Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 48

1Бiраз уаќыт µткенде Ж‰сiпке «Єкењ ауырып жатыр» деген хабар жеттi. Ол ±лдары Манаса мен Ефремдi ертiп алып, єкесiнiњ ќасына барды.

2Жаќыпќа «Сiзге ±лыњыз Ж‰сiп келе жатыр» дегенде, ол к‰шiн жинап, тµсегiнде басын кµтерiп отырды.

3¦лына тiл ќатып:

— Ќ±дiретi к‰штi Ќ±дай маѓан Ќанахан жерiндегi Л±зда аян берiп:

4«Мен сенi µсiмтал етiп кµбейтемiн, топ-топ руларѓа айналдырамын. Мына елдi сенiњ ±рпаѓыњныњ мєњгiлiк меншiгiне сыйлаймын» деп батасын берген болатын.

5Ал ендi, мен саѓан келмей т±рѓанда Мысыр елiнде туѓан сенiњ екi ±лыњ менiкi. Ефрем мен Манаса екеуi де Рубен, Шимон сияќты µзiмнiњ ±лдарым болады.

6Кейiнiрек туатын балаларыњ сенiкi болмаќ. Алайда олардыњ (келер ±рпаќтарыныњ ‰лестерiне тиген) жерлерiнде аѓалары Ефрем мен Манасаныњ аттарымен аталатын болады.

7Мен солт‰стiк Месопотамиядан ќайтып келе жатып, Ќанахан елiнде Ефрата ќаласына таяу ќалѓанда Рахила ќайтыс болып, оны осы ќалаѓа бара жатќан жолда жерледiм, — дедi. Ал сол Ефратаныњ б‰гiнгi аты Бетлехем.


8Исраил Ж‰сiптiњ ±лдарына ќарап:

— Мыналар кiмдер? — деп с±рады.


9— Б±лар Ќ±дай маѓан сыйлаѓан екi ±лым.

— Маѓан жаќындатшы, оларѓа батамды берейiн.


10Ќартайѓандыќтан Исраилдiњ кµздерi нашар кµрушi едi. Ж‰сiп ±лдарын єкесiне жаќындатып, ол немерелерiн беттерiнен с‰йiп, ќ±шаќтады.

11Ж‰сiпке:

— ¤зiњнiњ ж‰зiњдi ќайта кµруге ‰мiтiм ‰зiлген едi. Ал Ќ±дай маѓан тiптi ±лдарыњды да кµруге б±йыртты, — дедi.


12Ж‰сiп єкесiнiњ алдында отырѓан ±лдарын оныњ ќ±шаѓынан босатып алып, оѓан жерге бас иiп таѓзым еттi.

13Ол оњ ќолымен Ефремдi ±стап Исраилдiњ сол жаѓына, ал Манасаны сол ќолымен ±стап оныњ оњ жаѓына апарып т±рѓызды.

14Алайда Исраил оњ ќолын кенжесi болса да Ефремнiњ басына, ал сол ќолын т±њѓыштыѓына ќарамастан Манасаныњ басына ќойып т±рып, екi ќолын айќастырып ±стады.

15Ж‰сiпке батасын берiп т±рып былай дедi:

— Аталарым Ыбырайым мен Ысќаќты кµз алдында ±стап µмiр с‰ргiзген, менiњ де µмiр бойы Ќорѓанышым болып келген Ќ±дай,


16барлыќ апаттан менi ќ±тќарып келген Хабаршы мына ±лдарды жарылќасын! Менiњ атым жєне аталарым Ыбырайым мен Ысќаќтыњ аттары осылар арќылы жалѓаса берiп, олар жер бетiнде кереметтей кµбейсiн!


17Єкесi оњ ќолын Ефремнiњ тµбесiне ќойѓаны Ж‰сiпке ±намады. Сондыќтан ол оњ ќолын Ефремнiњ басынан алып, Манасаныњ тµбесiне ќоймаќшы болып:


18— Єке, олай емес! Т±њѓышы мынау, оњ ќолыњызды соныњ басына ќойыњыз, — дедi.

19Бiраќ єкесi б±ѓан ќарсы шыѓып:

— ¦лым, мен оны µзiм де бiлемiн. Б±дан да халыќ шыѓып, ол да атаќты болады. Бiраќ оныњ iнiсi аѓасынан да ±лы болып, оныњ ±рпаѓынан топ-топ рулар тарайды, — дедi.

20Жаќып оларѓа батасын берiп т±рып: — Исраилдiњ ±рпаѓы бата бергенде сенiњ атыњды атап, «Ќ±дай сенi Ефрем мен Манасадай ќылсын!» деп айтатын болады, — дедi. Осылайша ол Ефремдi Манасадан жоѓары ќойды.


21Содан кейiн Исраил Ж‰сiпке:

— Бiлiп ал: жаќында мен б± д‰ниеден кетемiн. Бiраќ Ќ±дай жар болып, сендердi аталарыњныњ жерiне ќайтарады.

22Мен ќылыш-садаѓыммен аморлыќтардыњ ќолынан тартып алѓан ќырлы жерiмдi аѓаларыњныњ озаты ретiнде саѓан арнап ќалдырамын, — дедi.