Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 48

1 Dupã aceea, au venit ºi au spus lui Iosif: ,,Tatãl tãu este bolnav.`` ªi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai sãi, Manase ºi Efraim.

2 Au dat de ºtire lui Iacov, ºi i-au spus: ,,Iatã cã fiul tãu Iosif vine la tine.`` ªi Israel ºi -a adunat puterile, ºi s`a aºezat pe pat.

3 Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S`a arãtat la Luz, în þara Canaan, ºi m`a binecuvîntat.

4 El mi -a zis: ,,Te voi face sã creºti, te voi înmulþi, ºi voi face din tine o ceatã de popoare; voi da þara aceasta seminþei tale dupã tine, ca s`o stãpîneascã pentru totdeauna.

5 Acum, cei doi fii, cari þi s`au nãscut în þara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei; Efraim ºi Manase vor fi ai mei, ca ºi Ruben ºi Simeon.

6 Dar copiii, pe cari i-ai nãscut dupã ei, vor fi ai tãi; ei vor purta numele fraþilor lor în partea lor de moºtenire.

7 La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lîngã mine, în þara Canaan, la o depãrtare bunicicã de Efrata; ºi am îngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.``

8 Israel s`a uitat la fiii lui Iosif, ºi a zis: ,,Cine sînt aceºtia?``

9 Iosif a rãspuns tatãlui sãu: ,,Sînt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.`` Israel a zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca sã -i binecuvintez.``

10 Ochii lui Israel erau îngreuiaþi de bãtrîneþã, aºa cã nu mai putea sã vadã. Iosif i -a apropiat de el; ºi Israel i -a sãrutat, ºi i -a îmbrãþiºat.

11 Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam cã am sã-þi mai vãd faþa, ºi iatã cã Dumnezeu m`a fãcut sã-þi vãd ºi sãmînþa.``

12 Iosif i -a dat la o parte de lîngã genunchii tatãlui sãu, ºi s`a aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.

13 Apoi Iosif i -a luat pe amîndoi, pe Efraim cu mîna dreaptã, la stînga lui Israel, ºi pe Manase cu mîna stîngã, la dreapta lui Israel, ºi i -a adus aproape de el.

14 Israel ºi -a întins mîna dreaptã ºi a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tînãr, iar mîna stîngã a pus -o pe capul lui Manase; înadins ºi -a încruciºat mînile astfel, cãci Manase era cel dintîi nãscut.

15 A binecuvîntat pe Iosif, ºi a zis: ,,Dumnezeul, înaintea cãruia au umblat pãrinþii mei, Avraam ºi Isaac, Dumnezeul, care m`a cãlãuzit de cînd m`am nãscut, pînã în ziua aceasta,

16 Îngerul, care m`a izbãvit de orice rãu, sã binecuvinteze pe copiii aceºtia! Ei sã poarte numele meu ºi numele pãrinþilor mei, Avraam ºi Isaac, ºi sã se înmulþeascã foarte mult în mijlocul þãrii!``

17 Lui Iosif nu i -a venit bine cînd a vãzut cã tatãl sãu îºi pune mîna dreaptã pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mîna tatãlui sãu, ca s`o ia de pe capul lui Efraim, ºi s`o îndrepte pe al lui Manase.

18 ªi Iosif a zis tatãlui sãu: ,,Nu aºa, tatã, cãci acela este cel întîi nãscut; pune-þi mîna dreaptã pe capul lui.``

19 Tatãl sãu n`a vrut, ci a zis: ,,ªtiu, fiule, ºtiu; ºi el va ajunge un popor, ºi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decît el; ºi sãmînþa lui va ajunge o ceatã de neamuri.``

20 El i -a binecuvîntat în ziua aceea, ºi a zis: ,,Numele tãu îl vor întrebuinþa Israeliþii cînd vor binecuvînta, zicînd: ,Dumnezeu sã Se poarte cu tine cum S`a purtat cu Efraim ºi cu Manase!`` ªi a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.

21 Israel a zis lui Iosif: ,,Iatã cã în curînd am sã mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, ºi vã va aduce înapoi în þara pãrinþilor voºtri.

22 Îþi dau, mai mult decît fraþilor tãi, o parte, pe care am luat -o din mîna Amoriþilor cu sabia mea ºi cu arcul meu.``