Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 44

1Кейiн Ж‰сiп ‰й басќарушысына мынадай тапсырма бердi: «Жiгiттердiњ ќаптарын кµтергенiнше астыќќа толтырып, єрќайсысыныњ тµлеген аќшасын ќабыныњ аузына сал!

2Ал кенжелерiнiњ ќабыныњ аузына аќшасымен бiрге менiњ к‰мiс тостаѓанымды да салып ќой!» ‡й басќарушы Ж‰сiптiњ айтќанын орындады.


3Ертењiне жарыќ т‰се аѓайындылар есектерiне астыќ артып алып, жолѓа шыќты.

4Олар ќаладан ±зап шыќпай жатып, Ж‰сiп ‰й басќарушысына былай деп б±йырды:

— Т±р, аналардыњ артынан ќу! Ќуып жеткен кезде оларѓа мынаны айт: «Неге сендер жаќсылыќќа жамандыќпен жауап ќайтарып,

5к‰мiс тостаѓанды ±рлап кеттiњдер? Б±дан ќожайыным iшедi ѓой. М±ны ол жаман ырымѓа жорып отыр. Сендер з±лымдыќ жасадыњдар!»


6‡й басќарушы оларды ќуып жетiп, осы сµздердi айтып бердi.

7Олар оѓан жауап ќайтарып:

— Мырзамыз м±ндай сµздердi неге айтады? Алдыњыздаѓы ќ±лдарыњыз ондай ќылыќты iстеуден м‰лдем аулаќ ж‰ремiз!

8Бiз тiптi ќаптыњ iшiнен тапќан аќшаны да Ќанахан елiнен сiзге ќайтып алып келдiк. Ќалай бiз ќожайыныњыздыњ ‰йiнен к‰мiс не алтынды ±рламаќпыз?

9К‰мiс тостаѓан ќайсымыздан табылса, сол µлiм ќ±шсын, ал бiз бєрiмiз ќожайынымыздыњ ќ±лына айналайыќ, — дедi.

10‡й басќарушысы сонда:

— Жарайды, айтќандарыњ болсын! Тостаѓан кiмнен табылса, сол менiњ ќ±лым болады! Ал ќалѓандарыњ бос боласыњдар, — деп шештi.


11Олар тездетiп ќаптарын жерге т‰сiрдi де, єркiм µз ќабыныњ аузын ашты.

12‡й басќарушысы ‰лкенiнен бастап кiшiсiне дейiн бєрiнiњ ќаптарын тiнтiп шыќты. Сонда тостаѓан Буняминнiњ ќабынан табылды.

13Ќатты ќапаланѓан олар кµйлектерiнiњ µњiрiн айыра жыртты. Есектерiне ж‰ктерiн артып, ќалаѓа ќайта оралды.


14ЯЋуда бауырларымен Ж‰сiптiњ сарайына келiп жеткенде ол єлi сонда едi. Жiгiттер оныњ алдына жыѓылып табынды.

15Ж‰сiп оларѓа:

— Сендер не iстедiњдер? Мен сияќты адамныњ осындай ќылыќты жаман ырымѓа жоритынын бiлмеп пе едiњдер? — деп тiл ќатты.


16ЯЋуда:

— Таќсыр иеге бiз не айта аламыз? ¤зiмiздiњ кiнєсыз екенiмiздi ќалайша дєлелдеймiз? Ќ±дай кiнємызды єшкереледi. Бiз де, тостаѓан алѓан адам да ендi сiздiњ ќ±лдарыњызбыз, — деп жауап бердi.

17Ж‰сiп:

— Мен олай iстеуден аулаќпын! Тостаѓан кiмнен табылса, сол ѓана менiњ ќ±лым болады. Ал ќалѓандарыњ тыныштыќпен єкелерiње ж‰ре берiњдер! — деп шештi.

ЯЋуданыњ iнiсi ‰шiн µз бостандыѓын ќиюы


18Сонда ЯЋуда т±рып, Ж‰сiпке былай дедi:

— Таќсыр ие, маѓан бiр ауыз сµз айтуѓа р±ќсат етiњiз. Сiз перѓауынѓа пара-пар болсањыз да, пендењiздiњ айтќанына ашулана кµрмењiз.

19Таќсыр, сiз: «Єкелерiњ немесе iнiлерiњ бар ма?» деп с±раѓан едiњiз ѓой.

20Б±ѓан бiз: «Єкемiз бар, ол кєрi. Оныњ ќартайѓан шаѓында туѓан кенже баласы бар. Соныњ бiрге туѓан аѓасы µлдi, ендi б±л — шешесiнен ќалѓан жалѓыз ±л. Сондыќтан єкемiз оны ќатты жаќсы кµредi» деп жауап бердiк.

21Сонда сiз: «Оны кµргiм келедi, маѓан алып келiњдер!» деп ємiр еттiњiз.

22Бiз µзiњiзге: «Жас жiгiт єкесiн жалѓыз ќалдырып кете алмайды. Егер ол ќасынан кетсе, єкесi µлiп ќалар едi», — дедiк.

23Ал сiз: «Кенже iнiлерiњ сендерге ерiп келмесе, менiњ кµзiме ќайта кµрiнбењдер!» деп б±йырдыњыз.

24Содан бiз єкемiзге ќайта оралѓанда оѓан таќсыр иемiздiњ б±йырѓандарын жеткiздiк.

25Кейiнiрек єкемiз бiзге: «Таѓы да барып, аздап астыќ сатып алыњдар!» дегенде

26бiз: «Олай бара алмаймыз. Егер кенже iнiмiз бiрге ж‰рсе, барамыз. Онсыз сол адамныњ кµзiне кµрiне алмаймыз» дедiк.

27Сонда єкемiз бiзге былай дедi: «Сендер єйелiм Рахиланыњ маѓан екi-аќ ±л туып бергенiн бiлесiњдер.

28Олардыњ бiреуi ќасымнан кетiп, жоќ болды. Жыртќыш ањ жарып тастаѓан шыѓар деймiн. ¤йткенi к‰нi б‰гiнге дейiн оны ќайтып кµрген емеспiн.

29Ендi сендер менен таѓы мына ±лымды алып кетiп, ол да жолшыбай пєлеге ±шыраса, онда менi ќайѓыѓа батырып, аќ шашты басымды ажалынан б±рын кµрге тыѓатын боласыњдар!»

30Таќсыр ие, егер мен єкеме ќайта оралѓанда ќасымда оныњ жанындай жаќсы кµретiн баласы жоќ болып шыќса,

31онда ол м±ны кµрiп, сол жерде µлер едi. Осылай бiз аќ шашты єкемiздi ќайѓыѓа батырып, ажалынан б±рын кµрге кiргiзер едiк.


32Таќсыр ие, мен жас жiгiттiњ ќауiпсiздiгiне басыммен жауап беремiн деп єкеме уєде берiп: «Егер мен оны сiзге ќайта алып келмесем, онда сiздiњ алдыњызда µмiр бойы кiнєлы болып µтейiн» деген болатынмын.

33Сондыќтан б±л жiгiттiњ орнына менi ќ±лдыќќа алып ќалып, оны аѓаларымен жiбере кµрiњiз!

34Жас жiгiт ќасымда болмаса, не бетiммен єкеме барамын? Єкемнiњ басына т‰скен баќытсыздыѓын кµрмесем екен! — деп жалынды.