Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 44

1 Iosif a dat urmãtoarea poruncã economului casei lui: ,,Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cît vor putea sã ducã, ºi pune argintul fiecãruia la gura sacului sãu.

2 Sã pui ºi paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tînãr, împreunã cu argintul cuvenit pentru preþul grîului lui``. Economul a fãcut cum îi poruncise Iosif.

3 Dimineaþa, cum s`a crãpat de ziuã, au dat drumul oamenilor acestora împreunã cu mãgarii lor.

4 Dar abia ieºiserã din cetate, ºi nu se depãrtaserã deloc de ea, cînd Iosif a zis economului sãu: ,,Scoalã-te, aleargã dupã oamenii aceia; ºi, cînd îi vei ajunge, sã le spui: ,Pentruce aþi rãsplãtit binele cu rãu?

5 De ce aþi furat paharul din care bea domnul meu, ºi de care se slujeºte pentru ghicit? Rãu aþi fãcut cã v`aþi purtat astfel.``

6 Economul i -a ajuns, ºi le -a spus aceste cuvinte.

7 Ei i-au rãspuns: ,,Domnule, pentruce vorbeºti astfel? Sã fereascã Dumnezeu pe robii tãi sã fi sãvîrºit o asemenea faptã!

8 Iatã, noi þi-am adus din þara Canaanului argintul, pe care l-am gãsit la gura sacilor noºtri; cum am fi putut sã furãm argint sau aur din casa domnului tãu?

9 Sã moarã acela dintre robii tãi la care se va gãsi paharul, ºi noi înºine sã fim robi ai domnului nostru!``

10 El a zis: ,,Fie dupã cuvintele voastre! Acela la care se va gãsi paharul, sã fie robul meu; iar voi veþi fi nevinovaþi.``

11 Îndatã, ºi -a pogorît fiecare sacul la pãmînt. Fiecare ºi -a deschis sacul.

12 Economul i -a scotocit, începînd cu cel mai în vîrstã ºi sfîrºind cu cel mai tînãr; ºi paharul a fost gãsit în sacul lui Beniamin.

13 Ei ºi-au rupt hainele, ºi -a încãrcat fiecare mãgarul, ºi s`au întors în cetate.

14 Iuda ºi fraþii lui au ajuns la casa lui Iosif, pe cînd era el încã acolo, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.

15 Iosif le -a zis: ,,Ce faptã aþi fãcut? Nu ºtiþi cã un om ca mine are putere sã ghiceascã?``

16 Iuda a rãspuns: ,,Ce sã mai spunem domnului nostru? Cum sã mai vorbim? Cum sã ne mai îndreptãþim?`` Dumnezeu a dat pe faþã nelegiuirea robilor tãi. Iatã-ne robi ai domnului nostru: noi, ºi acela la care s`a gãsit paharul.``

17 Dar Iosif a zis: ,,Sã mã fereascã Dumnezeu sã fac aºa ceva! Omul la care s`a gãsit paharul, va fi robul meu; dar voi, suiþi-vã înapoi în pace la tatãl vostru.``

18 Atunci Iuda s`a apropiat de Iosif, ºi a zis: ,,Te rog, domnul meu, dã voie robului tãu sã spunã o vorbã domnului meu, ºi sã nu te mînii pe robul tãu! Cãci tu eºti ca Faraon.

19 Domnul meu a întrebat pe robii sãi, zicînd: ,,Mai trãeºte tatãl vostru, ºi mai aveþi vreun frate?``

20 Noi am rãspuns domnului meu: ,,Avem un tatã bãtrîn, ºi un frate tînãr, copil fãcut la bãtrîneþa lui; bãiatul acesta avea un frate care a murit, ºi care era dela aceeaº mamã; el a rãmas singur, ºi tatãl lui îl iubeºte.``

21 Tu ai spus robilor tãi: ,,Aduceþi -l la mine ca sã -l vãd cu ochii mei.``

22 Noi am rãspuns domnului meu: ,,Bãiatul nu poate pãrãsi pe tatãl sãu; dacã -l va pãrãsi, tatãl sãu are sã moarã.``

23 Tu ai spus robilor tãi: ,,Dacã nu se va pogorî ºi fratele vostru împreunã cu voi, sã nu-mi mai vedeþi faþa.``

24 Cînd ne-am suit la tatãl meu, robul tãu, i-am spus cuvintele domnului meu.

25 Tatãl nostru a zis: ,,Duceþi-vã iar㺠sã ne cumpãraþi ceva merinde.``

26 Noi am rãspuns: ,,Nu putem sã ne ducem; dar dacã fratele nostru cel tînãr va fi cu noi, ne vom duce; cãci nu putem vedea faþa omului aceluia, de cît dacã fratele nostru cel tînãr va fi cu noi.``

27 Robul tãu, tatãl nostru, ne -a zis: ,,Voi ºtiþi cã nevastã-mea mi -a nãscut doi fii.

28 Unul a ieºit dela mine, ºi cred cã a fost sfîºiat negreºit de fiare, cãci nu l-am mai vãzut pînã astãzi.

29 Dacã-mi mai luaþi ºi pe acesta, ºi i se va întîmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veþi pogorî bãtrîneþele în locuinþa morþilor.``

30 Acum, dacã mã voi întoarce la robul tãu, tatãl meu, fãrã sã avem cu noi bãiatul de sufletul cãruia este nedeslipit sufletul lui,

31 el are sã moarã, cînd va vedea cã bãiatul nu este; ºi robii tãi vor pogorî cu durere în locuinþa morþilor bãtrîneþele robului tãu, tatãl nostru.

32 Cãci robul tãu s`a pus chez㺠pentru copil, ºi a zis tatãlui meu: ,,Dacã nu -l voi aduce înapoi la tine, vinovat sã fiu pentru totdeauna faþã de tatãl meu.``

33 Îngãduie, dar, te rog, robului tãu sã rãmînã în locul bãiatului, ca rob al domnului meu; iar bãiatul sã se suie înapoi cu fraþii sãi.

34 Cum mã voi putea sui eu la tatãl meu, dacã bãiatul nu este cu mine? Ah! sã nu vãd mîhnirea tatãlui meu!``