Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 46

1 Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-ªeba, ºi a adus jertfe Dumnezeului tatãlui sãu Isaac.

2 Dumnezeu a vorbit lui Israel, într`o vedenie noaptea, ºi a zis: ,,Iacove! Iacove!`` Israel a rãspuns: ,,Iatã-mã!``

3 ªi Dumnezeu a zis: ,,Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul tatãlui tãu. Nu te teme sã te pogori în Egipt, cãci acolo te voi face sã ajungi un neam mare.

4 Eu însumi Mã voi pogorî cu tine în Egipt, ºi Eu însumi te voi scoate iar㺠de acolo; iar Iosif îþi va închide ochii.``

5 Iacov a pãrãsit Beer-ªeba; ºi fiii lui Israel au pus pe tatãl lor Iacov, cu copilaºii ºi nevestele lor, în carele pe cari le trimesese Faraon ca sã -l ducã.

6 ªi-au luat ºi turmele ºi averile, pe cari le agonisiserã în þara Canaanului. ªi Iacov s`a dus în Egipt, cu toatã familia lui.

7 A luat cu el în Egipt pe fiii lui ºi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui ºi pe fiicele fiilor lui, ºi pe toatã familia lui.

8 Iatã numele fiilor lui Israel, cari au venit în Egipt. Iacov ºi fiii lui. Întîiul nãscut al lui Iacov: Ruben.

9 Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi.

10 -Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu dintr`o femeie Cananitã.

11 -Fiii lui Levi: Gherºon, Chehat, ºi Merari. -

12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, ªela, Pereþ ºi Zarah; dar Er ºi Onan au murit în þara Canaanului. Fiii lui Pereþ au fost: Heþron ºi Hamul. -

13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov ºi ªimron. -

14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon ºi Iahleel.

15 Aceºtia sînt fiii, pe cari i -a nãscut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreunã cu fiicã-sa Dina. Fiii ºi fiicele lui alcãtuiau în totul treizeci ºi trei de inºi.

16 Fiii lui Gad: Þifion, Haggi, ªuni, Eþbon, Eri, Arodi ºi Areeli. -

17 Fiii lui Aºer: Imna, Iºva, Iºvi ºi Beria; ºi Serah, sora lor. ªi fiii lui Beria: Heber ºi Malchiel.

18 Aceºtia sînt fiii Zilpei, pe care o dãduse Laban fetei sale Lea; pe aceºtia i -a nãscut ea lui Iacov. În totul ºaisprezece inºi.

19 Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif ºi Beniamin. -

20 Lui Iosif i s`au nãscut, în þara Egiptului: Manase ºi Efraim, pe cari i -a nãscut Asnat fata lui Poti-Fera, preotul lui On. -

21 Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Aºbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roº, Mupim, Hupim ºi Ard.

22 Aceºtia sînt fiii Rahelei, pe cari i -a nãscut lui Iacov. În totul patrusprezece inºi.

23 Fiii lui Dan: Huºim.

24 Fiii lui Neftali: Iahþeel, Guni, Ieþer ºi ªilem.

25 Aceºtia sînt fiii Bilhei, pe care o dãduse Laban fetei sale Rahela; ºi pe aceºtia i -a nãscut ea lui Iacov. În totul, ºapte inºi.

26 Sufletele cari au venit cu Iacov în Egipt ºi cari ieºiserã din el, erau în totul ºasezeci ºi ºase, fãrã sã numãrãm nevestele fiilor lui Iacov.

27 ªi Iosif avea doi fii, cari i se nãscuserã în Egipt. -Toate sufletele din familia lui Iacov, cari au venit în Egipt, erau în numãr de ºaptezeci.

28 Iacov a trimes pe Iuda înainte la Iosif, ca sã -i dea de ºtire sã -i iasã înainte în Gosen.

29 ªi au venit în þinutul Gosen. Iosif ºi -a pregãtit carul ºi s`a suit ca sã se ducã în Gosen, în întîmpinarea tatãlui sãu Israel. Cum l -a vãzut, s`a aruncat pe gîtul lui, ºi a plîns multã vreme pe gîtul lui.

30 Israel a zis lui Iosif: ,,Acum pot sã mor, fiindcã þi-am vãzut faþa, ºi tu tot mai trãieºti.``

31 Iosif a zis fraþilor sãi ºi familiei tatãlui sãu: ,,Mã duc sã înºtiinþez pe Faraon, ºi sã -i spun: ,Fraþii mei ºi familia tatãlui meu, cari erau în þara Canaan, au venit la mine.

32 Oamenii aceºtia sînt pãstori, cãci cresc vite; ei ºi-au adus oile ºi boii, ºi tot ce este al lor.``

33 ªi, cînd vã va chema Faraon ºi vã va întreba: ,,Cu ce vã îndeletniciþi?``

34 voi sã rãspundeþi: ,,Robii tãi au crescut vite, din tinereþa noastrã pînã acum, atît noi cît ºi pãrinþii noºtri.` În felul acesta, veþi locui în þinutul Gosen, cãci toþi pãstorii sînt o urîciune pentru Egipteni.``