Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 46

1Исраил ќасындаѓы барлыќ ж±ртын мал-м‰лiктерiмен ертiп алып, жолѓа шыќты. Ол Бер-Шебаѓа келгенде єкесi Ысќаќ сиынѓан Ќ±дайѓа арнап ќ±рбандыќ жасады.

2Сонда Ќ±дай оѓан т‰нде аян берiп:

— Жаќып! Жаќып! — деп шаќырды. Ол:

— Тыњдап т±рмын, — деп жауап ќатты.


3— Мен Ќ±даймын, єкењ мойынс±нѓан Тєњiрмiн. Мысырѓа кµшiп барудан ќорыќпа, сенi сол жерде ‰лкен халыќќа айналдырамын.

4Мен саѓан Мысырда да жар болып, сенi ќайтадан Ќанахан елiне ¤зiм алып келемiн. Ќайтыс болѓанда кµзiњдi ж±мѓызатын Ж‰сiп болады, — дедi.


5Осылай Жаќып Бер-Шебадан жолѓа шыќты. ¦лдары оныњ µзiн де, олардыњ балалары мен єйелдерiн де перѓауын жiберген к‰ймелерге отырѓызды.

6Ќанахан елiнде жинап алѓан малдарын, д‰ние-м‰лiктерiн алып, Жаќып пен оныњ ‰рiм-б±таѓы —

7±лдары мен немере ±лдары, ќыздары мен немере ќыздары барлыѓы да Мысырѓа кµшiп барды.


8Мысырѓа кµшiп барѓан Исраилдiњ (яѓни Жаќыптыњ) ±лдарыныњ аттары тµмендегiдей:

Жаќыптыњ т±њѓыш ±лыныњ аты Рубен.


9Рубеннiњ ±лдары: Ханох, Паллу, Хезрон, Ќарми.


10Шимонныњ ±лдары: Емуел, Ямин, Яхин, Зохар жєне Саул, ол ќанахандыќ єйелден туѓан едi.


11Леуiнiњ ±лдары: Герсон, Ќахат, Мерари.


12ЯЋуданыњ ±лдары: Ер, Онан, Шелах, Парес жєне Зарах. Ер мен Онан Ќанахан жерiнде ќайтыс болѓан едi. Парестiњ ±лдары: Хезрон мен Хамул.


13Исашардыњ ±лдары: Тола, Пуа, Ишоб, Шимрон.


14Забулонныњ ±лдарыныњ аттары: Серед, Елон, Яхлел.


15Б±лар Лияныњ Жаќыпќа солт‰стiк Месопотамияда туып берген ±лдары. Дина есiмдi ќыздары да сол жерде д‰ниеге келдi. Барлыѓын ќосќанда Жаќып пен Лиядан тараѓандар отыз ‰ш ±рпаќ болды.


16Ѓадтыњ ±лдары: Сифион, Хаги, Шуни, Езбон, Ери, Ароди, Арели.


17Аширдыњ ±лдары: Имна, Ишуах, Ишуи, Берия жєне олардыњ ќарындастары Серах. Берияныњ ±лдары: Хебер мен Малхиел.


18Б±лар Лабанныњ ќызы Лияѓа к‰тушi к‰њ ретiнде берген Зилпаныњ ±лдары; Зилпадан Жаќыптыњ осы он алты ±рпаѓы тарады.


19Жаќыптыњ єйелi Рахиланыњ ±лдарыныњ аттары: Ж‰сiп пен Бунямин.

20Мысырда Ж‰сiптiњ Манаса мен Ефрем есiмдi ±лдары д‰ниеге келдi. Б±ларды Он ќаласындаѓы дiни ќызметкер Потифердiњ ќызы Асенет туды.


21Буняминнiњ ±лдары: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Наѓыман, Ехи, Рош, Мупiм, Хупiм, Ард.


22Б±лар Рахиланыњ Жаќыпќа туып берген ±лдары мен олардан тараѓандар — барлыѓы он тµрт ±рпаќ.


23Данныњ ±лыныњ аты: Хушим.


24Нафталимныњ ±лдары: Яхзиел, Гуни, Езер жєне Шилем.


25Б±лар Лабанныњ ќызы Рахилаѓа к‰тушi к‰њi ретiнде берген Балханыњ ±лдары; Балхадан Жаќыптыњ осы жетi ±рпаѓы тарады.


26Жаќыпќа ерiп Мысырѓа кµшiп барѓан ±рпаќтары, келiндерiн ќоспаѓанда, алпыс алты жан едi.

27Ж‰сiптiњ Мысырда туѓан ±лдары екеу. Осылайша Жаќыптыњ Мысырѓа кµшiп келген б‰кiл ‰рiм-б±таѓыныњ саны µзiн ќосќанда жетпiс болды.

Жаќыптыњ Ж‰сiппен кездесуi


28Гµшендегi ќоныстарын кµрсету ‰шiн Жаќып Ж‰сiпке алдын ала ЯЋуданы жiбердi. Осылайша кµш Гµшен аймаѓына жетiп,

29Ж‰сiп те к‰ймесiн жегiп, єкесi Исраилдi ќарсы алу ‰шiн Гµшенге ќарай беттедi. Єкесiн кµргенде оны мойнынан ќ±шаќтап т±рып ±заќ жылады.

30Исраил Ж‰сiпке: «Ендi мен µлсем де болады, сенiњ тiрi екенiње кµзiм жеттi», — дедi.

31Аќырында Ж‰сiп бауырларына жєне єкесiнiњ ‰йiндегi адамдарѓа былай дедi:

— Мен перѓауынѓа барып, мынаны айтпаќпын: «Ќанахан елiнен маѓан бауырларым жєне єкемнiњ ‰й iшi кµшiп келдi.

32Олар баќташылар, сондыќтан ±саќты-iрiлi малдарын жєне барлыќ иелiктерiн бiрге ала келдi».

33Егер перѓауын сендердi µзiне шаќырып, кєсiптерiњ туралы с±рай ќалса,

34сендер: «Таќсыр ие, бiз ата-бабаларымыз сияќты бала кезiмiзден берi мал баѓушылармыз» деп жауап берiњдер. Сонда ол сендерге Гµшен аймаѓында ќалуѓа р±ќсат бередi. ¤йткенi мысырлыќтар ‰шiн ±саќ мал баѓушылар жиiркенiштi, — дедi.