Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 49

1 Анан Жакып уулдарын чакырып: «Чогулуп келгиле, силерге алдыда эмне болорун айтып берейин.

2 Жакыптын уулдары, чогулуп келгиле, кулак салгыла, атањар Ысрайылды уккула», – деди.

3 «Рубейин, менин тунум! Сен менин кєч-кубатымсыњ, кєчємдєн башатысыњ, кадыр-баркыњ артып, кудуретке жеттињ.

4 Бирок сен суудай ташкындадыњ, ошондуктан тунгучтугуњдан айрыласыњ. Анткени атањдын жаткан жерине кирип, тљшљгєн булгадыњ.

5 Шымон менен Леби экљљ бир тууган, алардын кылычтары – катаалдыктын куралдары.

6 Мен алардын кењешине катышпайм, алардын жыйынына атак-дањкым кошулбайт. Анткени алар ачууга алдырып, эркектерди љлтєрєштє, љз каалоолору боюнча букалардын тарамыштарын кесишти.

7 Алардын каарына наалат, анткени ал катаал. Алардын ачуусуна каргыш тийсин, анткени ал жаалдуу. Аларды Жакыптын арасына таратам, Ысрайылдын арасына чачам.

8 Жєйєт! Сени бир туугандарыњ кљкљлљтљ макташат. Колуњ душмандарыњдын мойнунда болот. Атањдын уулдары сага таазим кылышат.

9 Жаш арстан Жєйєт уулум олжого тоюп, туруп келе жатат. Ал керилип, арстан сымал, ургаачы арстан сымал жатты. Аны ким тургуза алат?

10 Элдештирєєчє келмейинче, Жєйєттєн колунан бийлик таягы тєшпљйт, тукумунан мыйзам чыгаруучу кетпейт. Ага элдер баш ийишет.

11 Ал жєзєм сабагына кодигин байлайт, эњ мыкты жєзєм сабагына ургаачы эшегинин баласын байлайт. Шарапка кийимин, жєзєм ширесине жамынчысын жууйт.

12 Шараптан кљздљрє жылтырап, сєттљн тиштери агарат.

13 Забулун дењиз жээгинде, кемелер токтоочу жайдын жанында жашайт, анын чеги Сидонго чейин жетет.

14 Исахар – эки суунун ортосунда жаткан кєчтєє эшек.

15 Ал бейпилдик жакшы экенин, жер жагымдуу экенин кљрдє: жєк кљтљрєє єчєн ийинин тосуп, салык тљлљљ єчєн эмгек кыла баштады.

16 Дан Ысрайылдын бир уруусу катары љз элине калыстык кылат.

17 Дан жолдо жаткан жылан, жолуњдан чыккан уулуу жылан болот, атынын бутун чакса, чабандес чалкасынан кетет.

18 Тењирим, Сенин жардамыњдан ємєттљнљм!

19 Гатты калыњ эл кысымга алат, бирок ал аны артынан калбай кууп чыгарат.

20 Ашырдын тамак-ашы кенен болот, ал падышаныкындай тамак таап келип турат.

21 Напталы – келишимдєє жейрен, оозунан ширин сљз чыгат.

22 Жусуп – жемиштєє дарактын бутагы, булактын жанындагы жемиштєє дарактын бутагы. Анын шак-бутактары дубалдан ашып жайылат.

23 Жаа тарткычтар аны капа кылышты, ага кастык кылып, жаа тартышты,

24 бирок анын жаасы катуу бойдон калды. Жакыптын кудуреттєє Кудайы, Ысрайылдын Кайтаруучусу жана тиреги колдогондуктан, анын колунун булчуњдары бекем.

25 Атањдын Кудайы сага да жардам берсин. Кудуреттєє Кудай сени жогорудан асман баталары менен, тљмљндљ туњгуюк башаттары менен алкасын, азыркы жана келечектеги укум-тукумуња батасын берсин.

26 Байыркы тоолордун, тєбљлєктєє дљбљлљрдєн баталарынан кљп эсе артык турган атањдын баталары менен батасын берсин. Ушул баталар Жусуптун башында жана бир туугандарынын арасынан тандалгандын башында болсун.

27 Бенжемин – жырткыч карышкыр, эртењ менен карактаганын жейт, кечинде олжосун бљлєштєрљт».

28 Ысрайылдын он эки уруусу мына ушулар жана аларга атасынын айткандары да ушулар. Аларды алкап, ар бирине љз батасын берди.

29 Анан аларга мындай осуят кылды: «Мен эми љз элиме кошулганы бара жатам. Мени хеттиктердин Эпрон талаасындагы єњкєргљ, ата-бабаларымдын жанына койгула.

30 Канаан жериндеги, Мамрейдин алдындагы, Махпел талаасындагы єњкєрдє талаа менен кошо Ыбрайым кљрєстљн єчєн хеттик Эпрондон сатып алган.

31 Ал жерге Ыбрайымды жана аялы Саараны коюшкан. Ал жерге Ыскак менен Ребеканы коюшкан. Ал жерге мен Леяны койгом.

32 Ал талаа жана талаадагы єњкєр Хет уулдарынан сатылып алынган».

33 Ошентип, Жакып уулдарына осуяттарын айтып бєттє да, буттарын тљшљккљ коюп, жан берип, љз элине кошулду.