµшен елiнде тек бала-шаѓалары, ±саќты-iрiлi малдары ѓана ќалды.

9Ж‰сiппен к‰ймелер, салт аттылар да бiрге ж‰рдi. Осылай бєрi ‰лкен кµшке айналды.


10Олар Иордан µзенiнiњ арѓы жаѓында орналасќан Горен-Ѓатадќа жеткен соњ жетi к‰н бойы марќ±мды зор ќастерлеп ењiреп жылап жоќтады.

11Жергiлiктi ќанахандыќтар Горен-Ѓатадтаѓы жоќтауды кµрiп: «Мысырлыќтар ‰лкен жоќтау жасап жатыр», — дестi. Сол себептi Иорданныњ ар жаѓындаѓы б±л жер Абел-Мысраим («Мысырлыќтардыњ жоќтауы») деп аталып келедi.


12Ал Жаќыптыњ ±лдары єкелерiнiњ айтќан µсиетiн орындап,

13оныњ с‰йегiн Ќанахан елiне, Ыбырайымныњ µз отбасыныњ меншiктi зираты ретiнде хеттiк Ефроннан сатып алѓан, Мамренiњ ќасындаѓы Махпела егiстiгiнде орналасќан ‰њгiрге апарып ќойды.

14М±нан соњ Ж‰сiп бауырларымен жєне µзiне ерiп келген барлыќ адамдарымен Мысырѓа ќайтып кеттi.

Ж‰сiптiњ аѓаларына кек саќтамай, б± д‰ниеден µтуi


15Єкелерi µлген соњ Ж‰сiптiњ аѓалары бiр-бiрiне: «Егер Ж‰сiп µзiне iстеген жаман ќылыќтарымыз ‰шiн бiзден кек алатын болса ќайтемiз?» — дестi.

16Сол себептi олар Ж‰сiпке былай деп сєлем айтты:

— Сiздiњ єкењiз µлер алдында бiзге мынаны тапсырып кеттi:

17«Сендер Ж‰сiптен аѓаларыњныњ µзiње жасаѓан к‰нєлары мен жауыздыќ єрекеттерiн кешiре гµр деп с±рањдар!» Ендi сiз єкењiз сиынатын Ќ±дайдыњ бiздей ќ±лдарыныњ к‰нєларын кешiре кµрiњiз! — Ж‰сiп б±л сµздi естiгенде жылап ќоя бердi.


18Содан кейiн аѓалары Ж‰сiпке µздерi келiп:

— Сiздiњ ќ±лдарыњызбыз, — деп, оныњ алдына жерге бас ±ра жыѓылды.

19Ал Ж‰сiп оларѓа:

— Ќорыќпањдар! Мен Ќ±дайдыњ орнында емеспiн ѓой.

20Сендер маѓан жамандыќ ойладыњдар, бiраќ Ќ±дай м±ныњ бєрiн жаќсылыќќа соќсын деп, осы арќылы кµп адамдарды аштан µлуден аман саќтап ќалуѓа ниет еттi. Ол солай болды да.

21Сондыќтан ќорыќпањдар, мен сендерге де, балаларыња да ќамќор боламын, — дедi. Осылай жылы сµйлесiп, аѓаларыныњ кµњiлдерiн орныќтырды.


22Ж‰сiп Мысырда єкесiнiњ ‰й iшiмен бiрге т±рып, ж‰з он жасќа келдi.

23Ол Ефремнiњ ‰шiншi ±рпаѓынан шµпшек ±лдарын да кµрiп, Манасадан туѓан Махирдыњ ±лдарын бауырына басты.


24Ж‰сiп бауырларына: «Мен жуырда д‰ниеден ќайтамын. Алайда Ќ±дай раќымшылыќ жасап, сендердi осы елден сµзсiз алып шыѓып, ¤зi Ыбырайымѓа, Ысќаќќа жєне Жаќыпќа ант берiп, уєде еткен елiне бастап апаратын болады», — дедi.


25Сол себептi Ж‰сiп Исраилдiњ ±рпаќтарынан ант алып: «Ќ±дай раќымын т‰сiрiп, сендердi ешбiр ш‰бєсыз осы жерден алып шыѓатын болады. Сол кезде менiњ с‰йегiмдi де µздерiњмен бiрге осы жерден ала кетiњдер!» — деп µсиеттедi.


26Ж‰сiп ж‰з онѓа жетiп, ќайтыс болды. Оныњ бальзамдалѓан денесi табытќа салынып, Мысыр елiнде саќталып ќойылды.