Казахский Библия - Kazakh Bible

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Быт. Исх. Руф. 1Цар. 2Цар. Пс. Прит. Ис. Дан. Ион. Матф. Мар. Лук. Иоан. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Иоан. 2Иоан. 3Иоан. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Фил. Кол. 1Фесс. 2Фесс. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Казахский Библия - Kazakh Bible

Жаратылыстыњ басталуы 43

1Елдi єлi де ашаршылыќ ќысып т±рѓан болатын.

2Мысырдан єкелiнген астыќ таусылѓанда, Жаќып ±лдарына:

— Таѓы да барып, бiраз астыќ сатып алыњдар! — деп б±йырды.

3Ал ЯЋуда єкесiне былай деп жауап ќатты:

— Єлгi адам: «Ќастарыњда iнiлерiњ болмаса, кµзiме кµрiнбењдер!» — деп бiзге мыќтап ескерттi.

4Сiз iнiмiздi бiрге жiберсењiз, астыќ єкелуге барамыз.

5Ал оны жiбермесењiз, бара алмаймыз. ¤йткенi ол адам бiзге: «Ќастарыњда iнiлерiњ болмаса, кµзiме кµрiнбењдер!» — деп тыйым салѓан едi ѓой. —

6Сонда єкесi:

— Нелiктен сендер сол адамѓа: «Iнiмiз бар» деп айтып маѓан з±лымдыќ жасадыњдар? — деп ренiшiн бiлдiрдi.

7Олар:

— Ол µзiмiз жєне туысќандарымыз туралы: «Єкелерiњ тiрi ме, таѓы да iнiлерiњ бар ма?» деп егжей-тегжейлi с±рады. Оѓан жауап бергенде оныњ: «Iнiлерiњдi алып келiњдер» дейтiнiн ќайдан бiлейiк? — деп т‰сiндiрдi.


8Ал ЯЋуда єкесiнен:

— Сiз де, бiз де, балаларымыз да аштан µлмеуiмiз ‰шiн ±лды менiмен бiрге жiберiњiз.

9Мен жас жiгiттiњ ќауiпсiздiгiне басыммен жауап беремiн, оны менiњ ќолымнан ќайтарып алатын боласыз. Егер мен ±лыњызды ќайтып єкеле алмай, кµзiњiзге кµрiнетiн болсам, онда мен сiздiњ алдыњызда µмiр бойы кiнєлы болып µтейiн.

10Уаќытты осылайша соза бермегенде бiз Мысыр жаќќа ендiгi екi рет барып келген болар едiк, — деп µтiндi.


11Аќырында Исраил ±лдарына тiл ќатып:

— Егер ќажет болса, мейлi, былай iстењдер: елде шыѓатын ењ жаќсы µнiмдерден сєлемдеме жасап, сол адамѓа аздап бальзам, бал, иiсмай жасайтын шайыр, хош иiстi м‰р жєне жањѓаќ, бадам дєндерiн апарып берiњдер!

12Сонымен ќатар астыќ ‰шiн тµленетiн к‰мiстi де екi есе кµп етiп алыњдар! Ќаптарыњныњ аузында ќайтып келген аќшаны ќайтарып берулерiњ керек, м‰мкiн, олар ќателескен шыѓар.

13Кенже iнiлерiњдi ертiп алып, єлгi адамѓа ќайта барыњдар.

14Ќ±дiретi шексiз Ќ±дай оны мейiрiмдiлiкке кенелтiп, бауырларыњ Шимон мен Буняминдi ќайтарып бергiзсiн. Ал егер маѓан баласыз ќалу б±йырылса, солай-аќ болсын, — деп шештi.

Ж‰сiптiњ аѓа-iнiлерiне ќонаќасы беруi


15Жаќыптыњ ±лдары єзiрленген сєлемдемелердi, екi есе к‰мiстi жєне Буняминдi ќоса алып, Мысырѓа барып, Ж‰сiптiњ алдына келдi.

16Ол аѓаларыныњ ќасынан Буняминдi кµрiп, ‰й басќарушысына: «Мына адамдарды менiњ ‰йiме алып бар! Мал сойѓызып, тамаќ єзiрлет! Б±л кiсiлер б‰гiн менiмен бiрге т‰стенсiн», — деп тапсырды.


17‡й басќарушысы айтќанды екi етпей, оларды Ж‰сiптiњ сарайына апарды.

18Олар б±ѓан зєрелерi ±ша ќорќып: «Бiздi ана жолѓы ќаптарымызѓа ќайтадан салып жiберiлген аќшалардыњ кесiрiнен осында алып бара жатыр. Сол ‰шiн де єлгi адам бiзге тиiсiп к‰ш кµрсетiп, есектерiмiздi тартып алып, µзiмiздi ќ±лдарына айналдырмаќшы», — деп шошынды.


19Олар Ж‰сiптiњ ‰й басќарушысымен ‰й есiгiнiњ жанында т±рып тiл ќатып:


20— Мырза, бiзге ќ±лаќ сала кµрiњiз. ¤ткен жолы да астыќ алу ‰шiн келiп, кеткенбiз.

21Т‰нгi аялдамаѓа тоќтап, ќаптарымызды ашып ќарасаќ, мiне ќызыќ, єрќайсымыздыњ тµлеген к‰ллi к‰мiсiмiз ќаптыњ аузында жатыр екен! Соны µз ќолымызбен ќайтадан єкелiп отырмыз.

22Ендi таѓы да астыќ сатып алу ‰шiн ќосымша аќша алып келдiк. Ал сол к‰нi аќшамызды ќаптарымыздыњ аузына кiмнiњ тыѓып ќойѓанын м‰лде бiлмеймiз, — дедi.

23‡й басќарушы оларѓа:

— Ќорыќпањдар, жандарыњ тыныштыќта болсын! ¤здерiњ жєне єкелерiњ сиынатын Ќ±дай ќаптарыња ќазына-байлыќ сыйлапты. Сендердiњ аќшаларыњ ќолыма т‰стi ѓой, — дедi де, оларѓа Шимонды алып келдi.


24‡й басќарушы жiгiттердi Ж‰сiптiњ сарайына кiргiзiп, аяќтарын жуатын су єкелдiрiп, есектерiне жем бергiздi.

25Олар Ж‰сiптiњ т‰сте келуiне сєлемдемелерiн даярлап ќойды, себебi сол жерде онымен бiрге т‰стенетiндерi туралы естiген болатын.


26Аќырында Ж‰сiп ‰йге келдi. Олар ќолдарындаѓы сыйлыќтарын алып келiп, оныњ алдында жерге дейiн иiлiп таѓзым жасады.

27Ж‰сiп олармен амандасып:

— Кєрi єкелерiњнiњ халi ќалай? Маѓан ол туралы айтып едiњдер ѓой. Оныњ кµзi тiрi ме? — деп с±рады.

28Олар:

— Ќ±рметтi таќсыр ие, єкемiздiњ халi жаќсы, тiрi, — деп жауап бердi де, iзет кµрсете таѓы да иiлiп таѓзым еттi.


29Ж‰сiп жан-жаѓына ќараѓанда, µзiнiњ шешесiнен туѓан iнiсi Буняминдi кµрiп:

— Сендердiњ маѓан айтќан кенже iнiлерiњ осы ма? Ќ±дай саѓан раќымын т‰сiрсiн, балам! — дедi.

30Туѓан iнiсiн кµрiп, Ж‰сiптiњ толќыѓаны сонша, басќа ештење айтуѓа шамасы келмей, сол жерден шыѓа жµнелдi. Кµзiне жас толып кеткен ол µз бµлмесiне барып, жылап алды.

31Сонан соњ µзiн-µзi ќолѓа алып, бетiн жуып, сыртќа шыќты да, ќызметшiлерiне тамаќ єкелуге б±йырды.


32Ќызметшiлер Ж‰сiпке, аѓаларына жєне бiрге тамаќтанатын мысырлыќтарѓа бµлек-бµлек дастарќан жайды. Себебi мысырлыќтар кµшпендiлермен бiрге тамаќтанбай, бiрге iшсек, арамданып ќалармыз деп иланатын.

33Аѓайындылар жас мµлшерiне ќарай ‰лкенiнен бастап кiшiсiне дейiн Ж‰сiпке ќарама-ќарсы отырѓызылды. Олар б±ѓан ќатты тањѓалды.

34Ж‰сiптiњ дастарќанынан олардыњ алдына тамаќ таратылѓан кезде Буняминнiњ табаѓына басќаларѓа ќараѓанда бес есе артыќ тамаќ т‰стi. Олар Ж‰сiппен бiрге тойѓандарынша iшiп-жеп, кµњiлдi отырды.