Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 45

1Сонда Ж‰сiп айналасында т±рѓан ќызметшiлерiнiњ алдында µзiн ±стай алмай, оларѓа: «Бєрiњ де кетiњдер ќасымнан!» — деп айќайлап жiбердi. Ж‰сiп бауырларына µзiнiњ кiм екенiн айтќанда ќасында бµтен ешкiм де ќалмады.

2Оныњ дауыстап жылаѓаны соншалыќты, соны сырттаѓы мысырлыќтар да естiп, б±л туралы хабар перѓауынныњ сарайына да жеттi.

3Ж‰сiп бауырларына ќарап:

— Мен Ж‰сiппiн ѓой! Єкем шынында да єлi к‰нге дейiн тiрi ме? — деп с±рады. Бiраќ олар оныњ алдында ќатты абыржып ќалѓандыќтан жауап бере алмады.

4Оларѓа: — Маѓан жаќындањдар! — деп, олар ќасына келгенде мынаны айтты:

5Ал ендi ештењенi уайымдамањдар, менi осында сатып жiбердiк деп µздерiњдi кiнєламањдар! ¤йткенi Ќ±дайдыњ ¤зi менi осы жерге µмiрлерiњдi саќтап ќалу ‰шiн сендерден б±рын жiбердi.

6Елдi аштыќ жайлаѓалы екi жыл µттi, ендi келесi бес жыл бойы да жер µњделiп, астыќ егiлмейдi.

7¦рпаќтарыњныњ жер бетiндегi µмiрiн жалѓастыру ‰шiн сендердi ±лы iспен ќ±тќарып, аман-есен ќалдыру ‰шiн Ќ±дай менi сендерден б±рын жiбердi.


8Осылайша сендер емес, Ќ±дай менi б±л жерге жiбердi. Ол менi перѓауынѓа бас уєзiр ќылып таѓайындап, сарайына ќожайын, б‰кiл Мысыр елiне билеушi еттi.

9Ендi сендер тезiрек єкеме жетiп, оѓан мына сµздерiмдi жеткiзiњдер: «¦лыњыз Ж‰сiп сiзге былай деп сєлем жолдайды: Ќ±дай менi б‰кiл Мысыр елiнiњ ємiршiсi етiп ќойды. Кµп кешiкпей кµшiп келiп,

10Гµшен аймаѓына ќоныстаныњыз. Сонда балаларыњыз, немерелерiњiз, iрiлi-±саќты малдарыњыз жєне бар д‰ние-м‰лкiњiзбен бiрге менiњ ќасымда т±рыњыз.

11Сiзге сол жерде ќарайласпаќпын, µйткенi аштыќ єлi де бес жылѓа созылады. Егер олай етпесењiз µзiњiз, ‰й iшiњiз жєне барлыќ адамдарыњыз жоќшылыќќа ±шырайсыздар».


12Мiне, µздерiњ де, iнiм Бунямин де µз кµздерiњмен кµрiп т±рсыњдар: сендермен сµйлесiп т±рѓан мен Ж‰сiппiн!

13Єкеме менi м±нда ќалай ќадiрлейтiнi жєне µздерiњ кµрiп, бiлген басќа нєрселер туралы да айтып берiњдер! Тезiрек барып, єкемдi осында жеткiзiњдер! — дедi де,

14бiрге туѓан iнiсi Буняминдi мойнынан ќ±шаќтап егiле жылады, ол да ќ±шаќтап жылай бердi.

15Ж‰сiп барлыќ аѓаларыныњ да беттерiнен с‰йiп, ќ±ша жылады. Б±дан кейiн аѓалары онымен сµйлесе бастады.


16Ж‰сiптiњ бауырлары келiптi деген хабар сарайѓа жеткенде, перѓауын мен оныњ нµкерлерi б±ѓан ќуанып ќалды.

17Патша Ж‰сiпке:

— Сен бауырларыња мынаны айт: «Есектерiње астыќ артып алып, Ќанахан елiне тартыњдар.

18Сонан соњ єкелерiњ мен отбасыларыњды алып, маѓан келiњдер. Сендерге жердiњ µнiмiн жеу ‰шiн Мысыр елiнiњ ењ жаќсы бµлiгiн беремiн».

19Оларѓа мiндеттi т‰рде таѓы да былай де: «Єйелдерiње, балаларыња арнап Мысырдан к‰ймелер ала кетiп, єкелерiњдi µз ж±ртымен осы жерге кµшiрiп єкелiњдер.

20Ол жаќтаѓы д‰ние-м‰лiктерiњдi ойлап уайымдамањдар, µйткенi Мысырдыњ ењ жаќсысы сендердiкi болады», — дедi.


21Исраилдiњ ±лдары б±л айтылѓандармен келiстi. Перѓауынныњ б±йрыѓы бойынша Ж‰сiп оларѓа к‰ймелер жєне жол азыќ бердi.

22Єрќайсысына бiр-бiрден шапан жауып, Буняминге ‰ш ж‰з мысќал к‰мiс жєне бес єдемi шапан сыйлады.

23Ал єкесiне арнап он есекке артып, Мысырдыњ ењ жаќсы заттарын, таѓы он ±рѓашы есекке тиеп, астыќ, нан, жол азыќ жiбердi.

24Ж‰сiп аѓаларымен ќоштасып, сапарѓа шыѓарып салды. Кетерiнде оларѓа: «Жолда бiр-бiрiњмен ±рсыспањдар!» — деп ескерттi.


25Олар Мысырдан шыѓып, Ќанахан елiне єкелерi Жаќыпќа келгенде,

26оѓан: «Ж‰сiп тiрi екен! Ол б‰кiл Мысырдыњ ємiршiсi!» — деген хабарды жеткiздi. Ал ±лдарыныњ айтќандарына сенетiндей Жаќыптыњ ж‰регi б‰лк етпедi.

27Олардан Ж‰сiптiњ сµздерiнiњ бєрiн естiп, жiберген к‰ймелерiн кµргеннен кейiн ѓана Жаќып (Исраил) µз-µзiне келiп, есiн жинай бастады да:

28«Кµзiм жеттi: ±лым Ж‰сiп єлi тiрi екен. Мен сонда барып, оны µлмей т±рѓанымда кµрiп ќалайын!» — деп шештi.