Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 45

1 Iosif nu s`a mai putut stãpîni înaintea tuturor celor ce -l înconjurau. ªi a strigat: ,,Scoateþi afarã pe toatã lumea.`` ªi n`a mai rãmas nimeni cu Iosif, cînd s`a fãcut cunoscut fraþilor sãi.

2 A izbucnit într`un plîns aºa de tare cã l-au auzit Egiptenii ºi casa lui Faraon.

3 Iosif a zis fraþilor sãi: ,,Eu sînt Iosif! Mai trãieºte tatãl meu?`` Dar fraþii lui nu i-au putut rãspunde, aºa de încremeniþi rãmãseserã înaintea lui.

4 Iosif a zis fraþilor sãi: ,,Apropiaþi-vã de mine.`` ªi ei s`au apropiat. El a zis: ,,Eu sînt fratele vostru Iosif, pe care l-aþi vîndut ca sã fie dus în Egipt.

5 Acum, nu vã întristaþi ºi nu fiþi mîhniþi cã m`aþi vîndut ca sã fiu adus aici, cãci ca sã vã scap viaþa m`a trimes Dumnezeu înaintea voastrã.

6 Iatã sînt doi ani decînd bîntuie foametea în þarã; ºi încã cinci ani, nu va fi nici arãturã, nici seceriº.

7 Dumnezeu m`a trimes înaintea voastrã ca sã vã rãmînã sãmînþa vie în þarã, ºi ca sã vã pãstreze viaþa printr`o mare izbãvire.

8 Aºa cã nu voi m`aþi trimes aici, ci Dumnezeu; El m`a fãcut ca un tatã al lui Faraon, stãpîn peste toatã casa lui, ºi cîrmuitorul întregei þãri a Egiptului.

9 Grãbiþi-vã de vã suiþi la tatãl meu, ºi spuneþi -i: ,,Aºa a vorbit fiul tãu Iosif: ,Dumnezeu m`a pus domn peste tot Egiptul; pogoarã-te la mine ºi nu zãbovi!

10 Vei locui în þinutul Gosen, ºi vei fi lîngã mine, tu, fiii tãi, ºi fiii fiilor tãi, oile tale ºi boii tãi, ºi tot ce este al tãu.

11 Acolo te voi hrãni, cãci vor mai fi încã cinci ani de foamete; ºi astfel nu vei pieri, tu, casa ta, ºi tot ce este al tãu.

12 Voi vedeþi cu ochii voºtri, ºi fratele meu Beniamin vede cu ochii lui cã eu însumi vã vorbesc.

13 Istorisiþi tatãlui meu toatã slava pe care o am în Egipt, ºi tot ce aþi vãzut; ºi aduceþi aici cît mai curînd pe tatãl meu.``

14 El s`a aruncat pe gîtul fratelui sãu Beniamin, ºi a plîns; ºi Beniamin a plîns ºi el pe gîtul lui.

15 A îmbrãþiºat de asemenea pe toþi fraþii lui, plîngînd. Dupã aceea, fraþii lui au stat de vorbã cu el.

16 S`a rãspîndit vestea în casa lui Faraon cã au venit fraþii lui Iosif; lucrul acesta a plãcut lui Faraon ºi slujitorilor lui.

17 Faraon a zis lui Iosif: ,,Spune fraþilor tãi: ,Iatã ce sã faceþi: ,Încãrcaþi-vã dobitoacele, ºi plecaþi în þara Canaanului;

18 luaþi pe tatãl vostru ºi familiile voastre, ºi veniþi la mine. Eu vã voi da ce este mai bun în þara Egiptului, ºi veþi mînca grãsimea þãrii.

19 Ai poruncã sã le spui: ,,Aºa sã faceþi! Luaþi-vã din þara Egiptului carã pentru pruncii voºtri ºi pentru nevestele voastre; aduceþi pe tatãl vostru, ºi veniþi.

20 Sã nu vã parã rãu de ceeace veþi lãsa; cãci tot ce este mai bun în þara Egiptului va fi pentru voi.``

21 Fiii lui Israel au fãcut aºa. Iosif le -a dat carã, dupã porunca lui Faraon; le -a dat ºi merinde pentru drum.

22 Le -a dat la toþi haine de schimb, iar lui Beniamin i -a dat trei sute de sicli de argint ºi cinci haine de schimb.

23 Tatãlui sãu i -a trimes zece mãgari încãrcaþi cu ce era mai bun în Egipt, ºi zece mãgãriþe încãrcate cu grîu, pîne ºi merinde, pentru ca sã aibã pe drum.

24 Apoi a dat drumul fraþilor sãi, cari au plecat; ºi le -a zis: ,,Sã nu vã certaþi pe drum.``

25 Ei au ieºit din Egipt, ºi au ajuns în þara Canaanului, la tatãl lor Iacov.

26 ªi i-au spus: ,,Iosif tot mai trãieºte, ºi chiar el cîrmuieºte toatã þara Egiptului.`` Dar inima lui Iacov a rãmas rece, pentrucã nu -i credea.

27 Cînd i-au istorisit însã tot ce le spusese Iosif, ºi a vãzut carele pe cari le trimesese Iosif ca sã -l ducã, duhul tatãlui lor, Iacov, s`a înviorat.

28 ªi Israel a zis: ,,Destul! Fiul meu Iosif tot mai trãieºte! Vreau sã mã duc sã -l vãd înainte de moarte.``