Библия на молдавском

Переводы: (скрыть)(показать)
LXX Darby GRBP NRT IBSNT UBY NIV Jub GRBN EN_KA NGB GNT_TR Tanah Th_Ef MDR UKH Bible_UA_Kulish Комментарий Далласской БС LOP ITL Barkly NA28 GURF GR_STR SCH2000NEU New Russian Translation VANI LB CAS PodStr BibCH UKDER UK_WBTC SLR PRBT KZB NT_HEB MLD TORA TR_Stephanus GBB NT_OdBel 22_Macartur_1Cor_Ef VL_78 UBT SLAV BHS_UTF8 JNT UKR KJV-Str LXX_BS BFW_FAH DONV FIN1938 EKKL_DYAK BB_WS NTJS EEB FR-BLS UNT KJV NTOB NCB McArturNT Makarij3 BibST FIN1776 NT-CSL RST Mc Artur NT BBS ElbFld RBSOT GTNT ACV INTL ITAL NA27 AEB BARC NZUZ שRCCV TORA - SOCH LOGIC VCT LXX_Rahlfs-Hanhart DRB TanahGurf KYB DallasComment GERM1951 Dallas Jantzen-NT BRUX LXX_AB LANT JNT2 NVT
Книги: (скрыть)(показать)
. Ge. Ex. Lev. Nu. De. Ios. Jdñ. Ru. 1Sa. 2Sa. 1Imp. 2Imp. 1Cr. 2Cr. Ezr. Ne. Est. Iov Iv. Ps. Pr. Ec. Cint. Is. Ier. Plng. Ez. Da. Os. Il. Am. Ob. Ion. Mi. Na. Hab. Tef. Hag. Za. Mal. Mt. Mc. Lc. In. Fpt. Ro. 1Co. 2Co. Ga. Ef. Flp. Col. 1Tes. 2Thes. 1Ti. 2Ti. Tit. Flm. Evr. Iac. 1Pe. 2Pe. 1In. 2In. 3In. Iud. Ap.
Главы: (скрыть)(показать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Библия на молдавском

Genesa 42

1 Cînd a auzit Iacov cã este grîu în Egipt, a zis fiilor sãi: ,,Pentruce staþi ºi vã uitaþi unii la alþii?``

2 ªi a zis: ,,Iatã, aud cã este grîu în Egipt; pogorîþi-vã, ºi cumpãraþi-ne grîu de acolo, ca sã trãim ºi sã nu murim.``

3 Zece fraþi ai lui Iosif s`au pogorît în Egipt, ca sã cumpere grîu.

4 Iacov n`a trimes cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamã sã nu i se întîmple vreo nenorocire.

5 Fiii lui Israel au venit sã cumpere ºi ei grîu, împreunã cu cei ce veneau pentru acelaº lucru; cãci în Canaan era foamete.

6 Iosif era mai mare în þarã; el vindea grîu la tot poporul din þarã. Fraþii lui Iosif au venit, ºi s`au aruncat cu faþa la pãmînt înaintea lui.

7 Iosif, cum a vãzut pe fraþii sãi, i -a cunoscut; dar s`a fãcut cã le este strãin, le -a vorbit aspru, ºi le -a zis: ,,De unde veniþi?`` Ei au rãspuns: ,,Venim din þara Canaan, ca sã cumpãrãm merinde.``

8 Iosif a cunoscut pe fraþii sãi, dar ei nu l-au cunoscut.

9 Iosif ºi -a adus aminte de visurile, pe cari le visase cu privire la ei, ºi le -a zis: ,,Voi sînteþi iscoade; aþi venit numai ca sã cercetaþi locurile slabe ale þãrii.``

10 Ei i-au rãspuns: ,,Nu, domnul meu; robii tãi au venit sã cumpere hranã.

11 Noi toþi sîntem fiii aceluiaº om; sîntem oameni de treabã, robii tãi nu sînt iscoade.``

12 El le -a zis: ,,Ba nu; aþi venit sã cercetaþi locurile slabe ale þãrii.``

13 Ei au rãspuns: ,,Noi, robii tãi, sîntem doisprezece fraþi, fii ai aceluiaº om, din þara Canaan; ºi iatã, cel mai tînãr este azi cu tatãl nostru, iar unul nu mai este în viaþã.``

14 Iosif le -a zis: ,,V`am spus cã sînteþi iscoade.

15 Iatã cum veþi fi încercaþi. Pe viaþa lui Faraon cã nu veþi ieºi de aici pînã nu va veni fratele vostru cel tînãr!

16 Trimeteþi pe unul din voi sã aducã pe fratele vostru; iar voi, rãmîneþi la oprealã. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare, ºi voi ºti dacã adevãrul este cu voi sau nu; altfel, pe viaþa lui Faraon cã sînteþi niºte iscoade.``

17 ªi i -a aruncat pe toþi, trei zile în temniþã.

18 A treia zi, Iosif le -a zis: ,,Faceþi lucrul acesta, ºi veþi trãi. Eu mã tem de Dumnezeu!

19 Dacã sînteþi oameni de treabã, sã rãmînã unul din fraþii voºtri închis în temniþa voastrã; iar ceilalþi plecaþi, luaþi grîu ca sã vã hrãniþi familiile,

20 ºi aduceþi-mi pe fratele vostru cel tînãr, pentru ca vorbele voastre sã fie puse astfel la încercare ºi sã scãpaþi de moarte.`` ªi aºa au fãcut.

21 Ei au zis atunci unul cãtre altul: ,,Da; am fost vinovaþi faþã de fratele nostru; cãci am vãzut neliniºtea sufletului lui, cînd ne ruga, ºi nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste noi necazul acesta.``

22 Ruben a luat cuvîntul, ºi le -a zis: ,,Nu vã spuneam eu sã nu faceþi o astfel de nelegiuire faþã de bãiatul acesta?`` Dar n`aþi ascultat. Acum iatã cã ni se cere socotealã pentru sîngele lui.``

23 Ei nu ºtiau cã Iosif îi înþelegea, cãci vorbea cu ei printr`un tîlmaci.

24 Iosif a plecat la oparte dela ei, ca sã plîngã. În urmã s`a întors, ºi le -a vorbit; apoi a luat dintre ei pe Simeon, ºi a pus sã -l lege cu lanþuri în faþa lor.

25 Iosif a poruncit sã li se umple sacii cu grîu, sã punã argintul fiecãruia în sacul lui, ºi sã li se dea merinde pentru drum. ªi aºa s`a fãcut.

26 Ei ºi-au încãrcat grîul pe mãgari, ºi au plecat.

27 Unul din ei ºi -a deschis sacul ca sã dea nutreþ mãgarului în locul unde au mas peste noapte. A vãzut argintul la gura sacului,

28 ºi a zis fraþilor sãi: ,,Argintul meu mi s`a dat înapoi, ºi iatã -l în sacul meu.`` Atunci li s`a tãiat inima; ºi au zis unul altuia, tremurînd: ,,Ce ne -a fãcut Dumnezeu?``

29 S`au întors la tatãl lor Iacov, în þara Canaan, ºi i-au istorisit tot ce li se întîmplase. Ei au zis:

30 ,,Omul acela, care este domnul þãrii, ne -a vorbit aspru, ºi ne -a luat drept iscoade.

31 Noi i-am spus: ,,Sîntem oameni de treabã, nu sîntem iscoade.

32 Sîntem doisprezece fraþi, fii ai tatãlui nostru; unul nu mai este, ºi cel mai tînãr este azi cu tatãl nostru în þara Canaan.``

33 ªi omul acela, care este domnul þãrii, ne -a zis: ,,Iatã cum voi cunoaºte dacã sînteþi oameni de treabã. Lãsaþi la mine pe unul din fraþii voºtri, luaþi merinde pentru familiile voastre, plecaþi,

34 ºi aduceþi-mi pe fratele vostru cel tînãr. Voi ºti astfel cã nu sînteþi iscoade, ci sînteþi oameni de treabã; apoi vã voi da înapoi pe fratele vostru, ºi veþi putea sã strãbateþi þara în voie.``

35 Cînd ºi-au golit sacii, iatã cã legãtura cu argintul fiecãruia era în sacul lui. Ei ºi tatãl lor au vãzut legãturile cu argintul, ºi s`au temut.

36 Tatãl lor Iacov le -a zis: ,,Voi mã lipsiþi de copii: Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, ºi voiþi sã luaþi ºi pe Beniamin. Toate acestea pe mine mã lovesc!``

37 Ruben a zis tatãlui sãu: ,,Sã-mi omori pe amîndoi fiii mei, dacã nu-þi voi aduce înapoi pe Beniamin; dã -l în mîna mea, ºi þi -l voi aduce înapoi.``

38 Iacov a zis: ,,Fiul meu nu se poate pogorî împreunã cu voi; cãci fratele lui a murit, ºi el a rãmas singur; dacã i s`ar întîmpla vreo nenorocire în cãlãtoria pe care o faceþi, cu durere îmi veþi pogorî perii mei cei albi în locuinþa morþilor.``