Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 49

1 Iacov a chemat pe fiii sãi, ºi a zis: ,,Strîngeþi-vã, ºi vã voi vesti ce vi se va întîmpla în vremile cari vor veni.

2 ,,Strîngeþi-vã, ºi ascultaþi, fii ai lui Iacov! Ascultaþi pe tatãl vostru Israel!

3 Ruben, tu, întîiul meu nãscut, Puterea mea ºi pîrga tãriei mele, Întîiul în vrednicie, ºi întîiul în putere,

4 Nãvalnic ca apele, -tu nu vei mai avea întîietatea! Cãci te-ai suit în patul tatãlui tãu, Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.

5 Simeon ºi Levi sînt fraþi; Sãbiile lor sînt niºte unelte de sîlnicie.

6 Nu vreau sã intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau sã se uneascã duhul meu cu adunarea lor! Cãci, în mînia lor, au ucis oameni, ªi, în rãutatea lor, au tãiat vinele taurilor.

7 Blestematã sã fie mînia lor, pentrucã a fost prea turbatã, ªi furia lor, cãci a fost prea sãlbaticã! Îi voi împãrþi în Iacov, ªi -i voi risipi în Israel.

8 Iudo, tu vei primi laudele fraþilor tãi; Mîna ta va apuca de ceafã pe vrãjmaºii tãi. Fiii tatãlui tãu se vor închina pînã la pãmînt înaintea ta.

9 Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors dela mãcel, fiule! Iuda îºi pleacã genunchii, se culcã întocmai ca un leu, Ca o leoaicã: cine -l va scula?

10 Toiagul de domnie nu se va depãrta din Iuda, Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui, Pînã va veni ªilo, ªi de El vor asculta popoarele.

11 El îºi leagã mãgarul de viþã, ªi de cel mai bun butuc de viþã mînzul mãgãriþei lui; κi spalã haina în vin, ªi mantaua în sîngele strugurilor.

12 Are ochii roºi de vin, ªi dinþii albi de lapte.

13 Zabulon va locui pe þãrmul mãrilor, Lîngã limanul corãbiilor, ªi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.

14 Isahar este un mãgar osos, Care se culcã în grajduri.

15 Vede cã locul unde se odihneºte este plãcut, ªi cã þinutul lui este mãreþ; κi pleacã umãrul subt povarã, ªi se supune birului.

16 Dan va judeca pe poporul sãu, Ca una din seminþiile lui Israel.

17 Dan va fi un ºarpe pe drum, O nãpîrcã pe cãrare, Muºcînd cãlcîiele calului, Fãcînd sã cadã cãlãreþul pe spate.

18 În ajutorul Tãu, nãdãjduiesc, Doamne!

19 Peste Gad vor da iuruº cete înarmate, Dar ºi el va da iuruº peste ele ºi le va urmãri.

20 Aºer dã o hranã minunatã; El va da bucate alese împãraþilor.

21 Neftali este o cerboaicã slobodã: Rosteºte cuvinte frumoase.

22 Iosif este vlãstarul unui pom roditor, Vlãstarul unui pom roditor sãdit lîngã un izvor; Ramurile lui se înalþã deasupra zidului.

23 Arcaºii l-au aþîþat, au aruncat sãgeþi, ªi l-au urmãrit cu ura lor.

24 Dar arcul lui a rãmas tare, ªi mînile lui au fost întãrite De mînile Puternicului lui Iacov: ªi a ajuns astfel pãstorul, stînca lui Israel.

25 Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatãlui tãu, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvînta Cu binecuvîntãrile cerurilor de sus, Cu binecuvîntãrile apelor de jos, Cu binecuvîntãrile þîþelor ºi ale pîntecelui mamei.

26 Binecuvîntãrile tatãlui tãu Întrec binecuvîntãrile pãrinþilor mei, ºi se înalþã Pînã în creºtetul dealurilor vecinice: Ele sã vinã peste capul lui Iosif, Peste creºtetul capului domnului fraþilor sãi!

27 Beniamin este un lup care sfãºie; Dimineaþa, mãnîncã prada, Iar seara, împarte prada rãpitã.``

28 Aceºtia sînt toþi ceice alcãtuiesc cele douãsprezece seminþii ale lui Israel. ªi acestea sînt lucrurile, pe cari li le -a spus tatãl lor, cînd i -a binecuvîntat. I -a binecuvîntat, pe fiecare cu o binecuvîntare deosebitã.

29 Apoi le -a dat porunca urmãtoare: ,,Eu am sã fiu adãugat la poporul meu; deci sã mã îngropaþi împreunã cu pãrinþii mei, în peºtera care este în ogorul Hetitului Efron,

30 în peºtera din ogorul Macpela, care este faþã în faþã cu Mamre, în þara Canaan. Acesta este ogorul, pe care l -a cumpãrat Avraam de la Hetitul Efron, ca moºie de înmormîntare.

31 Acolo au îngropat pe Avraam ºi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac ºi pe Rebeca, nevasta lui; ºi acolo am îngropat eu pe Lea.

32 Ogorul ºi peºtera care se aflã acolo au fost cumpãrate dela fiii lui Het.``

33 Cînd a insprãvit Iacov de dat porunci fiilor sãi, ºi -a tras picioarele în pat, ºi -a dat duhul, ºi a fost adãugat la poporul sãu.