Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 49

1Жаќып ±лдарын шаќыртып алып былай дедi:

— Бєрiњ келiњдер, мен сендерге болашаќта неге ±шырайтындарыњды айтып берейiн:


2Жаќыптыњ ±лдары, жиналыњдар,
Єкелерiњ Исраилге ќ±лаќ салыњдар!

3Рубен, сен т±њѓышымсыњ, менiњ к‰шiмсiњ,
Ћєм к‰ш-ќуатымныњ алѓашќы белгiсiсiњ!
Сен ќ±рметтелiп, билiк ж‰ргiзуге лайыќсыњ,

4Бiраќ тасыѓан судай шектен тыс астыњ:
Єкењнiњ тµсегiн аттап, арамдап кеттiњ сен,
Сондыќтан т±њѓыштыќ жолыњнан айырылдыњ сен!

5Аѓайынды жiгiттер Шимон жєне Леуi:
Кiсi µлтiргiш ќарулар — семсерлерi.

6Аќыл-кењестерiне ортаќтыѓым жоќ,
Ќабылдаѓан шешiмдерiне де ќатысым жоќ!
Олар ашуѓа берiлiп, ќ±ртты адамныњ кµзiн,
Ќызыќ ‰шiн б±ќаныњ кестi сiњiрiн.

7Екеуiнiњ жауыз ашу-ызасын,
Ќарѓыс атсын мейiрiмсiз ќаЋарын!
Сендердi Исраилдiњ iшiне бытыратамын,
Жаќыптыњ халќыныњ арасына таратамын.

8ЯЋуда, сенi бауырларыњ мадаќтайтын болады!
Ќолыњ жауыњныњ желкесiнен т‰спей,
Єкењнiњ ±лдары саѓан бас иетiн болады.

9ЯЋуда, сен жас арыстансыњ!
¦лым, ањ аулап, ќайтып келе жатырсыњ:
Ол еркек арыстан ќ±сап ќомданады,
К‰шiгiн ќорѓайтын ана арыстандай жатады;
Оны мазалауѓа кiмнiњ батылы барады?

10Ќолынан оныњ патша таяѓын ешкiм тартып алмайды,
Билiктiњ белгiсi ЯЋуданыњ єулетiнде берiк орнайды,
Ал соњында бейбiтшiлiк Єкелушi келедi,
Халыќтар Оѓан мойынс±натын болады!

11ЯЋуда есегiн мыќты ж‰зiм б±тасына,
Ќодыѓын байлап ќояды ж‰зiм сабаѓына.
Ол µз шапанын ж‰зiм шарабына,
Киiмiн жуатын болады ж‰зiм шырынына.

12Кµзiнiњ т‰сi шараптан жылтыраќ,
Тiстерi с‰ттен де аппаќ болмаќ.

13Забулон тењiздiњ жаѓалауында,
Кеме тоќтайтын жерде т±ратын болады,
Шекарасы Сидонѓа дейiн созылады.

14Исашар — мыќты есекке ±ќсайды,
Екi ќоржынныњ арасынан орын табады.

15Ол дем алуды ±натады,
¤з жерiнiњ ±намды екенiн байќап,
Иыѓын ж‰к артуѓа ыњѓайлап,
Басыбайлы ќызметшiге айналады.

16Дан Исраилдiњ бiр руы болады,
Халќына тµрелiк айтады.

17Жол жиегiндегi жыланѓа ±ќсайды,
Жолда жатќан с±р жыланѓа да ±ќсайды:
Ол атты µкшесiнен шаќќанда
Соѓан мiнген артќа ќарай ќ±лайды.

18Пєледен уа, Жаратќан Ием,
Ќ±тќаруыњды зарыѓа к‰темiн!

19Тонаушылар тобы шабуылдап Ѓадты ыѓыстырады,
Бiраќ ол барлыќ жауларын да µкшелеп тыќсырады.

20Ашир азыќ-т‰лiкке лайым бай болады,
Ол патшаѓа лайыќты дємдi таѓам шыѓарады.

21Нафталим жедел ж‰рiстi елiк iспеттi,
Ол, сондай-аќ с‰йкiмдi сµздердiњ иесi де.

22Ж‰сiп — мол жемiс беретiн ж‰зiм б±тасы,
Ол б±лаќ басында µсiп-µнiп т±рады,
Сабаќтары дуалдан асып шыѓады.

23Д±шпандары ызаландырып шабуыл жасады,
Оќ атќан садаќшылардай ќастыќ жасады.

24Бiраќ ‰немi керулi оныњ садаѓы
Керемет ептi ќарулы ќолдары.
Оны Жаќып сиынѓан ќ±дiреттi Ќ±дайы —
Исраилдi ќолдап ж‰ретiн Баѓушысы,
Ћєм жылжымас Жартасы ќорѓап т±р:

25Єкењнiњ Тєњiрi µзiњдi ќолдап т±р!
Ќ±дiретi шексiз Ќ±дай сенi аспаннан
Бар жаќсылыќтарымен жарылќасын!
Шыњырау б±лаќтарын молынан аѓызсын,
Сєби мен тµлдi кµп ќып, аќќа тойѓызсын!

26Лайым єкењнiњ берген осы баталары
Атам заманнан т±рѓан таулардан,
Кµне ќырлардан ‰мiт еткен баталардан
Єлдеќайда асып т‰се берсiн!
Б±л баталарым Ж‰сiптiњ тµбесiне —
Бауырларыныњ iшiнен тањдаулыныњ
Басына єрдайым ќона берсiн!

27Бунямин — жыртќыш ќасќырѓа ±ќсайды:
Тањ ата аулаѓан ањын жалмайды,
Кешкiсiн де олжасын бµлiсiп тояды.


28Осылайша Жаќып он екi ±лыныњ бєрiне сµзiн арнады. Єрќайсысына µзiне сай келетiн ерекше батасын берiп, болашаќта олардан тарайтын Исраилдiњ он екi руы туралы айтып бердi.

Жаќыптыњ ќайтыс болып, ќабiрге ќойылуы


29Содан кейiн Жаќып ±лдарына былай деп µсиеттедi:

— Мен жуырда ата-бабаларымныњ ќасына жµнелемiн. Менiњ мєйiтiмдi хеттiк Ефронныњ егiстiгiндегi ‰њгiрге апарып ќойыњдар!

30Б±л ‰њгiр Ќанахан елiнде, Мамренiњ ќасындаѓы Махпела егiстiгiнде орналасќан. Оны Ыбырайым зират ‰шiн жерiмен ќоса хеттiк Ефроннан сатып алѓан болатын.

31Сол ќабiрге марќ±м Ыбырайым мен єйелi Сара, Ысќаќ пен єйелi Рабиѓа ќойылды. Соѓан мен Лияныњ мєйiтiн де апарып ќойдым.

32Жер танабы мен ондаѓы ‰њгiр — хеттiктерден сатып алынѓан меншiгiмiз.


33Жаќып ±лдарына осы µсиет сµздерiн айтып болысымен ќайтадан тµсегiне жайѓасты. Б±дан кейiн о д‰ниеге, ата-бабаларыныњ ќасына аттанды.