Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 43

1 Foametea bîntuia greu în þarã.

2 Cînd au isprãvit de mîncat grîul, pe care -l aduseserã din Egipt, Iacov a zis fiilor sãi: ,,Duceþi-vã iarãº, ºi cumpãraþi-ne ceva merinde.``

3 Iuda i -a rãspuns: ,,Omul acela ne -a spus curat: ,Sã nu-mi mai vedeþi faþa, dacã fratele vostru nu va fi cu voi.`

4 Dacã vrei deci sã trimeþi pe fratele nostru cu noi, ne vom pogorî, ºi-þi vom cumpãra merinde.

5 Dar dacã nu vrei sã -l trimeþi, nu ne vom pogorî, cãci omul acela ne -a spus: ,,Sã nu-mi mai vedeþi faþa, dacã fratele vostru nu va fi cu voi!``

6 Israel a zis atunci: ,,Pentruce mi-aþi fãcut un astfel de rãu, ºi aþi spus omului aceluia cã mai aveþi un frate?``

7 Ei au rãspuns: ,,Omul acela ne -a întrebat despre noi ºi familia noastrã, ºi a zis: ,Mai trãieºte tatãl vostru? Mai aveþi vreun frate?` ªi noi am rãspuns la întrebãrile acestea. Puteam noi sã ºtim cã are sã zicã: ,Aduceþi pe fratele vostru?``

8 Iuda a zis tatãlui sãu Israel: ,Trimete copilul cu mine, ca sã ne sculãm ºi sã plecãm, ºi vom trãi ºi nu vom muri, noi, tu ºi copiii noºtri.

9 Rãspund eu pentru el; ai sã -l ceri înapoi din mîna mea. Dacã nu -l voi aduce înapoi la tine, ºi dacã nu -l voi pune înaintea ta, vinovat sã fiu faþã de tine pentru totdeauna.

10 Cãci dacã n`am mai fi zãbovit, de douã ori ne-am fi întors pînã acum.``

11 Israel, tatãl lor, le -a zis: ,,Fiindcã trebuie, faceþi aºa. Luaþi-vã în saci ceva din cele mai bune roade ale þãrii, ca sã duceþi un dar omului aceluia, ºi anume: puþin leac alinãtor, ºi puþinã miere, mirodenii, smirnã, fisticuri ºi migdale.

12 Luaþi cu voi argint îndoit, ºi duceþi înapoi argintul, pe care vi -l puseserã la gura sacilor: poate cã a fost o greºealã.

13 Luaþi ºi pe fratele vostru, sculaþi-vã ºi întoarceþi-vã la omul acela.

14 Dumnezeul Cel Atotputernic sã vã facã sã cãpãtaþi trecere înaintea omului aceluia, ºi sã lase sã se întoarcã împreunã cu voi pe celalt frate al vostru ºi pe Beniamin! Iar eu, dacã trebuie sã fiu lipsit de copiii mei, lipsit sã fiu!``

15 Au luat darul; au luat cu ei argint îndoit, precum ºi pe Beniamin; s`au sculat, s`au pogorît în Egipt, ºi s`au înfãþiºat înaintea lui Iosif.

16 Cum a vãzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului sãu: ,,Bagã pe oamenii aceºtia în casã, taie vite ºi gãteºte; cãci oamenii aceºtia au sã mãnînce cu mine la ameazã.``

17 Omul acela a fãcut ce -i poruncise Iosif, ºi a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif.

18 Ei s`au temut cînd au vãzut cã -i bagã în casa lui Iosif, ºi au zis: ,,Ne bagã înlãuntru din pricina argintului pus în sacii noºtri data trecutã; vor sã se nãpusteascã peste noi, ca sã ne ia robi, ºi sã punã mîna pe mãgarii noºtri.``

19 S`au apropiat de economul casei lui Iosif, ºi au intrat în vorbã cu el la uºa casei;

20 ºi au zis: ,,Domnule, noi ne-am mai pogorît odatã aici, ca sã cumpãrãm merinde.

21 Apoi, cînd am ajuns la locul unde trebuia sã rãmînem peste noapte, ne-am deschis sacii; ºi iatãcã argintul fiecãruia era la gura sacului sãu, argintul nostru, dupã greutatea lui: ºi l-am adus înapoi cu noi.

22 Am adus ºi alt argint, ca sã cumpãrãm merinde. Nu ºtim cine a pus argintul în sacii noºtri.``

23 Economul a rãspuns: ,,Fiþi pe pace! Nu vã temeþi de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatãlui vostru, v`a pus pe ascuns o comoarã în saci. Argintul vostru a trecut prin mînile mele.`` ªi le -a adus ºi pe Simeon.

24 Omul acesta i -a bãgat în casa lui Iosif; le -a dat apã de ºi-au spãlat picioarele; a dat ºi nutreþ mãgarilor lor.

25 Ei ºi-au pregãtit darul pînã la venirea lui Iosif, la ameazã; cãci aflaserã cã au sã mãnînce la el.

26 Cînd a ajuns Iosif acasã, i-au dat darul, pe care i -l aduseserã, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.

27 El i -a întrebat de sãnãtate; ºi a zis: ,,Bãtrînul vostru tatã, de care aþi vorbit, este sãnãtos? Mai trãieºte?``

28 Ei au rãspuns: ,,Robul tãu, tatãl nostru, este sãnãtos; trãieºte încã``. ªi s`au plecat ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt.

29 Iosif a ridicat ochii; ºi, aruncînd o privire spre frate-sãu Beniamin, fiul mamei sale, a zis: ,,Acesta este fratele vostru cel tînãr, despre care mi-aþi vorbit?`` ªi a adãugat: ,,Dumnezeu sã aibã milã de tine, fiule!``

30 Iosif a isprãvit repede, cãci i se rupea inima pentru fratele sãu, ºi simþea nevoie sã plîngã; a intrat de grab într`o odaie, ºi a plîns acolo.

31 Dupãce s`a spãlat pe faþã, a ieºit din odaie; ºi, silindu-se sã se stãpîneascã, a zis: ,,Aduceþi de mîncare!``

32 Au adus de mîncare lui Iosif deoparte, ºi fraþilor lui de o parte; Egiptenilor, cari mîncau cu el, le-au adus deasemenea mîncare de o parte; cãci Egiptenii nu puteau sã mãnînce cu Evreii, fiindcã lucrul acesta pentru ei este o urîciune.

33 Fraþii lui Iosif s`au aºezat la masã în faþa lui: dela întîiul nãscut, dupã dreptul lui de întîi nãscut, ºi pînã la cel mai tînãr, aºezaþi dupã vîrstã; ºi se uitau unii la alþii cu mirare.

34 Iosif a pus sã le dea din bucatele cari erau înaintea lui; iar Beniamin a cãpãtat de cinci ori mai mult decît ceilalþi. ªi au bãut, ºi s`au veselit împreunã cu el.