Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 47

1 Iosif s`a dus sã înºtiinþeze pe Faraon, ºi i -a spus: ,,Fraþii mei ºi tatãl meu au sosit din þara Canaan, cu oile ºi boii, ºi cu tot avutul lor; ºi sînt în þinutul Gosen.``

2 A luat pe cinci din fraþii lui, ºi i -a adus înaintea lui Faraon.

3 Faraon a întrebat pe fraþii lui Iosif: ,,Cu ce vã îndeletniciþi?`` Ei au rãspuns lui Faraon: ,,Robii tãi sînt pãstori, cum erau ºi pãrinþii noºtri.``

4 ªi au mai zis lui Faraon: ,,Noi am venit ca sã locuim o vreme aici în þarã, pentrucã nu mai este pãºune pentru oile robilor tãi, ºi este o mare foamete în þara Canaanului; îngãduie dar robilor tãi sã locuiascã în þinutul Gosen.``

5 Faraon a zis lui Iosif: ,,Tatãl tãu ºi fraþii tãi au venit la tine.

6 Þara Egiptului este deschisã înaintea ta; aºeazã pe tatãl tãu ºi pe fraþii tãi în cea mai bunã parte a þãrii. Sã locuiascã în þinutul Gosen; ºi dacã gãseºti printre ei oameni destoinici, pune -i în fruntea turmelor mele.``

7 Iosif a adus pe tatãl sãu Iacov, ºi l -a înfãþiºat înaintea lui Faraon. ªi Iacov a binecuvîntat pe Faraon.

8 Faraon a întrebat pe Iacov: ,,Care este numãrul zilelor anilor vieþii tale?``

9 Iacov a rãspuns lui Faraon: ,,Zilele anilor cãlãtoriei mele sînt o sutã treizeci de ani. Zilele anilor vieþii mele au fost puþine la numãr ºi rele, ºi n`au atins zilele anilor vieþii pãrinþilor mei, în timpul cãlãtoriei lor.``

10 Iacov a binecuvîntat iar㺠pe Faraon, ºi a plecat dinaintea lui Faraon.

11 Iosif a aºezat pe tatãl sãu ºi pe fraþii sãi, ºi le -a dat o moºie în þara Egiptului, în cea mai bunã parte a þãrii, în þinutul lui Ramses, cum poruncise Faraon.

12 Iosif a hrãnit cu pîne pe tatãl sãu, pe fraþii sãi, ºi pe toatã familia tatãlui sãu, dupã numãrul copiilor.

13 Nu mai era pîne în toatã þara, cãci foametea era foarte mare; þara Egiptului ºi þara Canaanului tînjeau, din pricina foametei.

14 Iosif a strîns tot argintul, care se gãsea în þara Egiptului ºi în þara Canaanului, în schimbul grîului, pe care -l cumpãrau oamenii, ºi astfel a fãcut ca tot argintul acesta sã intre în casa lui Faraon.

15 Cînd s`a sfîrºit argintul din þara Egiptului ºi din þara Canaanului, toþi Egiptenii au venit la Iosif, ºi au zis: ,,Dã-ne pîne! Pentruce sã murim în faþa ta? Cãci argint nu mai avem.``

16 Iosif a zis: ,,Daþi vitele voastre, ºi vã voi da pîne în schimbul vitelor voastre, dacã nu mai aveþi argint.``

17 ªi-au adus vitele la Iosif, ºi Iosif le -a dat pîne în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi ºi de boi, ºi în schimbul mãgarilor. Le -a dat astfel pîne în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor.

18 Dupãce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul urmãtor, ºi i-au zis: ,,Nu putem sã ascundem domnului nostru faptul cã argintul s`a sfîrºit, ºi turmele de vite au trecut în stãpînirea domnului nostru; nu mai rãmîn înaintea domnului nostru de cît trupurile ºi pãmînturile noastre.

19 Pentruce sã murim subt ochii tãi, noi ºi pãmînturile noastre? Cumpãrã-ne împreunã cu pãmînturile noastre în schimbul pînii, ºi vom fi ai domnului nostru, noi ºi pãmînturile noastre. Dã-ne sãmînþã sã sãmãnãm, ca sã trãim ºi sã nu murim, ºi sã nu ne rãmînã pãmînturile pustii.``

20 Iosif a cumpãrat pentru Faraon toate pãmînturile Egiptului; cãci Egiptenii ºi-au vîndut fiecare ogorul, pentrucã îi silea foametea. ªi þara a ajuns în stãpînirea lui Faraon.

21 Cît despre popor, l -a mutat în cetãþi, dela o margine hotarelor Egiptului pînã la cealaltã.

22 Numai pãmînturile preoþilor nu le -a cumpãrat, pentrucã era o lege a lui Faraon, datã în folosul preoþilor, cari trãiau din venitul pe care li -l dãdea Faraon: de aceea ei nu ºi-au vîndut pãmînturile.

23 Iosif a zis poporului: ,,V`am cumpãrat azi cu pãmînturile voastre, pentru Faraon; iatã, vã dau sãmînþã, ca sã puteþi sãmãna pãmîntul.

24 La vremea roadelor, veþi da a cincea parte lui Faraon; iar celelalte patru pãrþi vã vor rãmînea vouã, ca sã sãmãnaþi ogoarele, ºi sã vã hrãniþi împreunã cu copiii voºtri ºi cu cei ce sînt în casele voastre.``

25 Ei au zis: ,,Tu ne-ai scãpat viaþa! Sã cãpãtãm trecere înaintea domnului nostru, ºi vom fi robi ai lui Faraon.``

26 Iosif a fãcut din aceasta o lege, care a rãmas în picioare pînã în ziua de azi, ºi dupã care, a cincea parte din venitu pãmînturilor Egiptului este a lui Faraon; numai pãmînturile preoþilor nu sînt ale lui Faraon.

27 Israel a locuit în þara Egiptului, în þinutul Gosen. Ei s`au înstãrit, au crescut ºi s`au înmulþit foarte mult.

28 Iacov a trãit ºaptesprezece ani în þara Egiptului; ºi zilele anilor vieþii lui Iacov au fost de o sutã patruzeci ºi ºapte de ani.

29 Cînd s`a apropiat Israel de clipa morþii, a chemat pe fiul sãu Iosif, ºi i -a zis: ,,Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mîna subt coapsa mea, ºi poartã-te cu bunãtate ºi credincioºie faþã de mine: sã nu mã îngropi în Egipt.

30 Ci cînd mã voi culca lîngã pãrinþii mei, sã mã scoþi afarã din Egipt, ºi sã mã îngropi în mormîntul lor.`` Iosif a rãspuns: ,,Voi face dupã cuvîntul tãu.``

31 Iacov a zis: ,,Jurã-mi.`` ªi Iosif i -a jurat. Apoi Israel s`a plecat cu faþa pe cãpãtîiul patului.