Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 48

1 Ошондон кийин Жусупка: «Атањ ооруп жатат», – дешти. Ошондо ал Менаше жана Эпрайым деген эки уулун алып, атасына жљнљдє.

2 Жакыпка: «Сага уулуњ Жусуп келе жатат», – деп кабарлашты. Ысрайыл бар кєчєн жыйнап, тљшљгєнљ отурду.

3 Анан Жакып Жусупка мындай деди: «Кудуреттєє Кудай Канаан жериндеги Лузда мага келип, батасын берген.

4 Кудай мага: “Мен сени укум-тукумдуу кылам, сенден кљптљгљн элдерди жаратам, бул жерди сенин тукумуња тєбљлєк ээлик кылууга берем”, – деген.

5 Мисирге, сага келгениме чейин, сенин Мисир жеринде туулган эки уулуњ – Эпрайым менен Менаше эми менин уулдарым болот, Рубейин менен Шымон сыяктуу эле булар меники болот.

6 Сенден тљрљлљ турган, булардан кийинки балдар сеники болот. Ал балдар љз єлєштљрєндљ љз бир туугандарынын аттары менен аталышат.

7 Мен Месопотамиядан келе жатканда, Канаан жеринде, жолдо, Эфратага бир аз жете бербей, љз колумда Рахелим кљз жумду. Мен анын сљљгєн ошол жерге, Эфратага бара жаткан жолдо жашырдым, азыр ал жер Бейт-Лехем деп аталат».

8 Анан Ысрайыл Жусуптун балдарын кљрєп: «Булар кимдер?» – деп сурады.

9 Жусуп атасына: «Булар менин уулдарым, буларды Кудай мага ушул жерден берди», – деп жооп берди. Ошондо Жакып ага: «Аларды мага жакын алып келчи, мен аларга батамды берейин», – деди.

10 Карылыктан Ысрайылдын кљзєнєн курчу кетип, жакшы кљрљ албай калган эле. Жусуп уулдарын ага жакын алып келди. Жакып аларды кучактап љптє.

11 Ошондо Ысрайыл Жусупка: «Сенин жєзєњдє кљрљм деп ємєттљнгљн эмес элем, бирок Кудай мага уулдарыњды да кљрсљттє», – деди.

12 Жусуп уулдарын атасынын алдынан алып, ага башын ийип таазим этти.

13 Анан Жусуп Эпрайымды оњ колуна алып, Ысрайылдын сол колуна алып келди, Менашени сол колуна алып, Ысрайылдын оњ колуна алып келди.

14 Эпрайым кичєє болсо да, Ысрайыл оњ колун анын башына, ал эми сол колун Менашенин башына койду. Менаше тун уул экенин билип турса да, ал колдорун ошондой койду.

15 Анан Жусупка батасын берип, мындай деди: «Аталарым Ыбрайым менен Ыскак табынган Кудай, мени жаралганымдан бєгєнкєгљ чейин сактап келген Кудай,

16 мени ар кандай жамандыктан куткарган Периште бул балдарга батасын берсин. Булар менин атым менен, аталарым Ыбрайым менен Ыскактын аты менен аталышсын, жер бетинде укумдап-тукумдап кљбљйєшсєн».

17 Жусуп атасынын оњ колун Эпрайымдын башына койгонун кљрєп, капа болду. Ал Эпрайымдын башынан атасынын колун алып, Менашенин башына коймокчу болуп, атасынын колун кармады да:

18 «Ата, андай эмес! Туну – бул. Оњ колуњду мунун башына кой», – деди.

19 Бирок атасы ага макул болбой: «Билем, уулум, билем, андан да эл чыгат, ал да улуу эл болот, бирок кичєєсє андан чоњ болот, андан чоњ уруу тарайт», – деди.

20 Ысрайыл ошол кєнє аларга батасын берип, мындай деди: «Ысрайыл сенин атыњды атап: Кудай сага Эпрайым менен Менашеге кылганындай кылсын», – деп батасын берет. Ошентип, ал Эпрайымды Менашеден жогору койду.

21 Анан Ысрайыл Жусупка мындай деди: «Менин кљзєм љтєп баратат. Бирок Кудай силер менен болот, силерди ата-бабањардын жерине кайра алып барат.

22 Аморлуктардын колунан кылычым менен, жаам менен тартып алган бир тилке жерди сени бир туугандарыњан артык кљрєп, сага берем».