Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 47

1Ж‰сiп перѓауынѓа барып, былай деп мєлiмдедi: «Єкем мен бауырларым ±саќты-iрiлi малдарымен, бар д‰ние-м‰лкiмен Ќанахан елiнен кµшiп келдi. Ќазiр олар Гµшен аймаѓында».

2Ертiп апарѓан бес бауырын перѓауынѓа таныстырды.

3Патша Ж‰сiптiњ бауырларынан:

— Мамандыќтарыњ ќандай? — деп с±рады. Олар:

— Таќсыр ие, бiз ата-бабаларымыз сияќты ќойшымыз.

4Б±л жерге кiрмелер ретiнде т±руѓа келiп жатырмыз. Ќанаханда аштыќ ќатты ‰деп кеткендiктен малдарымызѓа жайылатын µрiс ќалмады. Сол себептi Гµшенде т±рып ќалуымызѓа р±ќсат бере кµрiњiз, — деп жауап бердi.

5Перѓауын Ж‰сiпке былай деп б±йырды:

— Єкењ, бауырларыњ саѓан келiп жатыр.

6Мысыр елi сендер ‰шiн ашыќ. Єкењ мен бауырларыњды елдiњ ењ жаќсы жерiне ќоныстандыр: олар Гµшен аймаѓын мекендесiн! Араларында кєсiбiне ерекше ±ќыпты адамдардыњ бар екенiн бiлсењ, соларды менiњ малдарымныњ ‰стiнен ќарайтын бас баќташы етiп таѓайында!


7М±нан соњ Ж‰сiп єкесiн ертiп келiп, перѓауынѓа таныстырды. Жаќып онымен амандасќан соњ

8перѓауын:

— Сiз нешедесiз? — деп с±рады.

9Ол:

— Мен ж‰з отыз жыл кiрме ретiнде µмiр с‰рiп келемiн. ¤мiрiмнiњ жылдары єрi аз ѓана, єрi азапќа толы болды. Олар аталарымныњ бµтен елде кµшiп-ќонып ж‰рiп жасаѓан жылдарынан єлдеќайда аз, — деп жауап ќатты.

10Содан Жаќып перѓауынѓа батасын берiп, ќасынан шыѓып кеттi.


11Сонымен Ж‰сiп єкесi мен аѓа-iнiлерiн Мысырѓа ќоныстандырып, перѓауын айтќан Рамсес ќаласыныњ тµњiрегiндегi ењ жаќсы жердi олардыњ меншiгi етiп пайдалануѓа бердi.

12Ж‰сiп єкесiн, бауырларын, єкесiнiњ ‰й iшiн т‰гелiмен єр отбасыныњ ќажетiне ќарай астыќпен де ќамтамасыз еттi.

Ж±т жылдары Ж‰сiптiњ Мысырды басќаруы


13Барлыќ елде астыќ ќалмады. Ж±ттыњ µте ќатты болѓаны сондай, Мысыр мен Ќанахан елдерi аштыќтан ќ±рып кете жаздады.

14Осымен олардыњ т±рѓындары астыќ сатып алу ‰шiн ќолындаѓы бар аќшаны Ж‰сiпке µткiздi. Ол б±л ќаржыларды жинап, перѓауынныњ сарайына апарды.

15Мысыр мен Ќанахандаѓы ж±рттыњ аќшасы сарќылѓанда, мысырлыќтар т‰гелдей Ж‰сiпке келiп:

— Бiзге астыќ бере кµрiњiз. Бiз неге сiздiњ кµз алдыњызда аштан ќырылмаќпыз? Ал аќшамыз таусылды, — деп µтiндi.

16Ж‰сiп оларѓа:

— Аќшаларыњ таусылса, малдарыњды єкелiњдер. Мен оларды астыќќа айырбастап беремiн, — дедi.

17Сонда олар малдарын айдап келiп, Ж‰сiп оларѓа жылќылары, ±саќты-iрiлi малдары мен есектерiнiњ орнына астыќ бердi. Сол жылы оларды барлыќ малдарыныњ есебiнен астыќпен ќамтамасыз еттi.


18Олар Ж‰сiпке келесi жылы да келiп, µтiнiш жасады:

— Бiз аќшамыздыњ бiткенiн ѓана емес, сонымен ќатар малымыздыњ да µзiњiздiкi болѓанын ашыќ мойындаймыз. Бiзде ќожайынымызѓа ±сынатын жеке басымыз бен жерiмiзден басќа т‰к те ќалмады.

19Неге сiздiњ кµз алдыњызда µзiмiз бен жерiмiз ќ±рып кетуге тиiспiз? Бiздi жєне егiндiктерiмiздi астыќќа сатып алыњыз, сµйтiп перѓауынныњ меншiгiне айналамыз. Бiздi µлмей, тiрi ж‰рсiн, жерiмiз кеуiп ќалмасын десењiз, т±ќым бере кµрiњiз, — дедi.


20Осылайша Ж‰сiп Мысырдыњ б‰кiл егiндiк жерiн перѓауынѓа сатып алды. Аштыќ ќысќан мысырлыќтардыњ єрќайсысы егiндiгiн сатып, жер перѓауынныњ меншiгiне кµшiп,

21Мысырдыњ о шетi мен б± шетiндегi халќы т‰гел ќ±лѓа айналды.

22Ж‰сiп тек дiни ќызметкерлердiњ жерлерiн ѓана сатып алмады. Олар перѓауыннан ‰здiксiз алып т±рѓан жалаќыларымен к‰нелткендiктен оларѓа жерлерiн сатудыњ ќажетi болмады.


23Ж‰сiп халыќќа:

— Сонымен мен б‰гiн µздерiњдi, сондай-аќ егiстiк жерлерiњдi де перѓауын ‰шiн сатып алдым. Ендi сендерге жерге себетiн т±ќым беремiн.

24Б±дан былай сендер т‰скен µнiмнiњ бестен бiрiн перѓауынѓа беруге тиiссiњдер. Ќалѓан тµрт бµлiгi т±ќым ретiнде, єрi отбастарыњныњ жейтiн тамаѓы ретiнде µздерiњде ќалсын, — деп жариялады.

25Сонда халыќ:

— Сiз µмiрiмiздi саќтап ќалдыњыз. Бiзге ќожайынымыздыњ раќымы т‰ссе екен деймiз. Перѓауынныњ басыбайлы ќызметшiсi бола беремiз, — деп маќ±лдады.


26Осылайша Ж‰сiп мысырлыќтар ‰шiн жинаѓан µнiмдерiнiњ бестен бiрiн перѓауынѓа берудi зањѓа айналдырды. Б±л зањ к‰нi б‰гiнге дейiн к‰шiнде. Тек дiни ќызметкерлердiњ жерлерi ѓана перѓауынныњ меншiгiне кiрмей ќалды.

Жаќыптыњ соњѓы аманаты


27Исраилдiктер Мысырдаѓы Гµшен аймаѓына кµшiп келiп, орныѓып алѓан соњ, µсiп-µнiп, ќатты кµбейдi.


28Жаќып Мысыр елiнде он жетi жыл т±рып, жасы ж‰з ќырыќ жетiге жеттi.

29Ажалы жаќындаѓанда ол баласы Ж‰сiптi шаќыртып алып, оѓан былай дедi:

— Маѓан жаќсылыќ жасаѓыњ келсе, ќолыњды жамбасымныњ астына ќойып т±рып мынадай уєде бер: менiњ мєйiтiмдi Мысырда ќалдырмайсыњ! Маѓан деген с‰йiспеншiлiгiњ мен адалдыѓыњныњ белгiсi сол болсын.

30Аталарымныњ ќасына жатќым келедi; с‰йегiмдi Мысырдан єкетiп, олар жатќан ќабiрге апарып ќой! — Ж‰сiп:

— Айтќаныњызды орындаймын, — деп сµз бердi.

31Жаќып:

— Маѓан антыњды бер! — деген соњ Ж‰сiп оѓан ант бердi. Сонда Исраил басын таяѓына с‰йеп т±рып Ќ±дайѓа ѓибадат еттi.