Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 5

1Мынау Адам атаныњ ±рпаќтарыныњ тарихы:

Ќ±дай адамды жаратќанда, оны ¤зiне рухани жаѓынан ±ќсас етiп жаратќан болатын.

2Адамдарды бiрiн еркек, бiрiн єйел ќылып жаратып, сол к‰нi батасын берiп, «Адам» деген ат ќойды.


3Адам ата ж‰з отыз жасќа келгенде µзiне ±ќсас бiр ±лды болып, оѓан Сет деп ат ќойды.

4Сет туѓаннан кейiн, Адам ата сегiз ж‰з жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.

5Адам ата барлыѓы тоѓыз ж‰з отыз жыл µмiр с‰рiп, ќайтыс болды.


6Сет ж‰з бес жасќа келгенде ±лы Енос туды.

7Б±дан кейiн Сет сегiз ж‰з жетi жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.

8Сет барлыѓы тоѓыз ж‰з он екi жыл µмiр с‰рiп, д‰ниеден ќайтты.


9Енос тоќсан жасќа келгенде Ќайнанды д‰ниеге келтiрдi.

10Ќайнан д‰ниеге келгеннен кейiн Енос сегiз ж‰з он бес жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќызды болды.

11Енос барлыѓы тоѓыз ж‰з бес жыл µмiр с‰рiп, д‰ниеден ќайтты.


12Ќайнан жетпiс жасќа келгенде Маќалалел туды.

13Б±дан соњ Ќайнан сегiз ж‰з ќырыќ жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарды д‰ниеге келтiрдi.

14Ќайнан барлыѓы тоѓыз ж‰з он жыл µмiр с‰рiп, ќайтыс болды.


15Маќалалел алпыс бес жасќа келгенде Иєрет туды.

16Иєрет туѓаннан кейiн Маќалалел сегiз ж‰з отыз жыл µмiр с‰рiп, басќа ±л-ќыздарѓа єке болды.

17Маќалалел барлыѓы сегiз ж‰з тоќсан бес жыл µмiр с‰рген соњ ќайтыс болды.


18Иєрет ж‰з алпыс екi жасќа келгенде Енохты д‰ниеге келтiрдi.

19Б±дан соњ Иєрет сегiз ж‰з жыл жасап, басќа да ±л-ќызды болды.

20Иєрет барлыѓы тоѓыз ж‰з алпыс екi жыл µмiр с‰рiп, д‰ниеден ќайтты.


21Енох алпыс беске келгенде Мєтусала туды.

22Мєтусала д‰ниеге келген соњ, Енох ‰ш ж‰з жыл бойы Ќ±даймен тыѓыз байланыста болып, басќа да ±л-ќыздарѓа єке болды.

23Ол барлыѓы ‰ш ж‰з алпыс бес жыл µмiр с‰рдi.

24Енох Ќ±даймен тыѓыз байланыста ж‰рдi. Кейiн Ол жер бетiнен ѓайып болды, себебi Ќ±дай оны ¤зiне алып кеткен едi.


25Мєтусала ж‰з сексен жетi жасќа келгенде Лємех туды.

26Лємех туѓан соњ, Мєтусала жетi ж‰з сексен екi жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќызды болды.

27Мєтусала барлыѓы тоѓыз ж‰з алпыс тоѓыз жыл µмiр с‰рiп, д‰ниеден µттi.


28Лємех ж‰з сексен екi жасќа келгенде ±лды болды.

29Оѓан Н±х деп ат ќойып: «Ол Жаратќан Иенiњ ќарѓысына iлiккен жерде бейнетпен ж±мыс iстеп ж‰рген бiзге ж±батушы болады», — дедi.

30Н±х туѓаннан кейiн, Лємех бес ж‰з тоќсан бес жыл µмiр с‰рiп, басќа да ±л-ќыздарды д‰ниеге келтiрдi.

31Лємех барлыѓы жетi ж‰з жетпiс жетi жыл µмiр с‰рiп, ќайтыс болды.


32Н±х бес ж‰з жасќа келген соњ, Шам, Хам жєне Япшi деген ±лдарды д‰ниеге келтiрдi.