Кыргыз тилиндеги Библия

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
&. Башт. Чыг. Леб. Сан. Мыйз. Жаш. Башк. Рут Руф. 1Шем. 2Шем. 1Пад. 2Пад. 1Жылн. 2Жылн. Эзра Ездр. Нек. Эст. Аюб Иов. Заб. Накыл Прит. Нас. Ыр. Ыш. Жер. Жер. Жез. Дан. Ош. Жоел Иоил. Ам. Об. Жун. Мих. Нак. Хаб. Сеп. Акай Агг. Зах. Мал. Матф. Мар. Лук. Жкн. Элч. Жкп. 1Пет. 2Пет. 1Жкн. 2Жкн. 3Жкн. Жєй. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Эф. Фил. Кол. 1Тес. 2Тес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Эвр. Аян Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 Кыргыз тилиндеги Библия

Башталыш 47

1 Жусуп фараонго келип, мындай деп кабарлады: «Канаан жеринен атам менен бир туугандарым майда жана бодо малы менен, љздљрєнєн бардык мал-мєлкє менен келишти. Азыр алар Гошен жеринде».

2 Анан ал бир туугандарынын арасынан бешљљнє алып барып, фараонго тааныштырды.

3 Ошондо фараон анын бир туугандарынан: «Силердин кесибињер эмне?» – деп сурады. Алар фараонго: «Сенин кулдарыњ биз да, аталарыбыз да койчубуз», – деп жооп беришти.

4 Алар фараонго: «Биз бул жерге жашаганы келдик, анткени кулдарыњдын малына жайыт жок, Канаан жеринде катуу ачарчылык болуп жатат. Ошондуктан кулдарыња Гошен жеринде жашоого уруксат бер», – дешти.

5 Ошондо фараон Жусупка кайрылып, мындай деди: «Атањ менен бир туугандарыњ сага келди.

6 Мисир жери кол астыњда. Атањ менен бир туугандарыњды эњ жакшы жерге жайгаштыр. Алар Гошен жеринде жашашсын. Эгерде алардын арасында жљндљмдєє кишилер бар экенин билсењ, аларды менин малымдын єстєнљн кљз салуучу кылып дайында».

7 Анан Жусуп атасы Жакыпты фараонго алып келип тааныштырды. Жакып фараонго батасын берди.

8 Фараон Жакыптан: «Канча жашка келдињ?» – деп сурады.

9 Жакып фараонго: «Жер бетинде келгин болуп жашаганыма жєз отуз жыл болду. Ата-бабаларымдын жер бетинде келгин болуп жашаган жашына жеткен жокмун, аз жашадым, азаптуу кєндљрдє љткљрдєм», – деди.

10 Жакып фараонго батасын берип, фараондукунан чыкты.

11 Ошентип, Жусуп атасы менен бир туугандарын Мисир жерине жайгаштырып, фараон айткандай, жер соорусу Раамсес аймагын алардын энчисине берди.

Ачарчылык

12 Жусуп атасы менен бир туугандарын, атасынын бєт єй-бєлљсєн ар бир єй-бєлљдљгє кишинин санына жараша эгин менен камсыз кылып турду.

13 Ачарчылык аябай кєч алгандыктан, бєт жер жєзєндљ эгин тєгљнєп, Мисир жери да, Канаан жери да жабыркады.

14 Жусуп эгин сатып, Мисир жери менен Канаан жериндеги кємєштєн баарын жыйнап, фараондун єйєнљ киреше кылып киргизди.

15 Ошентип, кємєш Мисир жери менен Канаан жеринде тєгљндє. Мисирликтердин бардыгы Жусупка келип: «Бизге нан бер, сенин алдыњда љлгљнєбєздєн эмне кереги бар, анткени кємєшєбєз тєгљндє», – дешти.

16 Жусуп аларга: «Кємєшєњљр тєгљнсљ, малыњарды айдап келгиле, эгинди малга айырбаштайм», – деди.

17 Ошондо алар Жусупка малдарын айдап келишти. Жусуп аларга жылкыларынын, майда жана бодо малдарынын, эшектеринин ордуна эгин берип турду. Ал жылы аларды берген малынын ордуна эгин менен камсыз кылып турду.

18 Ошентип, ал жыл да љттє. Кийинки жылы да алар Жусупка келип: «Мырзабыздан жашырбайбыз, кємєшєбєз тєгљндє, бєт малыбыз да мырзабыздын колунда. Мырзабыздын алдында љзєбєз менен жерибизден башка эч нерсебиз калган жок.

19 Сенин кљз алдыњда љзєбєз љлєп, жерибиздин ээн калганынын эмне кереги бар? Љзєбєздє да, жерибизди да эгинге сатып ал. Биз жерибиз менен фараонго кул бололу, љлбљй тирєє калышыбыз єчєн, жерибиз ээн калбашы єчєн, бизге єрљн бер», – дешти.

20 Ошондо Жусуп бєткєл Мисир жерин сатып алып, фараондун карамагына љткљрдє. Ачарчылык кыйнагандыктан, мисирликтердин баары љз талааларын сатышты. Ошентип, жер фараондун карамагына љттє.

21 Фараон Мисирдин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элди кул кылып алды.

22 Жусуп буткана кызматчыларынын гана жерлерин сатып алган жок, анткени буткана кызматчылары фараондон жер алууга тийиш эле. Алар фараон берген жер менен оокат кылышкан, ошондуктан жерлерин сатышкан жок.

23 Ошондо Жусуп элге кайрылып: «Мына эми мен силерди да, жерињерди да фараондун карамагына љткљрдєм. Мына бул єрљндє алып, жерињерге эккиле.

24 Тєшємдє жыйнаганыњардан кийин, анын бештен бир бљлєгєн фараонго бергиле, ал эми тљрт бљлєгє талаага сепкенињерге, љзєњљр жегенињерге, єйєњљрдљ жашагандарыњарга, балдарыњардын жегенине калсын», – деди.

25 Алар Жусупка: «Сен биздин љмєрєбєздє сактап калдыњ. Мырзабыздын алдында ырайым табалы, фараонго кул бололу», – дешти.

26 Ошентип, Жусуп Мисир жеринде бєгєнкє кєнгљ чейин кєчєндљ болгон мындай мыйзам чыгарды: «Фараонго таандык болбогон буткана кызматчыларынын жеринен башка жерлерден алынган тєшємдєн бештен бир бљлєгє фараонго берилсин».

Жусуптун ант бериши

27 Ысрайыл Мисирдеги Гошен жерине отурукташып калгандан кийин, укумдап-тукумдап, абдан кљбљйдє.

28 Жакып Мисир жеринде он жети жыл жашап, жєз кырк жети жашка чыкты.

29 Ысрайылдын љлљр убагы жакындаганда, уулу Жусупту чакырып, мындай деди: «Эгерде мен сенин алдыњда ырайым тапкан болсом, мага ырайым жана акыйкаттык кылып, сенин сљљгєњдє Мисирге калтырбайм деп, колуњду саныма коюп ант бер.

30 Ата-бабаларым жаткан жерге жатайын, мени Мисирден алып чыгып, ошолордун кљрєстљнєнљ кой». Жусуп атасына: «Айтканыњдай кылам», – деди.

31 Атасы ага: «Ант бер», – деди. Баласы ага ант берди. Ысрайыл тљшљгєнєн башында тизесин бєктє.